Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Råbyggeri af beton

2017/S 157-324773

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Den Selvejende Institution Odense Friplejehjem ved H. Skjøde Knudsen A/S
Blækhatten 27
Odense
5220
Danmark
Kontaktperson: Mogens Riis Laubjerg
Telefon: +45 27221724
E-mail: mrl@skjode.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.diakonhjem.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1296-03725
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1296-03725
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: plejehjem

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fagentreprise — præfabrikerede betonelementer.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45262311
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Den Selvejende Institution Odense Friplejehjem opføre 60 friplejeboliger med tilhørende serviceareal efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer, at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for bygge- og anlægsarbejderne for Den Selvejende Institution Odense Friplejehjem. Udbuddet omfatter fagentreprise vedrørende levering og montering af præfabrikerede betonelementer til ca. 5 436 m² tungt råhus i overkonstruktion (over terræn), fordelt på 2 etager. I entreprisen indgår både vægelementer, dækelementer, betonsøjler, betontrapper, altanplader og indstøbning af eldåser mv.

Forud for entreprisen har bygherre udført underkonstruktion bestående af jord, fundering og forsyningsarbejder samt terrændæk og kloak.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44114200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Blækhatten, Odense SØ.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelse ovenfor ad pkt. II.1.4)

Entreprisen forventes i hovedtræk at bestå af:

Betonelementleverance og montage.

Vægelementer (Rumhøjde 3 000 mm).

Bagmurselementer i beton / letbeton.

Sandwichfacadeelementer, U-værdi 0,12 W/m²K.

Lejlighedsskel i beton / letbeton, opmålt brutto (Etagehøjde 3 500 mm).

Øvrige indvendige betonelementvægge.

Dækelementer:

Etageadskillelse udført i letdæk/huldæk.

Tagdæk udført i letdæk/huldæk.

Diverse:

Indstøbning af el-dåser m.v.

Udsparing for VVS-installationer.

Betonsøjler, udvendigt til understøtning af tag.

Betontrapper, etagehøjde 3 500 mm, med udsparinger for tæppefliser:

Ligeløbstrappe glat lys grå.

Todelt trappe med langt og kort løb mellemrepos og uderepos på 1. sal.

Altanplader:

Betonaltanplader.

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I forbindelse med indgåelse af kontrakt skal entreprenøren stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, jf. AB 92 samt særlige betingelser, som vil fremgå af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/01/2018
Slut: 01/04/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre ugunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilket TE har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Bekendtgørelse nr. 1179 af 4.10.2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri samt tilhørende vejledning nr. 9605 af 6.11.2013, »Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri«, er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 130-265099
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/09/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/09/2017
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

For deltagelse i udbuddet er det en forudsætning, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-136. Til foreløbig dokumentation herfor skal tilbudsgiver aflevere udfyldt ESPD samtidig med tilbudsafgivelsen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer