Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2017/S 222-460791

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Himmerland Boligforening
35 77 30 10
Rendsburggade 22
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Byggechef Michael Knudsen
Telefon: +45 96315200
E-mail: mk@abhim.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.abhim.dk

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://himmerland.ajoursystem.dk/tender
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44 62 35 28
Visionsvej 53
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Projektleder Mona Moesgaard Christensen
Telefon: +45 56407774
E-mail: mmjo@cowi.com
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://himmerland.ajoursystem.dk/tender
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Svenstrup Boligforening — totalentreprise, renovering og nyopførelse.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalentreprise i omvendt licitation.

Byggeriet er beliggende i to områder centralt i Svenstrup By. Områderne afgrænses af hhv. Sjællandsvej/Rosenlundsgade/Gl.Viborgvej/Bakkedraget samt Gl Viborgvej/Tværvej/Nøddevænget. Byggeriet omfatter en totalrenovering af i alt 29 fritliggende eksisterende boliger og opførelse af 25 nye boliger, der sammenbygges med »eksisterende« boliger til dobbelthuse. Både renoverede og nye boliger er i et plan. I tilknytning til byggeriet anlægges et grønt fællesareal mellem boligerne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

9230 Svenstrup J.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygge- og anlægsarbejderne udbydes som udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation iht. Udbudslovens §§ 61-66. Udbuddet gennemføres som en totalentreprisekonkurrence mellem prækvalificerede totalentrepriseteams bestående af totalentreprenør og tilknyttede rådgivere.

Byggeriet er beliggende i to områder centralt i Svenstrup By. Områderne afgrænses af hhv. Sjællandsvej/Rosenlundsgade/Gl.Viborgvej/Bakkedraget samt Gl Viborgvej/Tværvej/Nøddevænget. De eksisterende 29 boliger er med delvis kælder. Boligerne nedbrydes til og med dæk over kælder og dele af eksisterende kældervæg genanvendes til fundering af den fremtidige bolig. Der opføres 25 nye boliger, som bygges sammen med »eksisterende« boliger til dobbelthuse. Både renoverede og nye boliger er i et plan. I terræn etableres mindre terrasser til hver enkelt bolig samt indkørsel til private carporte. I tilknytning til byggeriet anlægges et grønt fællesareal mellem boligerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Økonomisk formåen samt teknisk og faglig formåen iht. prækvalifikationsmaterialet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsmaterialets kontraktudkast der er baseret på ATB93 med tilføjelser/fravigelser

Krav til Arbejds- og sociale klausuler

Krav til sikkerhedsstillelse og garanti

Dagbod.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/01/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://himmerland.ajoursystem.dk/tender fra 23.11.2017 kl. 10, og adgang tildeles ved henvendelse til jeme@cowi.com.

Der ydes et vederlag på 50 000 DKK inkl. moms til de prækvalificerede tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt tilbud, og som ikke tildeles opgaven. Forhandlingsforløbet forventes at have et begrænset omfang, idet de prækvalificerede gives adgang til — efter aflevering af det indledende tilbud at afgive et revideret endeligt tilbud, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Ordregiver tager forbehold for at tildele opgaven på baggrund af de indledende tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret været indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer