Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2017/S 201-412893

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Anne Strandgaard Hansen
E-mail: ash@3xn.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rigshospitalet.dk/nythospital/Menu/

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk/udbudsportal
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt — Landskab og terræn, Nordfløjen.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omhandler udførelse af landskab og terræn ved Rigshospitalets ny Nordfløj, som en del af det samlede »Det Nye Rigshospital, Kvalitetsfondsprojekt«

Byggefeltet er beliggende i Rigshospitalets periferi og afgrænses mod nord af Frederik V's Vej, mod øst af Blegdamsvej, mod syd af Centralkomplekset, Finsen og hovedankomstarealet. Mod vest afgrænses området af den Nordfløjens fase 2, som er under planlægning.

Nordfløjen er opført i 8 etager mod vest nedtrappende til 3 etager mod øst ved Blegdamsvej.

Bygningen er inddelt i afsnit, der vinkles mod hinanden i en »zig-zag« struktur, disponeret i 7 længer (Nordfløjen fase 2 er længe 8).

Bygningens basis består af stueetagen med indgange fra både Frederik V's Vej og fra forpladsen mod det eksisterende hospital.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landskabsprojektet udgør nærområderne omkring Nordfløjen, herunder ankomstarealerne, have- / gårdanlægget over Finsenbygningen, fordelingsvejen mellem Nordfløjen og Centralkomplekset (benævnt Internvej 3), forbindelsesvejen til hovedankomstområdet (benævnt Internvej 2) samt parkeringspladserne i tilknytning til fordelingsvejene. Entrepriseområdet udgør ca. 14 200 m², og arbejdet fordeler sig med anlæg af asfaltbelægninger (veje og p-pladser), betonbelægninger (ankomstarealer, fortove og fodgængerzoner), grusarealer og plantebede. Hertil kommer etablering af div. inventar, belysning og planter (option).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere (5), vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på ansøgernes tekniske og faglige kapacitet som dokumenteret i henhold til udbudsbekendtgørelsens del III.1.3). Der vil blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere der i relation til den udbudte opgave, har de bedste kompetencer i form af referencer for udført egenproduktion og erfaringer (set i forhold til relevans, størrelse og kompleksitet), samt arbejdslederenslederens CV.

Egenproduktion defineres som landskabsanlæg, og ikke asfaltveje og -parkering.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

1) Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse,kontaktperson samt oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab udfyldes i de relevante dele af ESPD'en del II.

2) I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, 136 og 137 skal ansøgerudfylde ESPD'en del III A, B og C. Af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 gøres 1), 2), 3), 4)og 6) gældende.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder mv. skal ESPD udfyldes for samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske/finansielle (afsnit III.1.2) og/eller teknisk og faglig kapacitet (afsnit III.1.3)) på andre virksomheders ressourcer skal ESPD del II.C udfyldes. Virksomheder som ansøgerbaserer sin ansøgning på skal udfylde ESPD del II.A, II.B, del III A, B og C. Afleveret ESPD erstatter rådighedserklæring.

Der kan kun afleveres 1 ESPD som overordnet afleveringskrav. Evt. supplerende ESPDére oploades som supplerende filer.

ESPD'en er tilgængelig som skabelon under afleveringskravet på RIB, jf. nærmere under VI.3)

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD juni 2017:

https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel kapacitet:

Der ønskes oplyst samlet årsomsætning samt nøgletal (egenkapital) for de seneste 3 regnskabsår.

Oplysningerne udfyldes i de relevante dele af ESPD'en del IV. punkt B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers egenkapital har været positiv i de seneste 3 regnskabsår.

Ansøger skal igennem de seneste 3 år i gennemsnit have haft en årlig omsætning på min. 30 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og faglig kapacitet.

Relevante referencer med angivelse af egenproduktion, for løste opgaver med sammenlignelige arbejder indenfor de sidste 3 år.

Oplysningerne udfyldes i de relevante dele af ESPD'en del IV, punkt C:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ovenstående skal opfyldes for hvert af de seneste 3 år.

En ansøger må kombinere flere referencer, for at opfylde mindstekravet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil som del af udbuddet blive stillet flg. særlige krav:

Entreprisekontrakten indeholder en social klausul med praktik- og uddannelseskrav i form af krav om, at mindst 10 % af de årsværk (svarende til 1 924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde kontrakten besættes med 1 eller flere praktikanter. De nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 074-127026
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2017
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/11/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet findes på Byggeweb via linket:

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Der opnås adgang ved anvendelse af koden TN566194A

Herfra kan udbudsmaterialet tilgås uden brug af login.

Ansøgning om prækvalifikationen vil kræve oprettelse af login.

Såfremt ansøger ikke i forvejen er i besiddelse af et gyldigt brugernavn og password, skal ansøger selv først oprette sig som ny bruger. Derefter modtager ansøger en personlig mail med et link, hvorfra det nødvendige password kan oprettes.

Efter endt godkendelse, foretages der log-in på www.rib-software.dk med ansøgers nye brugernavn og nye password.

Derefter vil der være adgang til ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning sker ved upload af eESPD'en samt bilagsmateriale jf. III.1.3 i pdf format. eESPD'en i xml-formattilgængelig på www.rib-software.dk

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fællesansøgning, er det nødvendigt i forhold til byggeweb, at konsortiet udpeger én repræsentant, som oploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller. lign.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Udbud, kan RIB Support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Der inviteres til orienterings møde samt besigtigelse.

Nærmere dato samt tidspunkt meddeles på Byggeweb.

Mødested ved byggepladsvagten Frederik V's Vej. 2100 København Ø.

Tilmelding til ash@3xn.dk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer