Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Udførelse af elektriske installationer

2017/S 156-324204

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Hofor A/S — Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
E-mail: tpw-indkob@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hofor.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.hofor.dk/installatoerer-og-leverandoerer/igangvaerende-udbud/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
Telefon: +45 20210014
E-mail: tpw-indkob@hofor.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hofor — E2- Udbud vedrørende elmontage til ombygningen af tunnel-, pumpe- og vekslerstation.

Sagsnr.: TPW-E2
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45310000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tunnel-, pumpe- og vekslerstationen TPW nær Amagerværket (AMV) blev etableret i 2007-2009 som en del af et større projekt for fjernvarmeforsyning fra AMV og Amager Ressource Center (ARC) til Hofors fjernvarmesystem i det indre København.

TPW blev bygget med en fjernvarmekapacitet på 110 MJ/s og forberedt på en udvidelse til 220 MJ/s ved installation af et ekstra sæt pumper og udvidet varmeproduktion.

Den nuværende station består af 3 x 33 % vand/vand varmevekslere på 110 MJ/s og 2 x 100 % damp/vand varmevekslere på 55 MJ/s hver. Da det dampbaserede fjernvarmesystem skal konverteres til vandbaseret inden 2121, er der blevet et behov for at øge vandbaseret fjernvarme, som primært vil blive leveret fra det nye biomassefyrede CHP-anlæg (AMV04). Som en konsekvens af dette skal kapacitet på TPW udvides til 324 MJ/s.

I denne forbindelse udbydes design, levering, montering, idriftsættelse, rapportering og dokumentation i forbindelse med elmontage på TPW.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 30, 2300 København S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter, men er ikke begrænset til:

— De tekniske specifikation beskrevet i de tekniske specifikationer

— Indkøb, levering, oplægning og montering af materialer ifølge udbudsmaterialet

— Afprøvning af installationer i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

— Deltage i oprettelse af tegningsmateriale, via håndtegninger, som måtte være ændret under montagen.

— Alle fornødne småmaterialer såsom kabelstrips, bøjlebånd, isolerbånd, bøjler, kabelsko, samlemuffer, skruer, bolte, møtrikker, rawlplugs, ekspansionsbolte, maling til overfladebehandling af snitflader mv.

— Alle forskruninger i motorer o.l., hvor dette er nødvendigt for at opfylde kravene.

— Alle fornødne hjælpematerialer/forbrugsgods såsom ilt, gas, svejseelektroder, slibeskiver, nedstrygerklinger, metal- og murbor mv.

— Alt fornødent værktøj samt stiger og stilladser for udførelsen af montagearbejdet.

— Udarbejdelse af fremdriftsrapportering, udførelsestidsplaner, betalingsplaner, modtagekontrolplaner, drift- og vedligeholdelsesinstruktioner, As-built tegningsmateriale, kvalitetssikringsdokumentation, overensstemmelseserklæringer og risikovurdering(er) mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 509
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For at kunne blive taget i betragtning som mulig tilbudsgiver, skal ansøger udfylde ESPD'et.

ESPD'et er en egenerklæring fra ansøger og fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2017
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/08/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk: Kontraktsproget er dansk.

Bemærk: Overholdelse af tidsplanen for udførelsen af entreprisen er kritisk, da igangsætningen af driften for af det ombyggede anlæg (TPW) er ufravigelig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke et organ med ansvar for mæglingsprocedurerne i Danmark
N/A
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 — Udbudsloven, samt bek nr. 593 af 2.6.2016 — Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud.

Senest samtidig med indgivelsen af en eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse, og om klagen indbringes for Klagenævnet.

Tidsfrister:

Ved prækvalifikation — 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning, ledsaget af en begrundelse for beslutningen om prækvalifikationsresultatet.

Ved tilbud — 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer