Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Anlægsarbejde: regnvandsbassiner

2017/S 214-445513

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
VandCenter Syd A/S
17414003
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Joan Friis-Pieper
Telefon: +45 56402742
E-mail: jfpi@cowi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/75613268.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.cowi.dk/

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/75613268.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Joan Friis-Pieper
Telefon: +45 56402742
E-mail: jfpi@cowi.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/75613268.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/75613268.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af bassin ved Højstrupvej.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232454
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I nærværende entreprise skal der etableres et ca. 5 300 m³ stort underjordisk instustøbt betonbassin i p-pladsen ved Israels Plads i Odense.

Tryk her https://permalink.mercell.com/75613268.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I nærværende entreprise skal der etableres et ca. 5 300 m³ stort underjordisk instustøbt betonbassin i p-pladsen ved Israels Plads i Odense. For at sikre bassinets fulde funktion skal der i tilknytning til bassinet etableres en række andre anlæg. Bl.a. skal der etableres et større separat pumperum til tørtopstillede pumper, kloakledninger skal omlægges og nye skal etableres, ligesom der skal etableres overløbs — og samlebygværker.

Projektets hovedbestanddele:

— -Etablering af byggegrube

— -Etablering af ca. 5 300 m³ stort insitustøbt betonbassin som pælefunderes

— -Etablering af pumperum i tilknytning til bassinet

— -En række ledningsarbejder i og omkring bassinet

— -Etablering af flere større overløbs- og samlebygværker

— -Alle nødvendige interimsarbejder for at fastholde kloaksystemets drift under anlægsarbejderne

— -Koordinering med underentreprenører (bygherreleverancer som f.eks. skylletromler, el/SRO, dæksler mv.) samt Vandcenter Syds underentreprenør til opmåling af færdigt anlæg

— -Option: Retablering af p-plads på Sct. Georgs Gildernes og Højstrupvangens arealer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages mere end 3 egnede ansøgninger om prækvalifikation, vil udvælgelsen ske på baggrund af de mest relevante referencer samt en beskrivelse af ansøgers kvalitetssikringssystem.

Ved relevante referencer skal forstås referencer, som viser erfaring med lignende anlægsprojekter som:

> Etablering af nedrammet vandtæt spuns i stor dybde

> Insitu støbt bassin

> Ramning af pæle

> Komplicerede sammensatte bygværker

> Arbejde i tæt bymæssig bebyggelse med trange pladsforhold

> Krav til overholdelse af støjgrænser

> Jordhåndtering.

Endvidere skal ansøgerens kvalitetssikringssystem beskrives. I den forbindelse vægter det positivt, hvis ansøgers (hovedentreprenørens) kvalitetssikringssystem lever op til ISO 9001-krav eller tilsvarende.

Ved udvælgelsesvurderingen vil relevante referencer vægte tungere end beskrivelsen af ansøgers kvalitetssikringssystem.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på retablering af p-plads på Sct. Georgs Gildernes og Højstrupvangens arealer.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Oplysninger om soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital skal være positiv i de 3 seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgrad skal være mindst 15 % i de tre seneste 3 disponible regnskabsår.

Ovenstående økonomiske nøgletal indskrives i ESPD, del IV, afsnit B. Bemærk, at det er muligt at indskrive flere nøgletal i et felt.

Bemærk, at hvis man beror sig andre virksomheders kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der vedlægges en støtteerklæring samt separat ESPD for denne virksomhed.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes levere 5 referencer vedr. lignende anlægsprojekter med etablering af nedrammet spuns og pæle samt insitustøbt bassin udført inden for de seneste 5 år. Hvis tilbudsgiver (entreprenøren) ønsker at basere sig på underleverandørers tekniske og faglige kapacitet, skal disse underleverandørers referencer vedr. det specifikke arbejde ligeledes beskrives og indgå blandt de 5 referencer.

Hver reference bør angive

1) ydelsens art og omfang

2) kundens navn og kontaktperson

3) kontraktværdi

4) udførelsesperiode (start- og sluttidspunkt).

Hvis flere end 5 referencer vedlægges, vil kun de første 5 referencer blive vurderet.

Bemærk, at hvis man beror sig andre virksomheders kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der vedlægges en støtteerklæring samt separat ESPD for denne virksomhed.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Se udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer