Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2017/S 224-466339

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Tine Christina Olsen
E-mail: g17u@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76703139.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kejd.dk/

I.2)Fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/76703139.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/76703139.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på totalrådgivning relateret til byggeri og anlægsopgaver. Rammeaftalen om totalrådgivning skal kunne understøtte Københavns Ejendomme og Indkøbs opgaver på Københavns Kommunes bygningsmasse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/76703139.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71310000
71311000
71312000
71315210
71318000
71600000
71621000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivningsopgaverne vil ofte have karakter af genopretning eller vedligeholdelse.

Typiske opgaver er primært indenfor:

a) Almindelig vedligeholdelse af bygninger (herunder f.eks. skift af tag, energirenoveringer o.lign. Opgaverne omfatter ofte klimaskærm, konstruktioner, tekniske basisinstallationer samt kloak og terræn) Nogle af opgaverne vil blive klumpet sammen i større puljer.

b) Indvendige ombygninger (f.eks. indretning af administrationskontorer, større omrokeringer, sager der ofte omhandler indretning, brandsikkerhed, indeklima, rokeringsplaner med brugerinddragelse)

c) Rapporter, undersøgelser og analyser. (F.eks. i forbindelse med forsikringssager, akutte sager, afklaring af problemsager eller forundersøgelser til bestemmelse af forløb/budget.)

d) Tekniske opgaver på nogle af Kommunens anlæg. Dette kunne være forundersøgelser, projektering, byggestyring af renoveringer af VVS- og ventilationssystemer, samt elinstallationer. Herunder f.eks. planlægning og styring af fjernvarmekonverteringer på større ejendomme. Der er i Københavns Kommune fokus på energioptimeringer (og overvågning) hvor rådgiver skal sikre og dokumentere energimæssig korrekt dimensionering, samt idriftsættelse af de renoverede energiforbrugende anlæg, herunder Performancetest mm.

Opgaverne er ikke begrænsede til ovennævnte. Der kan komme forespørgsler fra andre forvaltninger, der har en anden bygningsmasse samt andre anlæg end Københavns Ejendomme. Som udgangspunkt er det desuden ikke hensigten, at aftalen skal anvendes ved større nybyggerier eller store helhedsrenoveringer.

Der vil komme mange løbende bestillinger på aftalen, som vil gælde både større og mindre opgaver og bestillingerne vil komme fra flere forskellige enheder i Kommunen.

Ordregiver forsøger desuden at »klumpe« flere opgaver sammen, og har en forventning om at langt størstedelen af projekterne vil have en størrelse på mellem 5-20 000 000 DKK. Det forventes ikke, at enkelte projekter vil overstige 40 000 000 DKK, og at projekter mellem 20 og 40 000 000 DKK kun vil forekomme i meget begrænset omfang.

Derudover skal aftalen understøtte de andre indkøbsaftaler Københavns Ejendomme og Indkøb har.

Pt. har Københavns Ejendomme og Indkøb følgende rammeaftaler:

— Fagentrepriseaftale for arbejder under 3 000 000 DKK

— Hovedentrepriseaftale for arbejder under 3 000 000 DKK

— Hovedentrepriseaftale for arbejder over 3 000 000 DKK

— Service og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 165 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 mdr.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer, hvormed forstås referencer fra opgaver der kan henføres til de beskrevne opgavetyper a)-d) i pkt. II.2.4) — »Beskrivelse af udbuddet«.

Følgende vil endvidere tillægges betydning i udvælgelsen af de bedste referencer:

— Variationen mellem opgavetyperne

— Værdien af opgaven

— At opgaven er udført på lignende bygningsmasse som Københavns Ejendomme og Indkøbs bygningsmasse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder klausul om overenskomstmæssig løn, se nærmere herom i rammeaftalen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger og ansøgers underleverandør(er), uagtet om ansøger baserer sin kapacitet på pågældende underleverandør(er), må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens §§ 135, 136 og 137 nr. 1, 2, 3 og 7 (se herom i udbudsbetingelserne).Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet overfor ansøger. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, såsom et konsortium, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, så skal der vedlægges et særskilt ESPD for hver økonomisk aktør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2017

« Tilbage til oversigten over alle licitationer