Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Udførelse af bygningsinstallationer

2017/S 214-444103

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Ordrupgaard v/Slots- og Kulturstyrelsen
34 07 21 91
H. C. Andersens Boulevard 2
København V
1553
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Nielsen
Telefon: +45 25668728
E-mail: chn@slks.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slks.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise omfattende tilbygning til Ordrupgaard samt et energiprojekt omfattende såvel eksisterende bygninger som den kommende tilbygning.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45300000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbudswebben har titlen»Ordrupgaard, Himmelhaven« og nummeret TN143492

Den ny tilbygning til Ordrupgaard (Himmelhaven) realiseres overvejende som et underjordisk anlæg, der tilbygges det eksisterende museum mellem 2 tilknytningspunkter i eksisterende bygninger. Der skal udføres nye underjordiske udstillingssale på ca. 1 390 m², beliggende under terræn. I forlængelse af Zaha Hadids bygning tilbygges med 168 m² beliggende over terræn. Ved museets tidligere hovedindgang nedrives eksisterende bygning på i alt ca. 258 m². Endvidere udføres en række landskabs og bygningsmæssige arbejder på terræn, især omkring den nye tilbygning, samt mindre ombygninger i eksisterende bygninger.

Udbuddet omfatter samtidig arbejder til realisering af et energiprojekt, der skal sikre energioptimering af såvel de eksisterende bygninger som i den kommende bygning. Energiprojektet omfatter installationsarbejder samt bl.a. facadearbejder og vinduesudskiftning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 66 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45210000
45260000
45300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet udbydes i hovedentreprise og omfatter følgende arbejder: Byggepladsarbejder, Jordarbejder, Afløb i jord, Jordarbejde for ledninger, Byggeteknik råhus, Byggeteknik nedrivning, Vinduer — Energiprojekt, Murværk — Energiprojekt, Nedrivning — Skeletkonstruktioner, Glasfacader og tage, Maling, Fuger, Gulve, Støbte undergulve, Tagdækning, Lofter, døre, vinduer og porte, Stål, Natursten, Befæstelser, Beplantning, Ventilation, Køling, VVS, El, Teknisk isolering, Bygningsautomation.

Kontrakter vedrørende ståltag og -facade samt sikringsarbejder til museet og dets sikringssystemer i forbindelse med dette projekt tildeles efter bestemmelsen i udbudslovens § 8, stk. 2 (delydelsesreglen).

Entreprisekontrakten vil dels bestå af en betinget entrepriseaftale, dels af en endelig entrepriseaftale. Den betingede entrepriseaftale vil omfatte en indledende samarbejdsperiode, hvorunder de mål, der er opstillet i den betingede entrepriseaftale, herunder overholdelse af projektets økonomi, skal opnås for at endelig entrepriseaftale indgås. Derudover vil der være samarbejdet omfatte en række samarbejdsmøder undervejs i byggeprocessen. Der henvises til udbudsbetingelserne, hvori disse forhold er nærmere beskrevet.

Der afholdes orienteringsmøde og besigtigelse af kommende byggefelt på Ordrupgaard den 14. november kl. 10.00-12.00. Interesserede tilbudsgivere skal så vidt muligt tilmelde sig besigtigelsen. Nærmere herom fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/04/2018
Slut: 16/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Fremgår af Udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Arbejdet udbydes i hovedentreprise, idet ordregiver vurderer denne entrepriseform mest hensigtsmæssig ud fra styringsmæssige, juridiske og økonomiske betragtninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår som angivet i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/01/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudswebben har titlen»Ordrupgaard, Himmelhaven«, og har nummeret TN000000 (Prækvalifikation). Der er fri adgang til det samlede udbudsmateriale efter gratis oprettelse af brugerprofil i Rib-Software.dk. https://rib-software.dk/intro

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer