Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Brøndby Strand: Rådgivning i forbindelse med miljøteknik

2017/S 199-409680

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Brøndby Almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark v/BAB
Albjergparken 4
Brøndby Strand
2660
Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dabbolig.dk/broendby-almennyttige-boligselskab/

I.1)Navn og adresser
Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 8 v/FA09
Stationsparken 24
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.pab.dk/

I.1)Navn og adresser
Boligselskabet Tranemosegård, afdeling T13 v/BO-VEST
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/beboerdemokrati/tranemosegaard/

I.2)Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kbfqmjpphy
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kbfqmjpphy
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand (helhedsplan HP4).

Sagsnr.: 2017
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71313000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand rummer 7 almene boligafdelinger med i alt ca. 2 900 boliger. Områdets samlede areal er ca. 50 hektar inkl. bebygget areal. Bebyggelsen kaldes i daglig tale for »Brøndby Strand Parkerne«. Brøndby Strand Parkerne omfatter 3 forskellige bygningstyper til beboelse: rækkehuse i 2 etager, lavhusblokke i 4 etager og 12 højhuse i 16 etager. De 5 første højhuse (set fra østlig retning) indeholder PCB i form af både primære, sekundære og tertiære kilder. Højhusene indeholder desuden blyholdig maling og asbest i de lette facader. Højhusene skal derfor rives ned. For at sikre, at nedrivningen foregår miljømæssigt korrekt, ønsker bygherren (Ordregiver) at få tilknyttet en miljørådgiver på bygherresiden. Dette udbud omfatter løbende miljørådgivning i alle projektfaser i forbindelse med nedrivningen af de 5 PCB-ramte højhuse (etape 1 af HP4-renoveringen).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71520000
71620000
71630000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter løbende miljørådgivning af Ordregiver igennem alle projektfaser i forbindelse med nedrivning af 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand Parkerne (etape 1 under HP4-renoveringen). Formålet er at sikre, at nedrivningen foregår miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om håndtering af PCB, blyholdig maling og asbest mv. Det er pt. hensigten, at nedrivningsopgaven skal udbydes i totalentreprise. De ydelser, der er omfattet af opgaven, er nærmere beskrevet i Danske ARKs »Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning 2013« og i »Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning 2012«.

Miljørådgivningsopgaven omfatter bl.a. deltagelse i markedsdialog, udtagning og analyse af prøver for miljøfarlige stoffer, afklaring og beskrivelse af sanerings- og deponeringsmetode, udarbejdelse af detailprojekt for udvalgte dele af nedrivningsentreprisen, bistand til evaluering af tilbud på nedrivningsentreprisen, projektgranskning, opfølgning og bygherretilsyn.

En nærmere beskrivelse af opgaven er tilgængelig på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kbfqmjpphy

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Kriterierne for begrænsning af antallet af ansøgere (udvælgelseskriterier) er beskrevet i Prækvalifikations- og Udbudsbetingelserne, der er tilgængelige på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kbfqmjpphy

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ad Del II.2.7 (Varighed af kontrakten):

Kontrakten omfatter løbende miljørådgivning af Ordregiver igennem alle projektfaser i forbindelse med nedrivning af 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand Parkerne (etape 1 under HP4-renoveringen). Kontraktperioden løber derfra fra kontraktens indgåelse frem til afslutningen af nedrivningsentreprisen for de 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand Parkerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en social klausul i form af en arbejdsklausul om løn- og ansættelsesvilkår.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/11/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikationen skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen og indeholder oplysning om navnene på de udvalgte. Andre klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage, efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer