Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme

2017/S 214-445510

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Christensen
Telefon: +45 41873336
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/75432528.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.aarhus.dk/kommune

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/75432528.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/75432528.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AffaldVarme Aarhus — Udbud af jord- og smedearbejde (hovedentreprise) i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser (»Delområde A«).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232140
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter udførelse af jord- og smedearbejder (hovedentreprise) for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus (i det følgende benævnt AffaldVarme Aarhus) i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger i Aarhus by og opland (Aarhus Kommune), hvor den skønnede værdi af jordarbejdet udgør over 500 000 DKK ekskl. moms pr. opgave.

Tryk her https://permalink.mercell.com/75432528.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 640 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231110
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter udførelse af jord- og smedearbejder (hovedentreprise) for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus (i det følgende benævnt AffaldVarme Aarhus) i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser af fjernvarmeledninger i Aarhus by og opland (Aarhus Kommune), hvor den skønnede værdi af jordarbejdet udgør over 500 000 DKK ekskl. moms pr. opgave.

Udbuddet omfatter desuden etablering af nye stik i forbindelse med renoveringsprojekter, hovedledningsforlængelser af distributionsledninger i forbindelse med byggemodninger, omlægninger bl.a. i forbindelse med ledningsarbejde affødt af ændringer af infrastruktur, jf. dog udbudsbetingelsernes afsnit 1.5 vedr. »Udbyders forbehold«.

Udbuddet omfatter ikke øvrige nyanlæg og nye stik. Ligeledes omfatter udbuddet ikke arbejder vedrørende bygværker (pumpe- og vekslerstationer mv.) For så vidt angår nedbrydning af bygværker henvises dog til udbudsbetingelsernes afsnit 1.5 vedr. »Udbyders for behold«.

AffaldVarme Aarhus forbeholder sig endvidere ret til at udbyde enkeltstående opgaver uden for den udbudte rammeaftale for jord- og smedearbejde — f.eks. hvor opgaven er en del af en opgave/et projekt med andre aktører, og hvor AffaldVarme Aarhus vurderer, at opgaven kan løses hensigtsmæssig på anden vis eller hvor AffaldVarme Aarhus ønsker at få afprøvet en ny teknik eller metode.

AffaldVarme Aarhus vil forhandle med de op til 5 tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ift. det udbudte område vil AffaldVarme Aarhus indgå rammeaftale med 5 entreprenører. Opgaver, som er omfattet af det udbudte område, vil blive tildelt dels direkte, dels via miniudbud (tildelingen af konkrete opgaver er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet),

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 640 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/02/2018
Slut: 31/01/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

AffaldVarme Aarhus kan forlænge aftalen i op til 6 år på uændrede vilkår. AffaldVarme Aarhus kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører aftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

AffaldVarme Aarhus prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere entreprenører, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de entreprenører, der samlet set bedst muligt opfylder udvælgelseskriterierne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren bedes i ESPD angive følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår entreprenøren blev etableret eller startede sin virksomhed: Omsætning inden for forsyningsledningsarbejde, Egenkapital og Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er mindstekrav, at ansøger/entreprenør har: Har en omsætning inden for forsyningsledningsarbejde på minimum 25 000 000 DKK ekskl. moms pr. år i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, Har en positiv egenkapital og Har en soliditetsgrad på minimum 20 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger/entreprenør skal i ESPD angive referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives 15 referencer, hvoraf 5 af dem skal omhandle udførelse af smedearbejde ift. fjernvarmeledninger.. Med lignende opgaver menes menes jord- og smedearbejde ift. fjernvarmeledninger iht. enkeltstående opgaver og rammeaftale(r) indgået med store kunder (offentlige som private).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har 15 lignende referencer.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Rammeaftalen indeholder krav om sikkerhedsstillelse, jf. AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser er en del af udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Er oplyst i udbudsmaterialet (jf. afsnit 9 og 10 i udkast til rammeaftale).

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen krav til retlig form. (a) Konsortium, jf. afsnit 2.4.6. i udbudsbetingelserne. (b) Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. afsnit 2.4.7. i udbudsbetingelserne. (c) Brug af underentreprenør(er), jf. afsnit 2.4.8. i udbudsbetingelserne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en uddannelsesklausul, en klausul om arbejdsvilkår samt klausul om etik og socialt ansvar. Rammeaftaleindgåelse indebærer indgåelse af en databehandleraftale.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/12/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det forventede årlige forbrug er 60-80 000 000 DKK, heraf forventes de direkte tildelte opgaver at udgøre 20-30 000 000 DKK ekskl. moms, mens opgaver tildelt via miniudbud forventes at udgøre 40-50 000 000 DKK ekskl. moms.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer