Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 139-371175

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Metroselskabet I/S
CVR-nummer: 30823699
Postadresse: Metrovej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
E-mail: procurement@m.dk
Telefon: +45 72424874
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.m.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1750-CRSH7_-_Raadgivning
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.byggeprojekt.dk
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

CRSH7 - Transfer ved Øresundsbanen, Ny Ellebjerg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

CRSH7 er et af flere projekter på/ved Ny Ellebjerg Station, som tilsammen skal skabe sammenhæng imellem en kommende Metrostationen, Køge Bugt Banen, KØR perronen, den fremtidige nye ringbaneperron og den nordøstlige forplads samt perroner ved Øresundsbanen og adgang til den sydlige forplads som en del af dette projekt.

CRSH6 er en underjordisk forplads/”Concourse Hall”, hvor en hovedentreprise er på vej i udbud. CRSH5 er en underjordisk transfer tunnel, som går under hovedsporene og den eksisterende bro, der bærer Køgebugt banen over hovedsporene. CRSH5 er udført.

Nærværende projekt CRSH7 er en tilslutningsløsning til Øresundssporene der forbinder de fremtidige perroner til Øresundsbanen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Hovedsageligt på rådgiverens hjemmekontor, dog med mødeaktivitet på bygherrens kontor og byggepladsen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Metrostationen på Ny Ellebjerg station bliver en underjordisk station beliggende nord for Køgebugt banen.

For at skabe sammenhæng imellem metrostationen, Køge bugt Banen, KØR perronen, den fremtidige nye ringbaneperron og den nordøstlige forplads skal der udføres en underjordisk forplads/”Concourse Hall” (benævnt ”CRSH6”), en underjordisk transfer tunnel, som går under hovedsporene og den eksisterende bro, der bærer Køgebugt banen over hovedsporene (benævnt ”CRSH5”) samt det indeværende projekt, en tilslutningsløsning til Øresundssporene der forbinder de fremtidige perroner til Øresundsbanen (benævnt ”CRSH7”) og til den sydlige forplads.

Udførelse af perronerne på Øresundsbanen vil give mulighed for, at Ny Ellebjerg station kan betjene Ringsted/Roskilde, uden at skulle passere København H, som derved bliver aflastet. Samtidigt vil projektet give bedre, og mere direkte forbindelse til store dele af Amager, bl.a. i Ørestad og til lufthavnen.

De nye perroner til Øresundsbanen etableres som 2 sideliggende perroner, med en længde på hver ca. 320 m, så de kan blive betjent med Fremtidens Tog. Foruden forbindelse til de øvrige stationsområder via transfertunnellen vil der også være direkte adgang til Følager og Gl. Køge Landevej. Strækningen er TEN spor og krav til tekniske specifikationer til interoperabilitet (TSI) skal derfor overholdes.

Der skal i CRSH7 udføres 2 sideperroner samt en tilslutningsløsning der forbinder perronerne til resten af stationsområdet.

Følgende dele skal udføres i CRSH7:

— Konstruktioner der forbinder den eksisterende stationsområde med perroner til Øresundsbanen

— Nødvendig ombygning af den eksisterende brokonstruktion der bærer Køge Bugt-banen over Øresundssporene. Den er også understøttet gensidigt under spor.

— Ombygning af eksisterende forankrede spunsvægge, der bærer Køge Bugt banens banedæmning og er forberedt for det arbejde, der er indeholdt i projektet. Dette inkluderer alle nødvendige permanente og midlertidige ændringer til jernbanen der skal til for at gennemføre arbejdet.

— Etablering af ca. 320 m nye sideperroner til Øresundsbanen med tilhørende apteringszoner (belysning, billetautomater, venteskure mm.) samt adgangsveje til broen der trafikeres af Gammel Køge Landevej.

— Etablering af adgangsvej fra gangtunnellen og op til stationsområdet ved Følager syd for Øresundsbanen.

— Udførelse af arkitektarbejder og installationer i gangtunnellen.

— Nødvendig ombygning af eksisterende forankringskonstruktion, der holder det sydlige København-Ringsted spor.

— Undergravning under det sydlige København-Ringsted spor og etablering af gangtunnel ind til den underjordiske forplads, der er etableret af Metroselskabet i kontrakt CRSH5. Pladebroen og understøtningerne er forberedt for det arbejde, der er indeholdt i projektet. Dette inkluderer alle nødvendige permanente og midlertidige ændringer til jernbanen der skal til for at gennemføre arbejdet.

Rådgiveraftalen vil i første omgang omfatte udarbejdelse af et projektforslag (fase 1).

På baggrund af projektforslaget udarbejdet i fase 1 vil Metroselskabet tage stilling til, hvilket videre forløb der tages i fase 2. Følgende muligheder er i betragtning:

— 2.1: Rådgiver forsætter detailprojektering.

— 2.2: Rådgiver detailprojekterer i tæt koordinering med entreprenør.

— 2.3: Entreprenør overtager projektforslag.

Projektforslaget skal udarbejdes med anvendelse af BIM.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Metroselskabet ønsker mulighed for at kunne købe assistance i fase 3 (Udførelsen), jf. tillige efterfølgende punkt 2.11.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive udvalgt ud fra informationer om referencer for opgaver svarende til de udbudte blandt de ansøgere som opfylder minimumskravene i punkt III.2.2)og III.2.3) og har uploadet et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD).

Ansøgerne som vurderes at være bedst egnede til at udarbejde projektforslaget for CRSH7 og evt. ydelser i fase 2 vil blive udvalgt.

Relevansen af den dokumenterede erfaring i referencerne og mængden af relevant erfaring dokumenteret i referencerne vil danne grundlag for denne vurdering.

Det vægtes positivt såfremt referencerne dokumenterer solid erfaring med projektering af projekter svarende til det udbudte, herunder erfaring med stationsnære projekter med toge i drift under udførelsen og erfaring med CSM processer.

Endvidere vægtes det positivt såfremt referencerne dokumenterer erfaring med anvendelse af BIM i projekter svarende til det udbudte – sekundært andre infrastrukturprojekter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Ydelser i fase 2 er en option, jf. punkt II.2.4).

- Assistance i fase 3 (udførelsen) er en option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Projektet er en del af regeringens indgående aftale om infrastrukturplan 2035. Projektet er angivet i oversigten på tabel 6 på s.11 i ”Aftale om Infrastrukturplanen 2035” dateret 28. juni 2021.

Indgåelse af aftale er betinget af politisk beslutning om Metroselskabets ageren som bygherre for perronanlæg m.v. til Øresundsbanen. Aktstykket desangående er under udarbejdelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om tilbudsgivernes økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår skal indarbejdes i ESPD del IV.B. som følger:

Samlet omsætning:

— Samlet årsomsætning.

Finansielle nøgletal:

— Soliditet.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

— Resultat efter skat

— Egenkapital.

Formalitet:

Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager I konsortiet.

Hvis ansøgningen er baseret på økonomiske og finansielle formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD, del IV.B. og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4).

Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en rammeaftale skal tredjemand underskrive en selvskyldnerkaution i relation til opfyldelse af kontrakten.

Dokumentation:

Metroselskabet forbeholder sig ret til at rekvirere årsrapporter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers samlede egenkapital må ikke være negativ i det sidst tilgængelige regnskab.

Ansøger må ikke have underskud efter skat i alle de 3 seneste tilgængelige regnskaber.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan afleveres op til 5 udvalgte referencer i ESPD dokumentet afsnit IV C.

Der kan afleveres op til 10 reference i alt.

Hvis der afleveres mere end 5 referencer bedes ansøgeren i den 5. reference i punktet "Beskrivelse" indføje en henvisning til et dokument med de referencer, som afleveres udover de 4 der afleveres via ESPD dokumentet.

Sådanne referencer skal struktureres med samme overskrifter, som anvendt i ESPD dokumentet.

Hver reference bedes redegøre for (i parentes er angivet felt i ESPD):

- beskrivelse af opgaven / projektet gennemført, herunder størrelse og anlægsøkonomi hvis relevant (Beskrivelse)

- beskrivelse af rådgiverens udførte ydelser og rådgiverens rolle (Beskrivelse)

- start og slut tidspunkt for opgaven / projektet - sluttidspunkt må ikke være tidligere end 1. august 2016 (Starttidspunkt og Sluttidspunkt)

- rådgiverens honorar for opgaven (Beløb)

- kundens navn og kontaktperson hos kunden med angivelse af kontakt oplysninger (Modtager) - MS forbeholder sig ret til at kontakte kontaktpersonen.

Formalitet:

Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgningen er baseret på teknisk formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD, del IV.C. og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4).

Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en aftale skal tredjemand underskrive en støtteerklæring, hvor det bekræftes at tredjepartens tekniske kapacitet er til rådighed for rådgiveren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal dokumentere solid erfaring med projektering af infrastrukturprojekter med tilsvarende kompleksitet som det udbudte.

Mindst 1 reference skal dokumentere erfaring med et infrastrukturprojekt med tog i drift under udførelsen.

Mindst 1 reference skal dokumentere erfaring med anvendelse af BIM i et infrastrukturprojekt.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende et udfyldt, dateret og underskrevet ESPD. Anvendelse af ESPD sker via www.byggeprojekt.dk ved at importere XML-fil fra projekt 07942 (mappe 01) på www.byggeprojekt.dk Der opnås adgang hertil efter registrering via linket i punkt I.3).

Ansøgeren skal udfylde ESPD del II - V og datere og underskrive ESPD del VI.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal ovennævnte oplysninger være udfyldt i separate ESPD'er for hver deltager i konsortiet.

Evt. tredjemand skal udfylde ESPD del II (kun A og B), del III, relevant del (jf. III.1.2) og III.1.3) af IV, del V, og datere og underskrive ESPD del VI.

Ansøgningen skal indsendes via www.byggeprojekt.dk

Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiver fremlægger dokumentation som bevis for, at der ikke er grundlag for udelukkelse og for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsdokumentet "Aftaleudkast".

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis en sammenslutning af økonomiske aktører tildeles en rammeaftale skal sammenslutningen hæfte solidarisk for løsning af tildelte opgaver under rammeaftalen, jf. udbudsdokumentet "Udbudsbetingelser", Appendix C.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Bygherrens "Adfærdskodeks for leverandører" vil være gældende for aftalen.

Rådgiveren vil være pålagt en klausul om social samfundsansvar i relation til beskæftigelse af praktikanter og studerende, jf. udbudsdokumentet "Aftaleudkast".

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har indgået en aftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer