Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herlev: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet

2017/S 199-408851

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden — Center for Ejendomme
Lyskær 13 A
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Erling Østergaard
E-mail: erling.oestergaard.nielsen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionh.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Det Nye Rigshospital — Nordfløjen Fase 2.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opførelse af Nordfløjen Fase 2 i totalentreprise.

Byggeriet er en direkte forlængelse af Nordfløjen Fase 1 der er under opførelse. Byggeriet indgår som længe 8 i en »zig-zag« struktur, og udgøres af kælder og 6 etager, samlet ca. 8 100 m².

Byggeriet skal hovedsageligt indeholde kontorfaciliteter til klinikker og forskning, Neurocenterets ambulatoriefunktioner, clinical trial units samt enkelte laboratorier.

Nordfløjen er en del af det samlede »Det Nye Rigshospital«. Byggeriet er beliggende i Rigshospitalets periferi mod Blegdamsvej og Frederik V's Vej.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen indebærer færdigprojektering samt opførelse af byggeriet.

Udbudsmaterialet der beskriver byggeriet består af

— byggeprogram fase 2

— byggesagsbeskrivelse

— dRofus rumfunktionsprogram fase 2

— råhusplan, råhussnit og facader med stipuleret inddeling fase 2

— design- og materialeoversigt fase 1

— udvalgte tegninger samt IFC model af fase 1 der beskriver projektets kompleksitet

Prisen afgives på baggrund af dette materiale, samt på baggrund af mængder; opgjort ud fra erfaringstal (m²) for tilsvarende byggerier

Når vindende totalentreprenør er fundet efter laveste pris, vil teamet få udleveret et af bygherrerådgiver udarbejdet dispositionsforslag, udført på baggrund af afsluttet brugerinddragelse, på den indvendige komplettering samt tilsvarende mængder til verificering af det afgivne tilbud.

Denne proces vil indgå i en samlet projektgennemgangsfase, der nærmere er defineret i bilag til udbuddet.

Teamet skal påregne straks efter kontrahering at starte hovedprojektering af bærende konstruktioner, indsende myndighedsandragende på råhus, samt udarbejde projektforslag til bygherres godkendelse.

Den samlede tid fra kontrakt til aflevering er 16,5 mdr. fra medio november 2017 til aflevering 1.4.2019.

Byggepladsens beliggenhed er i tæt forbindelse med hospitalets traumegård hvilket skal respekteres i forhold til fri ind- og udkørsel »24/7«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der udbydes 2 optioner.

Option 1:

Etage 6 og 7 der hver især udgør 1 175 m², samlet 2 350 m², der udføres som råhus.

Option 2:

Udvidelse af kælder for evt. senere tilslutning til tunnelsystem. Arealet udgør ca 240 m².

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 146-300879
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Det Nye Rigshospital — Nordfløjen Fase 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten er ikke blevet tildelt da de indkomne tilbud ligger betragteligt over det udarbejdede budget.

Kontrakten vi blive genstand for en nyt udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager overudbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer