Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby J: Laboratorieundersøgelser

2017/S 199-409716

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Shared A/S
36072911
Gunnar Clausens Vej 34
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Trine Bech Fruergaard
Telefon: +45 89471402
E-mail: tfr@shared.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/74679941.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.shared.dk/

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/74679941.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/74679941.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af prøvetagning og analyser af drikkevand.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver er underlagt lovgivning, der beskriver lovpligtig prøvetagning og analyse af prøver udtaget på vandet. Ud over de lovpligtige prøver udtager Ordregiver en del egenkontrol-prøver. Ordregiver udarbejder således en vejledende årsplan for udtagning af planlagte prøver.

Aarhus Vand er akkrediteret til prøvetagning af drikkevand i henhold til DANAK reg. nr. 509, og udtager selv en del af de planlagte prøver. Aarhus Vand udtager desuden en del prøver afstedkommet af driften, som ligger uden for de planlagte prøver.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71610000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes tilbud på følgende:

— Prøvetagning af grundvand, filterskyllevand samt drikkevand fra ledningsnet og vandværker

— Analyse af grundvand, okkerslam, filterskyllevand, drikkevand.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af opgavebeskrivelsen i afsnit 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ovenstående er et mindstekrav.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal leve op til kravene i bekendtgørelse nr. 914 af 27.6.2016 om kvalitetskrav til miljømålinger. Tilbudsgiver skal dermed være akkrediteret efter ISO/IEC 17025. Tilbuddet skal vedlægges dokumentation udstedt af tredje part for at tilbudsgiver lever op til bekendtgørelsen.

Såfremt tilbudsgiver ikke selv er akkrediteret eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre alle analyser, kan tilbudsgiver anvende underleverandør, herunder et fremmed laboratorium, der er i besiddelse af den nødvendige akkreditering/godkendelse. Den pågældende underleverandør skal i givet fald anføres i tilbuddet med angivelse af, hvilke specifikke analyser, der forudsættes udført af underleverandøren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ovenstående er et mindstekrav.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder kontrakten et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/04/2018
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2017
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Lindab

  Lindab

  Lindab - Din partner med ekspertise inden for byggerier med stålprofiler
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Vario Vingefals tagsten
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • Kronospan

  Kronospan

 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Dansk Bygningsrenovering

  Dansk Bygningsrenovering

  Klik - og SE hvad vi kan
 • Lindab

  Lindab

  Lindab tagrender - Danmarks stærkeste tagrende. Fås i 11 flotte farver
 • BOXIT Containerudlejning

  BOXIT Containerudlejning

  Udlejning af container - landsdækkende
 • Bravida

  Bravida

  Alt indenfor teknisk installation
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.