Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2017/S 201-412892

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Civica
35585885
Carl Nielsens Kvarter 14
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Tommy Jenrich Andersen
Telefon: +45 40100319
E-mail: tja@niras.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsprotal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afd. 7 Højstruphave v. Civica.

Sagsnr.: 1022889
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter helhedsrenovering for en almen boligafdeling bestående af 247 boliger fordelt på 4 stk. 3-etages blokke med kældre og uudnyttet tagrum, samt Centertorv.

Afdelingen er beliggende i 5200 Odense V.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Frodesvej 2-14 og 9-23, 5200 Odense V

Bjørnsvej 2-10 og 11-17, 5200 Odense V

Skjoldsvej 22-40, 5200 Odense V

Uffesvej 30-36, 5200 Odense V

Højstrupvej 51-65, 5200 Odense V.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generelt omfatter renoveringsarbejderne klimaskærm, totaludskiftning af instalationer og modernisering af boliger. I forbindelse med moderniseringen indrettes der tilgængelighed i 72 lejligheder med tilhørende elevatorlifte samt sammenlægning af 86 lejligheder sådan af afdelingen fremstår med 207 lejligheder efter renoveringen. 27 af disse lejligheder udføres som let renoverede, hvor installationer udskiftes, men øvrige arbejder kun udføres i nødvendigt omfang for at fastholde huslejen på et lavere niveau.

Der etableres altaner ved alle lejligheder, bortset fra enkelte lejemål i stueplan, som får adgang ud på terrasser i terræn.

Der etableres balanceret ventilationsanlæg udført som decentrale anlæg i alle 207 renoverede lejligheder.

Der foretages en renovering og delvis udskiftning af forsyningsledninger i kældre samt i terræn. Eksisterende fællessystem for regnvand, drænvand og spildevand ændres til separat system på grunden.

Udbuddet omfatter tillige modernisering af udearealer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 31
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere egnede ansøger, vil bygherren foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer og økonomisk formåen.

Ved udvælgelsen vil ordregiver lægge vægt på følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

— at ansøger har erfaring med realisering af helhedsplaner.

— at ansøger har erfaring med renovering af boliger i stort format.

— Ansøgeres soliditetsgrad i det seneste regnskabsår.

— at de udvalgte ansøgere afspejler både virksomheder med en stor andel af egenproduktion, samt virksomheder med stor brug af underentreprenører.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, da bygherre vurderer, at der er væsentlige økonomiske fordele ved at udbyde som en samlet entreprise; både i forhold til hovedentreprenørens mulighed for stordriftsfordele samt bygherres omkostninger forbundet med udbuddet og efterfølgende kontrakt- og entreprenørhåndtering.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135 stk. 1-3 og §136 eller § 137 stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved udvælgelsen vil ordregiver lægge vægt på følgende kriterie:

— Ansøgers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 300 000 000 DKK ekskl. moms i seneste regnskabsår, og ligeledes

— 300 000 000 DKK ekskl. moms som gennemsnit i de seneste 3 regnskabsår.

— Ansøgers egenkapital skal være positiv i de seneste 3 regnskabsår.

— Ansøgers soliditetsgrad skal være på minimum 15 % i det seneste regnskabsår.

Hvis ansøger består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og andre midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovennævnte krav opfyldes for hver af deltagerne i gruppen.

Hvis ansøger baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske kapacitet, skal de ovennævnte krav opfyldes af ansøgeren og den/de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på, i fællesskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved udvælgelsen vil ordregiver lægge vægt på følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

— At ansøger har erfaring med realisering af helhedsplaner.

— At ansøger har erfaring med renovering af boliger i stort format.

— At de udvalgte ansøgere afspejler både virksomheder med en stor andel af egenproduktion, samt virksomheder med stor brug af underentreprenører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Ansøger skal vedlægge mindst 2 og højst 5 referencer på betydelige og sammenlignelige arbejder udført indenfor de seneste 5 år. Med betydelige forstås kompleksitet og omfang, med sammenlignelige forstås helhedsplansrenoveringer og/eller etageboligrenoveringer hvor omfang, karakter og teknisk formåen er tilsvarende dette udbud. Heraf skal mindst 1 reference være på en helhedsplan udført i hovedentreprise.

Hver reference må maksimalt fylde 1 A4 side.

Referencer: Opgaven beskrives kort, ansøgerens konkrete rolle, oplysninger om bygherre, lokalitet, tilknyttede rådgivere, anlægsøkonomi, tidsperiode og involverede fag.

Hvis ansøger består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og andre midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovennævnte krav opfyldes af gruppen som helhed.

Hvis ansøger baserer sin egnethed på en eller flere enheders tekniske og/eller faglige kapacitet, skal de ovennævnte krav opfyldes af ansøgeren og den/de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på, i fællesskab.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil være baseret på AB92 med tilføjelser og fravigelser.

Der er særlige krav vedr. løn- og ansættelsesvilkår samt praktikanter, som det fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/11/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/11/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/04/2018
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsproceduren gennemføres via udbudssystemet fra RIB (tidligere Byggeweb) som kan tilgås på adressen: www.rib-software.dk/udbudsportal/ under sagsnummer TN564147A.

Det samlede udbudsmateriale kan ligeledes downloades på denne webadresse.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på (fsva. referencer). Tilsvarende gælder for de økonomiske tal, hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via dette system, og svar og rettelsesblade vil også kunne downloades herfra. Ansøgere har selv ansvar for at oprette sig som bruger og holde sig orienteret om rettelsesblade mv.

Vejledning til ESPD kan findes på: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Virksomhedernes ESPD'er skal udfyldes og uploades på: https://ec.europa.eu/tools/espd og uploades både i xml-format samt i PDF-format på www.rib-software.dk Den konkrete ESPD-formular, der indgår i udbudsmaterialet, skal anvendes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer