Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Helsinge: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger

2017/S 222-460878

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gribskov Kommune
29188440
Rådhusvej 3
Helsinge
3200
Danmark
Kontaktperson: Lene Riis
E-mail: lbtri@gribskov.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.gribskov.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Om- og tilbygning af Gilleleje Læringsområde.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214200
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gribskov Kommune har indgået totalentreprisekontrakt om om- og tilbygning af Gilleleje Læringsområde. Kontrakten omfatter al projektering, planlægning, myndighedsansøgninger mv. samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder herunder nedrivning, tilbygning, ombygning, udearealer, energirenovering mv. på Gilbjergskolen, Parkvej 101 i Gilleleje.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 103 960 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Parkvej 101, 3250 Gilleleje.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gilleleje Læringsområde placeres på Gilbjergskolen, Parkvej 101, 3250 Gilleleje. Skolen er i dag en 3-sporet skole med indskoling og mellemtrin samt et integreret specialtilbud. Skolen skal udvides til et samlet læringsmiljø for 3 spor i 0.-6. klassetrin og 4 spor i 7.-9. klassetrin samt et specialtilbud for op til 30 elever og cirka 115 ansatte.

Skolen består i dag af 5 klynger. 1 central klynge og 4 klynger placeret i hvert hjørne af den centrale klynge.

1 af klyngerne — en bygning på 1 060 m² — skal nedrives.

Der skal opføres en tilbygning på 1 500 m², som placeres mod Søborg Kanal.

De fire resterende klynger skal energirenoveres og ombygges eller istandsættes.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Byggeri / Vægtning: 55
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 15
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder option på bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med omlægning af trafikforhold.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 248-453411
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Om- og tilbygning af Gilleleje Læringsområde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Enemærke & Petersen a/s
Ringsted
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 103 960 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Gribskov Kommune har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til den løbende kontraktstyring,

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer