Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herning: Byggearbejde

2017/S 215-446227

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fonden for Herning Isstadion
12555741
Holing Knuden 1
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.herning.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tilbygning til og renovering af Herning Isstadion.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører tilbygning til og renovering af Herning Isstadion for Fonden for Herning Isstadion.

Der skal etableres foyer, VIP-Lounge samt renoveres eksisterende faciliteter.

Totalentreprenøren skal projektere, sørge for myndighedsbehandling af samt udføre tilbygning til og renovering af Herning Isstadion beliggende Holingknude 1, 7400 Herning.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 49 289 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører tilbygning til og renovering af Herning Isstadion for Fonden for Herning Isstadion.

Der skal etableres foyer, VIP-Lounge samt renoveres eksisterende faciliteter.

Totalentreprenøren skal projektere, sørge for myndighedsbehandling af samt udføre tilbygning til og renovering af Herning Isstadion beliggende Holingknude 1, 7400 Herning.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører tilbygning til og renovering af Herning Isstadion for Fonden for Herning Isstadion.

Der skal etableres foyer, VIP-Lounge samt renoveres eksisterende faciliteter.

Totalentreprenøren skal projektere, sørge for myndighedsbehandling af samt udføre tilbygning til og renovering af Herning Isstadion beliggende Holingknude 1, 7400 Herning.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 199-357915
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/10/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
C. C. Contractor
12117981
Herning
7400
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 39 839 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1)

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer