Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Maskininstallationer

2017/S 201-412890

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Susanne Roed
E-mail: f68i@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering og etablering af avanceret styringsautomatik (CTS) i større ejendomme (Energipakken).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45350000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter udskiftning og renovering af CTS-anlæg på en række af Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) ejendomme. KEID har modtaget bevilling i en størrelsesorden af 70 mio. kr. til udførelsen af opgaven. Såfremt der opnås yderligere bevilling indenfor kontraktperioden, kan ordregiver vælge at tildele yderligere opgaver til den vindende entreprenør. Udbuddet har titlen Energipakken og byggeweb-nummeret er: TN328793A.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter udskiftning/renovering af CTS-anlæg på baggrund af enhedspriser. KEID har modtaget bevilling på 70 000 000 DKK, der skal være brugt inden udgangen af 2019. Udbuddet omfatter som udgangspunkt 140 ejendomme, som alle har en størrelse over 3 000 m². Ordregiver forbeholder sig dog retten til at forlænge aftalen med yderligere 1 år, såfremt der opnås yderligere bevilling indenfor kontraktens område. Udbuddet har titlen Energipakken og byggeweb-nummeret er: TN328793A.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af arbejdsprocessen / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/03/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 gange 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der efter en samlet vurdering har de bedste og mest relevante referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 000 000 DKK

— Ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 150 000 000 DKK (ekskl. moms).

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10 i det seneste disponible regnskabsår.

— Ansøger skal have en egenkapital på minimum 50 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

— Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab.

— Revisorpåtegnet årsregnskab for seneste disponible regnskabsår, hvoraf tilbudsgivers omsætning fremgår.

— Revisorpåtegnet årsregnskab for seneste disponible regnskabsår, hvoraf tilbudsgivers soliditetsgrad fremgår.

— Revisorpåtegnet årsregnskab for seneste disponible regnskabsår, hvoraf tilbudsgivers egenkapital fremgår.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal kunne dokumentere minimum 3 og maksimalt 5 referencer inkl. referencer fra andre enheder, ansøger baserer sig på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Hver reference skal minimum have en entreprisesum på 3 000 000 DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Entreprenøren skal overholde den vedlagte arbejdsklausul. Arbejdsklausulen er vedlagt som kontraktens bilag 4.

Ansøger skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/12/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet har titlen Energipakken og byggeweb-nummeret er: TN328793A.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer