Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser

2017/S 201-413729

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Sund og Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Lotte Lindeloff
Telefon: +45 33416251
E-mail: udbud@sbf.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://sundogbaelt.dk/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Sund og Bælt Holding A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Att. Lotte Lindeloff
København
Danmark
E-mail: udbud@sbf.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende kundeanalyser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72221000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder hermed et rammeaftale om gennemførelse af kundeanalyser. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af den ønskede anskaffelse ligesom udbudsmaterialet endvidere indeholder en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71620000
72316000
79300000
79311300
79310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Sund & Bælt Holding A/S, Vester Søgade 10, 1606 København V samt på Konsulentens egen kontoradresse.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sund og Bælt Holding A/S udbyder herved rammeaftale vedrørende udførelse af kundeanalyser for Sund og Bælt samt datterselskaber.

Rammeaftalen omfatter følgende hovedelementer:

— Tilbagevendende (aktuelt halvårlige) kundetilfredshedsmålinger blandt kunderne på Storebælt og hos BroBizz. For Storebælt måles bl.a. kundetilfredsheden med selskabet, broen som helhed, betalingsanlægget, kundebetjening samt fordelsprogrammer i Club Storebælt. Målingerne opgøres samlet og separat for kort- og kontantkunder, BroBizz privatkunder og BroBizz erhvervskunder. For BroBizz måles bl.a. kundetilfredsheden med selskabet som helhed, kundebetjening, selvbetjeningsmuligheder samt andre ydelser, der alle opgøres for henholdsvis privat- og erhvervskunder.

— Mulighed for etablering og vedligehold af et dynamisk kundepanel, der kan konsulteres i udviklingen af nye initiativer, eksempelvis men ikke begrænset til en ny app for BroBizz kunder, indretning og skiltning i betalingsanlægget, informationer på og opbygning af hjemmesider.

— Mulighed for udarbejdelse af særundersøgelser knyttet til aktuelle indsatser eller dagsordener. Eksempler på særundersøgelser kan være målrettede kundeundersøgelser for et særligt kundesegment eller marked, for et specifikt produkt eller for en konkret rabat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten vil indeholde en option med mulighed for forlængelse 2 gange af hver 12 måneders varighed. Kontrakten vil dermed samlet set kunne have en varighed på 48 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten vil indeholde en option med mulighed for forlængelse 2 gange af hver 12 måneders varighed. Kontrakten vil dermed samlet set kunne have en varighed på 48 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Henset til at kontrakten indeholder et samlet scope vedrørende gennemførelse af kundeanalyse, og da denne opgave vanskeligt kan opdeles mellem flere leverandører uden både økonomiske og praktiske ulemper, har Sund og Bælt Holding A/S besluttet ikke at opdele kontrakten.

Yderligere oplysninger omkring udbuddet fremgår af udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på: http://sundogbaelt.dk/udbud/

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, samt hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelse, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, jf. § 145, stk. 2. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ansøger skal vedlægge sin ansøgning det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøger skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger skal oplyse sin omsætning for de seneste 3 afsluttede reviderede regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 1a fsva. omsætning og del IV B 4 fsva. egenkapitalen.

Der skal i den forbindelse fremlægges følgende dokumentation:

Leverandørens balance, der indeholder oplysninger om omsætning og egenkapital, eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens og omsætningens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Endvidere kræves, at tilbudsgiverne har haft en årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) vil det være virksomhedernes samlede årlige omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, samt hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelse, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, jf. § 145, stk. 2. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ansøger skal vedlægge sin ansøgning det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøger skal dokumentere erfaring med gennemførelse af opgaver, som er sammenlignelige med den udbudte jf. beskrivelsen underudbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Referencerne må gerne være ældre end 3 år.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver bør udfylde alle relevante felter idet fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), del IV, afsnit C.

Følgende bør angives:

— Beskrivelse af leverancen, herunder omfang og gennemførelsesmåde

— Information om ordregiver, evt. begrænset til branche, hvori referencen er udført

— Information om, hvornår leverancen blev gennemført

— Information om kontraktsum.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren fremlægger mindst 3 referencer, der tilsammen kan dokumentere erfaring med gennemførelse af kundetilfredshedsmålinger samt etablering, vedligehold og brug af kundepanel. For at tælle med i opfyldelsen af mindstekravet skal referencerne vedr. tilfredshedsmålinger omfatte indsamling fra minimum 800 personer per år, mens referencer vedr. kundepanel skal omfatte mindst 100 kunder for at tælle med i opfyldelsen af mindstekravet.

Såfremt andre referencer er relevante i forhold til at vise relevante dimensioner af teknisk og faglig kapacitet kan også fremlægges.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet »beskrivelse« i ESPD'en del IV afsnit C, at Sund & Bælt Holding kan vurdere de indgivne referencer. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, eller såfremt der er tale om en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at der samlet set er mindst én reference, som opfylder mindstekravet.

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det i det fælles europæiske udbudsdokument angivne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til leveranceaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/11/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udfylde og fremsende det fælles europæiske udbudsdokument som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde 1 fælleseuropæisk udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves idel II-V.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger og eventuelle deltagere i sammenslutninger og/eller støttende enheder skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort på: www.sundogbaelt.dk/udbud/ Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. I udbudsmaterialet er angivet, hvordan og i hvilket tidsrum der kan stilles spørgsmål.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon, der kan anvendes til brug herfor. Denne skabelon indgår som en del af udbudsmaterialet og kan rekvireres på www.sundogbaelt.dk/udbud/

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurerne i Danmark
Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurerne i Danmark
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens§171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715001

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer