Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerTag Content[FMTVAL]
30 000 00030000000
40 000 00040000000

Danmark-Hjørring: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2017/S 222-462734

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Att: Udbudsjurist Christian Niss Norup eller Projektchef Daniel Aarup-Kristensen Telefon: +45 72813082 Email: fes-chnfp@mil.dk
9800 Hjørring
Danmark
Telefon: +45 72813188
Mailadresse: FES-POL04V@MIL.DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.ejendomsstyrelsen.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/Binders/EnquiryManagement.aspx?id=520478&tid=4008724

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/Binders/EnquiryManagement.aspx?id=520478&tid=4008724

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Projektering, 731. Flyvestation Skrydstrup, Nyt Kampfly Program, Etablering af Faciliteter til Nyt Kampfly.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 17: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK0

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Etablering af Faciliteter til Nyt Kampfly indbefatter ombygning og renovering af ca. 21 000 m² eksisterende kontor- og værkstedsfaciliteter, nybygning af ca. 15 000 m² garage- og vedligeholdelsesfaciliteter, nybygning af ca. 4 000 m² sikret simulator- og planlægningsfacilitet samt etablering af tilhørende anlæg og infrastruktur, herunder veje, forplads, støjafskærming, skyllefacilitet, forsyninger samt overvågning og sikring af hele området.
Faciliteter til Nyt Kampfly Program har en samlet økonomisk ramme på ca. 620 000 000 DKK.
Udbuddet omfatter fuld 4-faset projektering af faciliteter til nyt kampfly på Flyvestation Skrydstrup inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale. Omfang af projekteringen vil være baseret på Ydelsesbeskrivelse Byggeri og planlægning, 2012, hovedafsnit 3, suppleret med relevante »Andre ydelser«.
Opgavens udførelse skal af sikkerhedsmæssige årsager udelukkende foregå ved fysisk tilstedeværelse i faciliteter på Flyvestation Aalborg.
Ordregiver stiller alle de fornødne kontorfaciliteter, kontormaterialer, IT-hardware og IT-software til rådighed.
Rådgiverens dedikerede medarbejdere vil få adgang til nødvendige dele af projektfaciliteten på lige fod med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ansatte, dog med respekt for den opnåede sikkerhedsgodkendelse.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71311000, 71220000, 71320000

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår, og for hvilke kontraktgenstande de foreslås
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 30 000 000 og 40 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen. Efter denne periode reguleres prisen i overensstemmelse med reglerne i cirkulære nr. 174 af 10.10.1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v., samt ændringer hertil i cirkulære 9784 af 28.11.2003. Indeks vil fremgå af rådgiverkontrakten.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Såfremt vindende tilbudsgiver i kontraktens løbetid bevilges forudbetalinger, skal vindende tilbudsgiver stille betryggende anfordringsgaranti herfor svarende til udbetalingens fulde størrelse. Ordregiver accepterer kun sikkerhedsstillelse fra anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske i henhold til den på området til enhver tid gældende danske lovgivning om offentlige betalinger. På nuværende tidspunkt Lovbekendtgørelse 2007/06/28 nr. 798 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer.
Nærmere vilkår for betaling vil følge af kontrakten.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Ordregiver stiller ikke krav til hvilken retlig form ansøger skal antage. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse samt udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:

1. Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2. Kontrakten vil indeholde en arbejdsklausul.
3. Kontrakten vil indeholde krav om tegning af projektforsikring.

4. Kontrakten vil indeholde krav om, at vindende tilbudsgivers virksomhed skal søge og opretholde sikkerhedsgodkendelse. Proceduren for opnåelse af sikkerhedsgodkendelsen fremgår af »Vejledning om virksomhedssikkerhed« og af Forsvarets gældende bestemmelse for militær sikkerhed, »FKOBST 358-1«. Dokumenterne kan tilgås på www.fe-ddis.dk, hvor de løbende opdateres.

Ansøger/tilbudsgiver bør til enhver tid forholde sig til den nyeste versionering.
Opmærksomheden henledes på, at opnåelse af virksomhedssikkerhedsgodkendelse kan medføre udgifter, herunder til etablering af hegn, adgangskontrolanlæg, alarmanlæg samt anskaffelse af godkendt opbevaringsmiddel m.m.
5. Kontrakten vil indeholde krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse op til niveauet »Hemmeligt«, jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.
6. Kontrakten vil indeholde krav om, at vindende tilbudsgiver ansøger om og opretholder sikkerhedsgodkendelse for sin virksomhed og for egne og eventuelle underrådgiveres medarbejdere, der skal beskæftige sig med arbejde under kontrakten, inden for en nærmere fastsat frist, som løber fra kontraktindgåelse.
7. Al kommunikation med ordregiver skal foregå på Dansk.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Enhver økonomisk aktør, der ved en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, er dømt for et eller flere af de i forsvarsdirektivet artikel 39, stk. 1 oplistede forhold, er udelukket fra at deltage i en offentlig kontrakt.
Fra deltagelse i den udbudte offentlige kontrakt udelukkes desuden, jf. forsvarsdirektivets artikel 39, stk. 2, litra f og g samt principperne i udbudsloven § 135, stk. 3, enhver økonomisk aktør:
— der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Ordregiver kan undlade at udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver hvis,
1) alle ansøgere eller tilbudsgivere er omfattet af stk. 3,
2) ansøgeren eller tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der er på 100 000 DKK eller derover, eller
3) ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt.
Det vil være et krav i forbindelse med afgivelse af indledende og endeligt tilbud (men ikke i forbindelse med anmodning om prækvalifikation), at tilbudsgiver vedlægger en erklæring om, at denne ikke er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde. Skabelon til afgivelse af erklæringen vil blive fremsendt i forbindelse med en eventuel opfordring til at afgive tilbud.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgers prækvalifikationsanmodning skal indeholde oplysninger om:
1. Ansøgers nettoårsomsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
2. Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Såfremt ansøgers virksomhed har været etableret i mindre end 3 år, skal ansøger vedlægge ovenstående oplysninger for de regnskabsår, der er tilgængelige. Ansøger skal i så fald desuden angive, hvornår ansøger er etableret.
Ansøger dokumenterer sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:
(1. Nettoomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår): Erklæring om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underrådgiver), skal dokumentationen ligeledes fremlægges for disse enheder.
(2. Egenkapital): Erklæring om virksomhedens balance/egenkapital i det seneste disponible regnskabsår
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underrådgiver), skal dokumentationen ligeledes fremlægges for disse enheder.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1. Ansøger skal som minimum have en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på 50 000 000 DKK for de seneste 3 disponible regnskabsår.
2. Ansøger skal have en egenkapital på minimum 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.
Udgør ansøger en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal kravene i så fald være opfyldt af sammenslutningens deltagere tilsammen. Der skal desuden afgives en erklæring om solidarisk hæftelse for det tilfælde, at sammenslutningen får tildelt kontrakten. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring til anvendelse ved en sammenslutning af virksomheder, skabelonen fremgår af dokumentet »Prækvalifikationsanmodningsskema«.
Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underrådgiver) økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at denne råder over den støttende virksomheds økonomiske og finansielle ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er det et krav, at den/de støttende enheder påtager sig at være juridisk forpligtede for kontraktens gennemførelse. I modsat fald vil det udelukkende være muligt for ordregiver at lægge vægt på ansøgers egen økonomiske og finansielle formåen ved vurdering af, hvorvidt ansøger opfylder mindstekravene til egnethed. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte ved anvendelse af støttende virksomheder.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal til sin prækvalifikationsanmodning (evt. ved anvendelse af dokumentet »Prækvalifikationsanmodningsskema«) vedlægge en referenceliste over de betydeligste sammenlignelige rådgivningsydelser, jf. pkt. II.1.5), som ansøger har udført i løbet af de seneste 5 år inden ansøgningsfristens udløb.
Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte rådgivningsydelse. Beskrivelsen af rådgivningsydelsen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke opgaver ansøger varetog, samt ansøgers rolle i udførelsen af rådgivningsydelsen.
Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af rådgivningsydelsen, dato for rådgivningsydelsens afslutning samt navn på kunden (modtageren).
Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder bl.a. de for referencen angivne tidspunkter.
Baserer ansøger sig på andre enheders tekniske og faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.5), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.
Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-/søsterselskabs eller en underrådgivers) tekniske og faglige formåen, skal ansøger derfor i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at denne råder over den støttende virksomheds tekniske og faglige ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det et krav, at den/de støttende enheder påtager sig at være juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver udelukkende kunne lægge vægt på ansøgers egen tekniske og faglige formåen. Ordregiver har i »Prækvalifikationsanmodningsskemaet« angivet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte ved anvendelse af støttende virksomheder.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
1. Ansøgers vedlagte referencer skal vedrøre projektering udført inden for de seneste 5 år før ansøgningsfristens udløb,
2. Desuden skal ansøger:
a. minimum fremsende 5 og
b. maksimum 8 referencer.
Kun referencer, der vedrører rådgivningsydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. pkt. IV.1.2). Hvis der er tale om en igangværende rådgivningsydelse, er det således alene den del af rådgivningsydelsen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.
Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de første 8 angivne referencer i numerisk rækkefølge. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.
Hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sin tekniske og faglige formåen på (en) støttende virksomhed(er), vil de første 8 referencer tælles fra henholdsvis virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget eller den ansøgende virksomhed.
Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, eller den ansøgende virksomhed ikke angivet 8 referencer, optælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de(n) støttende virksomhed(er) efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere, der har de mest relevante referencer set i forhold til ydelserne under den udbudte kontrakt, jf. nærværende udbudsbekendtgørelse, i særdeleshed afsnit III.2), herunder vil det bl.a. blive vurderet positivt, såfremt ansøger har illustreret erfaring inden for følgende områder: — Nybyggeri af garageanlæg og/eller haller — Nybyggeri af værkstedsfaciliteter — Nybyggeri af kontorfaciliteter — Renovering og ombygning af kontorfaciliteter — Renovering og ombygning af værkstedsfaciliteter — Støjafskærmning og –volde — Anlæg og belægningsarbejder — Installationstungt nybyggeri — Installationstung renovering — Projektering af højsikkerhedsbyggeri og -anlæg f.eks. sikrede institutioner, psykiatri eller fængsler — Projektering for offentlig bygherre — Projektering i fysisk adskilte faciliteter f.eks. on site projektering eller projektering ved bygherren — Ydelser af ikke ubetydelig økonomisk værdi set i forhold til henholdsvis den udbudte kontrakt og projektets samlede økonomiske ramme. Jo større erfaring ansøgers referencer illustrerer, i henhold til ovenstående, for hvert af de ovenstående punkter, desto bedre vurdering opnår ansøgningen.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2017/008150
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
18.12.2017 - 08:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
1. Dele af udbudsmaterialet, som vil blive tilsendt de ansøgere som opfordres til at afgive tilbud, er klassificeret til »Til tjenestebrug« hvorfor ansøger skal erklære, at denne er blevet gjort opmærksom på cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 vedr. sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt og de sikkerhedsaspekter, der følger heraf. Tilbudsgiver skal endvidere tilbagelevere eventuelt materiale klassificeret til »Til tjenestebrug« efter endt brug. Skabelon til afgivelse af erklæringen fremgår af dokumentet »Prækvalifikationsanmodningsskema« som er vedlagt det resterende prækvalifikationsmateriale i iBinder. Erklæringen skal indgives i forbindelse med anmodningen om prækvalifikation.
2. Idet der i kontrakten stilles krav til sikkerhedsgodkendelse, skal ansøger desuden erklære, at ansøger, såfremt denne tildeles kontrakten, anmoder om sikkerhedsgodkendelse for sin virksomhed og for de af ansøgers og eventuelle underrådgiveres medarbejdere, som skal være beskæftiget med udførelse af arbejde under kontrakten, 5 dage efter indgåelse af kontrakten. Ansøger skal desuden erklære, at denne ved eventuel kontraktindgåelse vil være i stand til at opfylde kravene til sikkerhedsgodkendelse. Skabelon til afgivelse af erklæringen fremgår af dokumentet »Prækvalifikationsanmodningsskema« som er vedlagt det resterende prækvalifikationsmateriale i iBinder. Erklæringen skal indgives i forbindelse med anmodningen om prækvalifikation.
3. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder. For adgang til det komplette prækvalifikationsmateriale skal ansøger være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri.
4. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede versionering være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt ansøger har uploadet flere ansøgninger.
5. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar samt udarbejdelse af ansøgning, skal ske på dansk via det elektroniske udbudssystem, iBinder.
6. Sideløbende med nærværende udbudsforretning udbyder ordregiver Projekteringsledelse, Bygherrerådgivning og Arbejdsmiljøkoordinering, 731. Flyvestation Skrydstrup, Nyt Kampfly Program, Etablering af Faciliteter til Nyt Kampfly. Ansøger har udelukkende mulighed for at opnå prækvalifikation til henholdsvis nærværende udbud eller til udbud af Projekteringsledelse, Bygherrerådgivning og Arbejdsmiljøkoordinering, idet ordregiver ikke ønsker, at der er sammenfald mellem ordregivers kontraktparter for udførelse af henholdsvis »Projektering« og »Projekteringsledelse, Bygherrerådgivning og Arbejdsmiljøkoordinering«.
Såfremt ansøger både søger om prækvalifikation til nærværende udbud samt om prækvalifikation til udbud af Projekteringsledelse, Bygherrerådgivning og Arbejdsmiljøkoordinering, anmodes ansøger derfor om at angive den prioriterede rækkefølge for sine prækvalifikationsanmodninger. Herefter vil ansøger, såfremt ansøger ikke udvælges til at afgive indledende tilbud på den udbudsforretning, ansøger har angivet som sin førsteprioritet, blive vurderet i forhold til opnåelse af prækvalifikation på den udbudsforretning, ansøger har angivet som sin andenprioritet.
Anmoder ansøger om prækvalifikation til begge udbud uden at angive den prioriterede rækkefølge for sine prækvalifikationsanmodninger, vil det antages, at nærværende udbudsforretning udgør ansøgers førsteprioritet.
7. Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) omfattende flere ansvarlige virksomheder, skal de juridiske personer hver især angives klart og tydeligt, og der skal derudover angives en ansvarlig fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for kontrakten kan indgå aftaler med. Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af virksomheder, hæfter samtlige deltagende virksomheder solidarisk for kontraktens opfyldelse og skal afgive skriftlig erklæring herom (ved udfyldelse af konsortieerklæring).
8. Ordregiver gør opmærksom på, at såfremt det konkret skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet, vil ansøgere, der afgiver mere end 1 ansøgning, blive afvist. Det samme gør sig gældende, såfremt der i et ansøgende konsortium eller lignende sammenslutning deltager en eller flere virksomheder fra andre ansøgende konsortier eller lignende sammenslutninger eller en eller flere individuelle ansøgere. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige prækvalificerede ansøgeres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.
9. Nærværende udbud afholdes som udbud med forhandling, jf. direktiv 2009/81, artikel 26. Ansøgere, som opfordres til at afgive indledende tilbud, vil modtage yderligere information om forhandlings- og tilbudsfasen.
10. Ordregiver har udarbejdet en række skabeloner, som ansøger med fordel kan anvende for udarbejdelse af sin prækvalifikationsanmodning. Skabelonerne er indarbejdet i dokumentet »Prækvalifikationsanmodningsskema«, som kan tilgås i iBinder via det i pkt. I.1) angivne link.
11. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgninger efter principperne i udbudsloven § 159, stk. 5, såfremt ansøgninger eller tilbud ikke opfylder prækvalifikationsmaterialets formelle krav.
12. Ordregiver forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældende ret.
13. Enkelte — ikke centrale — dele af udbudsmaterialet i forbindelse med tilbudsafgivelse vil udelukkende kunne tilgås under opsyn i ordregivers sikrede lokaler på Flyvestation Aalborg.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7, stk. 1, forudsat at underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Andre klager over udbud skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis der i underretningen er angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordreiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag hvor ordregiver har meddelt sin beslutning om at ophæve en indgået kontrakt, jf. principperne i udbudsloven § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.11.2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer