Aktuelle nyheder - PCB & Miljøgifte

Grænse for PCB i byggeaffald fastsat

Grænse for PCB i byggeaffald fastsat

Miljøstyrelsen indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan bruges igen uden risiko for utilsigtet spredning af stoffet i miljøet

Del artiklen på

En grænseværdi for PCB er den helt centrale nyhed i den nye restproduktbekendtgørelse, som Miljøstyrelsen netop har sendt på gaden. Der har ikke tidligere i Danmark været en sådan grænseværdi.

- For at kunne udbrede den cirkulære økonom er det en forudsætning, at der kommer styr på skadelige stoffer som f.eks. PCB i byggeaffald, så det kan bruges igen. Fastsættelse af en grænseværdi vil mindske spredningen af PCB i miljøet, hjælpe kommunerne i deres arbejde med at vurdere, hvornår at byggeaffald er rent nok og skabe mere ens vilkår for byggebranchen på tværs af landet, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Camilla Bjerre Søndergaard.

Den nye øvre grænse for PCB er på 2,0 mg PCBtotal/kg for indhold af PCB i sorteret byggeaffald, dvs. natursten, uglaseret tegl, beton samt blandinger af disse typer byggeaffald og omfatter også jern og metal, gips samt stenuld. Byggeaffald med indhold af PCB under denne grænseværdi anses kun som lettere forurenet og må dermed under visse forudsætninger genanvendes, bl.a. afstandskrav til grundvandsspejl.

Første skridt på vejen
Hvad den nye restproduktbekendtgørelse og den nye grænseværdi i praksis kommer til at betyde for bygherren, rådgivere, entreprenører og kommuner vil man i løbet af januar 2017 kunne læse om på VHGB.dk, hvor de nye regler vil blive indarbejdet.

Men umiddelbart er byggebranchen positivt stemt overfor fastsættelsen af en grænseværdi for PCB i byggeaffald:

- Dansk Byggeri er meget tilfreds med, at der bliver meldt en grænseværdi ud på PCB, og vi ser det som et første skridt på vejen mod at få løst problemet med spredning af problematiske stoffer gennem bygge- og anlægsaffaldet. Den nye grænseværdi løser imidlertid ikke alt, og vi ser frem til et samarbejde med Miljøstyrelsen om fastsættelse af grænseværdier for øvrige forurenende stoffer, en forenkling og entydighed af reglerne og en nedre grænseværdi for, hvad der er rent, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Ikke optimalt tidligere
PCB er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977 og i alle andre sammenhænge siden 1986. Det er sundhedsskadeligt, og i naturen ophober stoffet sig og nedbrydes langsomt, og derfor kan PCB spredes til miljøet, hvis det ikke fjernes fra affaldet.  

Derfor er den nye grænseværdi vigtig. Den betyder dog ikke, at man hidtil ikke har taget hånd om PCB.

- Byggebranchen og kommunerne har hidtil oftest opereret efter Københavns Kommunes PCB-vejledning om, hvornår PCB-holdigt byggeaffald som udgangspunkt kan betragtes som uforurenet. Det har dog ikke været optimalt, da det er de enkelte kommuner, der hver især har pligt til at foretage en vurdering af, om byggeaffaldet i netop deres kommune er uforurenet eller ej. Med den nye grænseværdi har byggebranchen og kommunerne fået en retningslinje for, hvilken mængde PCB der skal være byggeaffaldet, for at det skal betragtes som forurenet, siger centerleder i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, Anke Oberender.

Den nye bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.

Fakta:
PCB står for polychlorerede biphenyler, som der findes 209 forskellige slags af (congener). PCB er en persistent organisk miljøgift og giver bl.a. skader på forplantningsevne, immunsystem og lever, samtidig med at stoffet er hormonforstyrrende. Der er stor fokus på PCB, da mennesker kan blive eksponeret over for PCB ved afdampning af PCB fra fuger til indeklimaet.

-kj

Læs mere om PCB & Miljøgifte

21/12 2016