Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Undgå kælderoversvømmelse, når kloakkerne ikke kan følge medFoto: Byg-Erfa.

Undgå kælderoversvømmelse, når kloakkerne ikke kan følge med

Kraftig nedbør kan resultere i overfyldte kloakker og en sammenblanding af spildevand og regnvand. Der findes dog flere foranstaltninger mod kælderoversvømmelse, fortæller akademiingeniør på Rørcentret på Teknologisk Institut

Del artiklen på

At øgede regnmængder og hastigheden på samme er et stigende problem, er velkendt. Problemet forværres dog, når vandmasserne i hovedkloaksystemerne, hvor spildevand og regnvand afledes i samme system (et såkaldt fællessystem, red), sammenblandes, fordi det da er fækalieholdigt vand, der trænger ind i kældre og lavtliggende bygninger.

Alle kommuner har vedtaget et serviceniveau for afløbssystemernes funktion. Serviceniveauet angiver, at i fællessystemer forventes det, at der statistisk set hvert 10. år sker en overbelastning af kloaksystemet, så en blanding af regn- og spildevand står ved terræn.

I separate regnvandsledninger forventes det, at der hvert femte år vil stå regnvand ved terræn. Spildevandsledningen i separate systemer vil normalt ikke blive overbelastet. Man kan altså risikere at få kælderoversvømmelse hvert 10. år de steder, hvor afløbssystemet er tilsluttet et fællessystem.

Men overfyldte kloakker fjerner ikke behovet for at kunne skylle ud, bade og andet, og derfor er erfaringsbladet ’Undgå kælderoversvømmelse’, der er udgivet af Fonden Byg-Erfa, i høj grad er relevant, mener Inge Faldager, som er akademiingeniør på Rørcentret på Teknologisk Institut og forfatter af erfaringsbladet:

- I parcelhuse og små brugerkredse er det tilladt at bruge højvandslukker, lukning af kælderafløb osv. Men ved større byggerier som f.eks. sportshaller, svømmehaller, ejendomme med mange beboere og erhvervsbygninger forholder det sig ikke sådan. Men her har man stadig brug for at kunne udlede vand, selvom kloakkerne er overfyldt af bl.a. regnvand. Derfor inddrager dette nye erfaringsblad relevant viden om netop dette.

Led regnvandet uden om kloakken
Hvis der regelmæssigt forekommer opstemning i hovedkloaksystemet, har den enkelte borger eller bygningsejer forskellige muligheder har at beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand:

- Kort sagt kan man fjerne alle afløbsinstallationer i kælderen, installere højvandslukke enten på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb, installere et højvandslukke på stikledningen (kun ved lille brugerkreds) - eller også kan man vælge at installere et pumpeanlæg, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i afløbsinstallationen - eller at installere et såkaldt by-pass anlæg, siger Inge Faldager.

Dog er det en god ide at starte med oplagte tiltag - f.eks. at undersøge, hvordan man kan afskære regnvand fra at fylde kloakkerne:

- Både ved pumpning på afløbsinstallationer i en kælder og ved installation af højvandslukker er det vigtigt at sikre sig, at der ikke er regnvand blandet sammen med spildevandet. Regnvand skal fjernes fra afløbssystemet, før der etableres pumpe eller højvandslukke, fordi regnvandsstrømmene er langt større end spildevandsstrømmene. Tænk derfor i alternative løsninger og lokal afledning af regnvand (LAR, red.), hvor vand nedsives i f.eks. græsplæner eller faskiner og uden om hovedkloaksystemet, siger hun og henviser til at andet af Byg-Erfas erfaringsblade ’Lokal afledning af regnvand – på græsarealer, i regnbede og faskiner’.

Lukning, by-pass eller pumpeanlæg
Benyttes afløbet i kælderen ikke, er det oplagt at lukke dette for at forhindre oversvømmelse i kælderen. Når en afløbsinstallation nedlægges, skal ledningen dog afproppes helt ude ved tilslutningen til den benyttede del for at forhindre rotteproblemer.

Også pumpning af de afløbsinstallationer, der ligger i kælderen, er en meget sikker måde at undgå kælderoversvømmelse på. For at undgå unødigt energiforbrug skal det sikres, at kun de afløbssteder, der er truet af opstemning, pumpes. Der må heller ikke tilføres regnvand til pumpeanlægget.

- Derfor kan det være nødvendigt at foretage omlægninger af ledningssystemet, inden pumpeanlægget kan installeres. Pumpeanlægget skal desuden være forsynet med både kontraventil og alarm - og kan i øvrigt i dag være små kompakte anlæg, der kan placeres både uden for bygningen eller i kældergulvet, siger Inge Faldager og tilføjer:

- Vær dog bevidst om, at det ikke er er alle typer spildevand, der må pumpes fra det samme pumpeanlæg. Spildevand med og uden fækalier kan pumpes sammen, men spildevand og regnvand må generelt ikke pumpes fra det samme pumpeanlæg, og dræn skal altid pumpes fra et separat pumpeanlæg, siger hun.

Også by-pass-anlæg er en mulig løsning og anvendes som beskyttelse mod opstemning i bygninger, når der ved kontinuerlig pumpning skal undgås unødigt energiforbrug. Dvs. steder, hvor det er meget omkostningstungt eller næsten umuligt at adskille regnvand og spildevand i en installation, hvor der ofte forekommer kælderoversvømmelser, forklarer Inge Faldager.

Højvandslukker er et kapitel for sig
Et højvandslukke er en komponent med en eller to lukkeanordninger, der tillader spildevand at løbe ud gennem afløbet, men som lukker, når kloakvand stemmer tilbage fra hovedkloak. Der findes to typer højvandslukker – hhv. til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand. Ved sidstnævnte må afløbsledninger fra wc eller urinal kun forsynes med et CE-mærket højvandslukke, som er godkendt til fækalieholdigt spildevand.

- Derimod findes der to typer CE-mærkede højvandslukker til ikke-fækalieholdigt spildevand. Et ’lukke’, dvs. en komponent med højvandslukke, der kan indbygges på liggende ledninger, og som kan beskytte flere installationer, samt et gulvafløb med indbygget højvandslukke. Ved højvandslukker til ikke-fækalieholdigt spildevand er der i øvrigt ikke krav om alarm, siger Inge Faldager.

Hun anbefaler, at man foretager en grundig forundersøgelse af eksisterende ledningssystemer, inden de forsynes med højvandslukker:

- Man kan med fordel spørge sig selv, hvor mange afløbsinstallationer, der skal beskyttes, hvordan styrken og tætheden er i kældergulv og ledninger, om der er regnvandstilslutning bag højvandslukket, om der er kældernedgange, små garagenedkørsler eller lyskasser med afløb eller andre installationer bag højvandslukket. Og så bør man prioritere beskyttelse af afløbsinstallationer, en saglig vurdering af kvaliteten af kældergulv og ledninger og flere elementer, som alt sammen er samlet og udgivet af Byg-Erfa.

-kj

Læs mere om Kloak & afvanding

1/3 2021
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.