Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Glostrup: Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger

2017/S 201-413713

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Vestforbrænding
10866111
Ejby Mosevej 219
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Erik Nørgaard Jensen
Telefon: +45 44857727
E-mail: enj@vestfor.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196243&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196243&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk Indkøbssystem — Udbud af håndværkerydelser — 2017.

Sagsnr.: 17-01870
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50711000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

El installationer VVS arbejder Smedearbejder Tømre-, Snedker-, Maler- og Murerarbejder Landskabspleje Kloak og belægning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39370000
45231300
45232100
45232440
45232460
45233200
45236000
45310000
45311000
45332400
45422000
71550000
90470000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Københavns omegn.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

El installationer VVS arbejder Smedearbejder Tømre-, Snedker-, Maler- og Murerarbejder Landskabspleje Kloak og belægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 70
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Dynamisk Indkøbssystem kan forlænges i perioder af 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Dokumentation der skal vedlægges tilbuddet:

— ESPD

— Serviceattest (Ikke ældre end 6 måneder)

— Udfyldt skema ”Optagelse på Delydelser

— Svendebreve/uddannelsesbevis for mandskab

— Certifikater/dokumentation for faguddannet personale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsomsætning for de sidste 3 afsluttede regnskabsår på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten og præciseret i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD.

Det er et krav at Ansøger har en årsomsætning som svarer til minimum det dobbelte af den samlede kontraktværdi/pr. delaftale pr. år.

Følgende finansielle nøgletal:

— Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/Kortfristet gæld = xx. Tallet skal være positivt som gennemsnittet inden for de sidste 3 år).

— Rentedækningsgrad = Driftsresultat før skat (EBIT)/Nettofinansielle omkostninger= xx. Tallet skal være positivt som gennemsnittet inden for de sidste 3 år).

— Afkastningsgrad = Resultat af primær drift (EBITDA)/ ((Aktiver primo + ultimo)/2) Tallet skal være positivt som gennemsnittet inden for de sidste 3 år).

— Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo / Aktiver ultimo = xx. Tallet skal være positivt som gennemsnit inden for de sidste 3 år.

Det er et krav at Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring pålydende 10 000 000 DKK for personskade og 5 000 000 DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD.

Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt.

Det er et krav, at ansøger kan stille sikkerhed på anfordring og uden rettergang i henhold til AB92 med tilføjelser og fravigelser, på det enkelte miniudbud. Dette skal udfyldes under punktet »Øvrige økonomiske og finansielle krav« i ESPD'en. Dokumentation i form af relevant erklæring fra bank eller pengeinstitut for dette, vil blive indhentet under tilbudsafgivelse på det enkelte miniudbud.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3 sammenlignelige referencer inden for de sidste 3 år pr. delaftale

Referencerne skal beskrives kort og opgavens værdi skal også noteres, samt kontaktperson på opgaven hos ordregive

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for Leverandørens medarbejdere der skal anvendes til udførelse af kontrakten.

Svendebrev/Uddannelsesbevis skal fremsendes på de medarbejdere der tilknyttes VF

Agter Ansøger at give mere end x % af kontrakten i underleverance, skal det angives hvor meget i procent, samt den påtænkte underleverandør, hvis denne er fundet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer