Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

2017/S 214-445283

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Esbjerg Kommune
Torvegarde 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Lilli Lindberg
Telefon: +45 76161406
E-mail: lml@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjergkommune.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning for Krebsestien.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71240000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Esbjerg Kommune, Sundhed og Omsorg ønsker at afholde et udbud om totalrådgivningen for fremtidens plejecenter med 100 (96-104) ældreboliger. Udbuddet gennemføres med ønske om at opnå det mest visionære og spændende projekt ud fra til de opstillede krav og en forventning til fremtidens plejecenter.

Esbjerg Kommune forventer at etablere en ældrevenlig bydel omkring fremtidens plejecenter. Det indgår derfor som et element i udbuddet, at der udarbejdes et skitseforslag for hele områdets udnyttelse, herunder plejecenterets indpasning i forhold til øvrig bebyggelse omfattende lægehus og ældreegnede boliger.

Skitseforslaget vil ikke indgå som en del af det videre arbejde for totalrådgiver, men skitseforslaget vil være grundlaget for Esbjerg Kommunes videre arbejde med udarbejdelse af ny lokalplan for området, samt ved forhandlinger om udnyttelse af grunden.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 11 250 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

På den sydøstlige del af matrikel nr. 14oø, Gjesing By, Bryndum.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens §§ 58-60 § (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Udbuddet gennemføres i 2 faser; en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Udbuddet gennemføres med følgende hovedaktiviteter:

1. Anmodning om prækvalifikation

2. Fem virksomheder prækvalificeres

3. De prækvalificerede virksomheder afgiver tilbud

4. Bedømmelsesudvalget evaluerer tilbuddene anonymt

5. Én af virksomhederne tildeles rådgiverkontrakten.

En forudsætning for at kunne afgive tilbud — og dermed deltage i tilbudsfasen — er, at man har ansøgt om at blive prækvalificeret, og at Esbjerg Kommune har vurderet, at virksomheden er egnet til at løse opgaven.

Alene de fem bedst egnede ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Udbudsprocessen gennemføres på dansk.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: En udarbejdet planskitse for hele områdets udnyttelse, samt en dispositionsplan for fremtidens plejecenter med ældreboliger og center / Vægtning: 10-15
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og æstetik for fremtidens plejecenter / Vægtning: 20-25
Kvalitetskriterium - Navn: Det udarbejdede forslag til udformning og indretning af fremtidens plejecenter / Vægtning: 35-40
Kvalitetskriterium - Navn: Det opstillede bygge- og anlægsbudget for fremtidens plejecenter / Vægtning: 10-15
Kvalitetskriterium - Navn: Den præsenterede procesbeskrivelse herunder projektorganisationen, tidsplan samt CV-er for ledende medarbejdere på denne opgave og de evt. særlige/særligt tilknyttede faglige ekspert / Vægtning: 5-10
Pris - Vægtning: 10-15
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 059-109900
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivning for Krebsestien

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/11/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
GPP Arkitekter A/S
26283396
Grønnegade 68
Aarhus
8000
Danmark
NUTS-kode: DK

Internetadresse:http://www.gpp.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 584 380.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7, stk. 1.

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer