LCA
LCA
scroll
Region Sjælland vil have en mere bæredygtig råstofforsyning Maskiner i Ellingegårdens Grusgrav i Sorø i fuld gang med at indvinde råstoffer til brug i bygge- og anlægsbranchen.

Region Sjælland vil have en mere bæredygtig råstofforsyning

Der er råstoffer nok i de allerede udlagte graveområder i Region Sjælland til at dække det samlede forbrug af råstoffer frem til 2038. Derfor har regionsrådet besluttet, at regionens Råstofplan 2020 ikke revideres

Fremtidige bygge- og anlægsarbejder kommer ikke til at stå stille på grund af manglende sand, grus og sten i Region Sjælland. Samlet set er der i de nuværende graveområder, der indgår i regionens råstofplan 2020, råstoffer nok til at dække forbruget frem til 2038.

Det fremgår af en råstofredegørelse, som har været i offentlig høring. Der er indkommet 28 høringssvar, som er forskellige i fokus og ønsker. Fra indvindere og lodsejere, som mener, der skal udpeges nye graveområder for at sikre forsyningen, særligt ved Roskilde. Men også fra kommuner, borgere og interesseorganisationer, som ønsker konkrete grave- eller interesseområder taget ud af planen.

Med baggrund i redegørelsen og de indkomne høringssvar har regionsrådet besluttet, at regionens råstofplan ikke revideres nu.

Bruno Jerup (EL), formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø, glæder sig over, at udlæg af graveområder til råstoffer i regionen ser så fornuftige ud, at der er mulighed for at udsætte revisionen. I stedet kan fokuseres på at blive færdig med igangværende grave til lokalsamfundenes glæde, men også for at sikre at råstofplanens indsatser med bæredygtig råstofforsyning får tid til at slå igennem.

- Vores råstofplan giver adgang til de råstoffer, samfundet har brug for. Ved at vente med at revidere planen kan vi fremme arbejdet med at færdiggøre igangværende grave til glæde for grundejere og lokalsamfund. Samtidig ønsker vi et dybere arbejde med en bæredygtig råstofforsyning, hvor råstofferne bruges til rette formål, og hvor vi sikrer mere og bedre genanvendelse i anlæg og byggeri.

- Endelig vil vi i videst muligt omfang sikre, at færdige råstofgrave får den rette efterbehandling til fremme af biodiversitet og rekreative muligheder for borgerne i regionen, siger Bruno Jerup.

Ved at vente med en revision af råstofplanen gives der også plads til at få mere viden om råstofforekomsterne i regionen. Med en grundig kortlægning og møder med indvindere fås et detaljeret overblik over råstoffernes omfang og kvalitet og samtidig et bedre grundlag til fremtidige råstofplaner.

- Vi ved, at der er stor efterspørgsel på råstoffer, og vi er opmærksomme på, at råstofferne ved Roskilde ikke rækker så langt ud i fremtiden, som andre steder i regionen. Derfor giver det god mening, at vi arbejder fokuseret på at sikre viden om mulige råstofområder, så vi har mulighed for at begrænse transportafstande og miljøbelastning, siger Bruno Jerup

-dc

8/6 2023