Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 215-446121

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Novafos A/S
31884993
Ørnegårdsvej 17
Gentofte
2820
Danmark
Kontaktperson: Martin J. Andersen
E-mail: MAJA@novafas.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.novafos.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://ftp.niras.net
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
37295728
Sortemosevej 19
Allerød
3450
Danmark
Kontaktperson: Lasse Nielsen
Telefon: +45 40327924
E-mail: LAN@niras.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: spildevandsteknisk anlæg

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Separering af Strandvejsområdet — Etape 4.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Separeringen af overfladevand i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 4. Etape 4 udgøres af et 36 ha stort område afgrænset af Brodersens Alle, Svejgårdsvej og jernbanen inkl. Taffelbayområdet. Entreprisen omfatter frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og delvist tagarealer fra grundmatrikler fra eksisterende fællessystem. Der skal etableres nyt regnvandssystem i hele området.

Arbejdet omfatter Opbrydning og retablering af ledningsgrave, Etablering af regnvandsledninger (opgravning og »No dig«) og brønde, Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, Omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, Etablering af stik til skel, Afpropninger af stikender og stiktilslutninger, Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, Supplerende TV-inspektioner samt Tilslutning på afskærende tunnelledning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44130000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det er Gentofte Kommunes strategi at separatkloakere Gentofte gradvist over en 40-årig periode, eller senest i 2055. Separatkloakering af Strandvejsområdet i det sydlige Hellerup, er et af Novafos A/S' første separeringsarbejder, der har til formål at opfylde gældende serviceniveau og nedsætte antallet af opstuvninger og oversvømmelser i oplandene ved kraftige regnhændelser. Ud over målet om at reducere omfanget af opstuvninger fra kloaksystemet og dermed generne for borgerne, samt overløb fra kloaksystemet til Øresund, har Gentofte Kommune en målsætning om at sikre, at Gentoftes badevand har en høj kvalitet.

Separatkloakeringen omfatter frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og delvist tagarealer fra grundmatrikler fra eksisterende fællessystem. Andelen af tagflader som tilsluttes afhænger af i hvilket omfang og hvilke borgere der ønsker at tilslutte sig. Hvem der ønsker at tilslutte sig forventes først at være endelig afklaret umiddelbart inden arbejdets udførelse.

Separatkloakeringen i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 4. Etape 2, 3 og 5 udbydes på et senere tidspunkt.

Der skal etableres nyt regnvandssystem i hele området. Arbejdet omfatter Opbrydning og retablering af ledningsgrave, Etablering af regnvandsledninger (opgravning og »No dig«) og brønde, Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, Omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, Etablering af stik til skel, Afpropninger af stikender og stiktilslutninger, Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, Supplerende TV-inspektioner samt Tilslutning på afskærende tunnelledning.

De omtrentlige hovedmængder er:

— Ca. 4,7 km hovedledninger — Regnvand, Dimension Ø200 — Ø1000, Gennemsnitsdybde ca. 2,5 m

— Ca. 110 stk. brønde (Ø425, Ø600, Ø1250 og Ø1500)

— Ca. 280 stk. omkobling af vejbrønde

— Ca. 225 stk. vejbrønde/stik at udskifte

— Ca. 75 stk. stik til skel.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil de 5 prækvalificerede blive fundet ud fra de bedste og mest relevante indsendte referencer, jf. pkt. III.1.3).

Ordregiver vil i den forbindelse lægge vægt på i hvor høj grad referencens genstand er sammenlignelig med ordregivers planlagte separatkloakering med etablering af nyt regnvandssystem og frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer i bymæssig bebyggelse.

Derudover vil ordregiver lægge vægt på ansøgers rolle med borgerhåndtering og trafikafvikling i projekterne, sammenlignelighed i den fysiske størrelse af disse og antallet af sammenlignelige opgaver i referencerne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de i udbudslovens § 137 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Ansøgeren skal anføre oplysningerne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, ESPD, Del III A, B og C.

Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i den danske udbudslov, jf. § 136 (Udelukkelse pga. interessekonflikt, udelukkelse pga. konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse og udelukkelse pga. afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke at være i stand til at fremlægge den endelige dokumentation).

Der gøres endvidere opmærksom på, ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket, hvis ansøger eller tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder (jf. § 137 nr. 1, stk. 7).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal udfylde ESPD, Del IV, afsnit B, 1. og sidste del heraf for så vidt angår følgende:

1. Omsætning. Oplysning om ansøgers omsætning for de seneste 3 regnskabsår.

2. Egenkapital. Oplysning om ansøgers egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

3. Soliditetsgrad. Oplysning om ansøgers egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Hvis ansøgeren ikke har været etableret i 3 år, skal erklæringer vedrørende de 2 førstnævnte år omfatte den tid ansøgeren har været etableret og mindstekravet vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at ville stille sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er mindstekrav, at ansøger har haft:

— 30 mio. kr. i omsætning for hvert af de 3 seneste revidere regnskabsår.

— 3 mio. kr. i egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

— 15 % i soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal udfylde ESPD, Del IV, afsnit C, 1. del for så vidt angår følgende.

1. Referencer. Ansøgningen skal vedlægges min. 3 og maks. 6 referencer fra lignende opgaver. Med lignende opgaver menes separatkloakering med etablering af nye ledningsanlæg i bymæssig bebyggelse med omfang som beskrevet i pkt. II.2.4) inklusiv borgerhåndtering og trafikafvikling.

Referenceprojekterne skal have været igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) eller når der gøres brug af anden enhedstekniske og faglige kapacitet, gælder min. og maks. antal og mindstekrav pr. ansøgning.

Hver reference skal indeholde:

— »Beskrivelse«, forstået som kort beskrivelse af entreprisen, herunder indhold og størrelse samt beskrivelse af ansøgers rolle inklusiv rolle i relation til borgerhåndtering og trafikafvikling

— »Beløb«, forstået som ansøgerens kontraktværdi på projektet

— »Dato«, forstået som start- og sluttidspunkt for ansøgerens udførelse

— »Modtageren«, forstået som udbyderen/rekvirenten af opgaven, herunder en kontaktperson herfra.

Referencebeskrivelsen bør fylde svarende til maks. 1 A4 side.

I Del IV, afsnit D i ESPD'et anføres:

2. Hvorvidt ansøger har implementeret og vedligeholder et miljøledelsessystem.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at ville stille sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er mindstekrav, at:

— Ansøgeren har mindst 3 referencer fra lignende opgaver.

— Ansøgeren har et miljøledelsessystem.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver henviser til 1) hovedentreprisekontraktens afsnit 12 vedrørende arbejdsklausul og 2) hovedentreprisekontraktens afsnit 13 vedrørende sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/12/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/12/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. I.3: Adgang til udbudsmaterialet fås via følgende ftp-server med anvendelse af username og password, som angivet herunder:

FTP Server: ftp.niras.net

FTP Account/user: LAN-01

FTP Password: bz6pn7m4

Den udfyldte ESPD skal indsendes i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Dennes Del II, III, IV og V udfyldes af ansøger.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheder, for så vidt angår omsætning, egenkapital og/eller mandskab og referencer, skal denne anden virksomhed udfylde en separat ESPD, hvor Del II, III, IV og V bliver udfyldt. I Del IV dog kun de oplysninger, som virksomhed støtter ansøger med.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at ville stille sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klagevejledning findes på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer