Aktuelle nyheder - PCB & Miljøgifte

Nu skal der styr på asbest i bygningsmassenFoto Dansk Byggeri Ricky John Molloy

Nu skal der styr på asbest i bygningsmassen

En arbejdsgruppe har præsenteret 20 forslag til en mere effektiv indsats mod asbest i de eksisterende bygninger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har informeret Folketingets Beskæftigelsesudvalg om, at arbejdsgruppen om asbest er kommet med 20 anbefalinger, som er inddelt i fire emner:

1. Styrkelse af forundersøgelserne i byggeriet

2. Klarhed om roller og pligter

3. Fælles kommunikationsindsats om asbest

4. Øvrige forslag til initiativer

Ministeren forventer, at anbefalingerne fører til, at antallet af beskæftigede, der udsættes for asbest, vil falde, og han vi indkalde alle Folketingets partier i august med henblik på en bred politisk aftale om de pågældende anbefalinger.

Gode eksempler
Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg udarbejder en vejledning om forundersøgelser i forbindelse med asbest.

Vejledningen skal indeholde gode eksempler på forundersøgelser og anbefalinger om ’god praksis¨’ ved prøvetagning, ligesom den skal pege på, hvordan forundersøgelser kan afdække såvel synlig som skjult asbest.

Vejledningen skal også indeholde et budskab om vigtigheden af at videreformidle resultater af forundersøgelse i byggeprocessen, samt hvordan det kan gøres.

Parterne er også enige om, at det i dag i visse bestemmelser i asbestbekendtgørelsen kan være svært at se, hvem der er ’pligtsubjektet’, da nogle af asbestbekendtgørelsens bestemmelser gælder for enhver, der skal udføre et arbejde med asbest, herunder den selvstændige, mens nogle af bestemmelserne alene gælder for arbejdsgivere med ansatte.

Medvirkeransvar
Arbejdsgruppen anbefaler ligeledes, at der gennemføres et servicetjek af udvalgte regler i asbestbekendtgørelsen med henblik på, at der skabes mere klarhed i reglerne og dertil en mere klar struktur med henblik på at sikre bedre beskyttelse af de ansatte.

Samtidigt anbefaler arbejdsgruppen, at relevant vejledning på området styrkes - eksempelvis i forhold til bedre forklaring af det ansvar bygherrer har om at medvirke til, at arbejdsgiverne kan overholde arbejdsmiljøreglerne.

- Medvirkeransvaret handler om at sikre en klar ansvarsfordeling mellem bygherrer og arbejdsgivere, således at der ikke er tvivl om, at det er arbejdsgiveren, der har hovedansvaret for arbejdets forsvarlige planlægning, tilrettelæggelse og udførelse, mens bygherren har ansvaret for koordinering i forhold til sikkerhed og sundhed, og herunder i forhold til fællesforanstaltninger på byggepladsen, skriver arbejdsgruppen.

Boligejerens ansvar
Det understreges, at medvirkeransvaret angår alle bygherrer, herunder også private boligejere, der agerer som bygherrer på bolig til eget brug.

Medvirkeransvaret gælder også, når der kun er én arbejdsgiver på pladsen. Det vil sige, at hvis den private bygherre har viden om asbest i bygningen, skal han videregive det til arbejdsgiveren, også selvom der kun er én arbejdsgiver.

Desuden skal det være nemt og hurtigt at kunne tilegne sig den nødvendige viden om asbest, og at Asbesthuset.dk og Arbejdstilsynets hjemmeside skal være indgangen.

Ekstra kommunikationsindsats
Formidlingen af informationer fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg målrettes de enkelte aktører, unge samt erhvervsuddannelser og sker via branchefællesskabets hjemmesider og nyhedsbreve.

Organisationerne i byggeriet deltager i formidlingen ved at informere om asbest i artikler i branche- og fagblade og i forbindelse med uddannelsesaktiviteter og møder

Byggeriets organisationer overvejer at integrere en ekstra kommunikationsindsats om asbest i en samlet indsats om ’fortidens synder - asbest og andre farlige stoffer og materialer som PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre metaller, forurenet jord.


Sårbart system
Parterne er i øvrigt enige om, at de nuværende regler om protokolføring er uhensigtsmæssige.

Det er i dag den enkelte virksomhed, der selv skal opbevare persondata i 40 år, hvis ansatte har været udsat for asbest:

- Det giver et sårbart system, ikke mindst ved virksomhedsoverdragelser, vandskader og lignende. Det giver dertil udfordringer for ansatte, der gennem en årrække er beskæftiget ved mange forskellige virksomheder, skriver arbejdsgruppen.

Da formålet med registreringen er knyttet til behandling af en eventuel arbejdsskadesag, vil det derfor ifølge arbejdsgruppen være mere oplagt med en ordning, hvor registreringen med det samme sker i arbejdsskadesystemet, og her knyttes til den enkelte ansatte.

Det skal derfor undersøges, om der kan etableres en elektronisk platform for registrering af asbestprotokoller, der gør protokolføring let og effektiv, og samtidig sikrer, at data for de enkelte ansatte er tilgængelige i arbejdsskadesystemet mange år frem.

Arbejdstilsynet skal fortsat prioritere asbest højt
Det understreges også, at arbejdstilsynet er en væsentlig aktør i arbejdet med at reducere ansattes udsættelse for asbest.

Arbejdsgruppen lægger derfor vægt på, at Arbejdstilsynet fortsat prioriterer asbestområdet højt ved blandt andet at håndtere anmeldelser og klager hurtigt og sikre effektiv håndhævelse, herunder at strafferammen for overtrædelse af reglerne om asbest udnyttes.

Arbejdsgruppen er samtidig enig om, at der kan være fordele i at opbygge mere viden på asbestområdet med henblik på at kunne reducere risici for asbestudsættelse og sikre beskyttelse af de ansatte.

Asbest levetid
Der gøres opmærksom på behovet for yderligere viden om asbestholdige materialers levetid og risikoen for, at asbestfibre frigives til både det ydre og det indre miljø.

Vidensbehovet knytter sig primært til udtjente asbesteternit i boligområder, og viden på området vil kunne bruges til at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at udskifte de asbestholdige materialer, ud fra hensyn til afgivelse af asbestfibre til arbejdsmiljø og omgivelserne, snarere end materialernes tekniske holdbarhed.

Læs mere om PCB & Miljøgifte

24/5 2018