Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Birkerød: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 138-368467

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: nim@novafos.dk
Telefon: +45 44208097
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/152684926.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af rådgiveraftale på 3 vandværker

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører levering af rådgiverydelser til Novafos A/S i forbindelse med opførelse af 3 nye vandværker.

Det forventes at alle vandværkerne skal være i drift inden udgangen af 2029, idet værkerne forventes projekteret, udført og idriftsat successivt.

Til brug for gennemførelse af de 3 projekter har Novafos brug for assistance fra tekniske rådgivere, der kan bistå Novafos i samarbejdet om projekterne. Novafos udbyder derfor indledningsvist teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med planlægningen, projekteringen og opførelsen af de 3 nye vandværker. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler og benævnes hhv.

— Delaftale 1: "Bygge- og anlægsrådgivning"

— Delaftale 2: "Maskin-, proces- og elrådgivning".

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af rådgiveraftale på 3 vandværker - bygge- og anlægsrådgivning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygge- og anlægs-rådgiverens generelle projekteringsydelser omfatter teknisk rådgivning og bistand ifm. konstruktioner, arkitektur, anlægsteknik, geo- og miljøteknik, grundvandsteknik, ledningsarbejder (primært indenfor vandværksmatriklen), bygnings-el, VVS, byggepladsindretning og brand. BA-rådgiveren skal således projektere alle ydelser, der relaterer sig til bygge- og anlægsarbejderne ifm. opførelsen af de 3 vandværker. Det forventes endvidere, at bygge- og anlægsrådgiveren bistår med den planmæssige og myndighedsmæssige del af projektet knyttet til bygningen, ift. lokalplaner, myndighedsbehandlinger, myndighedsprojekt mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavelæsning/metode / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er for nøglepersoner / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af rådgiveraftale på 3 vandværker - proces-, maskin- og elrådgivning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Proces-, maskin- og elrådgiverens generelle projekteringsydelser omfatter teknisk rådgivning og bi-stand ifm. komplet design af det procestekniske anlæg, svarende til alle maskiner, rør, ventiler mv. og alt udstyr, der skal indbygges i vandværkerne inkl. elinstallationer, tavler, kabelbakker mv.

Det forventes ligeledes, at proces- maskin- og elrådgiveren bistår med den planmæssige og myndig-hedsmæssige del af projektet knyttet til behandlingsprocessen, ift. lokalplaner, myndighedsbehandlinger, myndighedsprojekt mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavelæsning/metode / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er for nøglepersoner / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 061-155816
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Delaftale 1: "Bygge- og anlægsrådgivning"

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Telefon: +45 56400000
Fax: +45 45972212
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Delaftale 2: "Maskin-, proces- og elrådgivning"

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Krüger A/S
Postadresse: Gladsaxevej 363
By: Søborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2860
Land: Danmark
E-mail: webmaster@kruger.dk
Telefon: +45 39690222
Fax: +45 39690806
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6) finder anvendelse ved nærværende udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer