Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Korsør: Hospitalsvirksomhed

2021/S 141-376029

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Søfartsstyrelsen
CVR-nummer: 29831610
Postadresse: Caspar Brands Plads 9
By: Korsør
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4220
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Thomas Impgaard Sørensen
E-mail: imp@kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.soefartsstyrelsen.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306306&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306306&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Radio Medical Danmark

Sagsnr.: 4016530
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Søfartsstyrelsen udbyder drift af Radio Medical Danmark, der er en telemedicinsk specialenhed, der døgnet rundt har til opgave at tilbyde lægefaglig rådgivning til danske og udenlandske skibe i primært handelsflåden og fiskeflåden. Skibene skal døgnet rundt kunne kontakte lægerne for telemedicinsk rådgivning ved hjælp af telefon eller mail. Herudover vil det være en fordel, hvis Radio Medical Danmark kan kontaktes via et eller flere telemedicinske systemer, der stilles til rådighed af leverandøren.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71317200 Sundheds- og sikkerhedstjeneste
75122000 Administrative tjenester på sundhedsområdet
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85144000 Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
85323000 Det offentlige sundhedsvæsen
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Søfartsstyrelsen udbyder drift af Radio Medical Danmark, der er en telemedicinsk specialenhed, der døgnet rundt har til opgave at tilbyde lægefaglig rådgivning til danske og udenlandske skibe i primært handelsflåden og fiskeflåden. Skibene skal døgnet rundt kunne kontakte lægerne for telemedicinsk rådgivning ved hjælp af telefon eller mail. Herudover vil det være en fordel, hvis Radio Medical Danmark kan kontaktes via et eller flere telemedicinske systemer, der stilles til rådighed af leverandøren.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal indlevere en liste over de betydeligste sammenlignelige tjenesteydelser, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen. Se yderligere oplysninger/krav vedr. listen i pkt. VI.3).

Der kan maksimalt angives 5 referencer.

Kun referencer, der vedrører tjenesteydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsfristen, vil blive tillagt betydning ved vurdering af referencerne.

Som minimumskrav kræves, at tilbudsgiver ved tilbudsafgivelse kan dokumentere erfaring med minimum én lignende tjenesteydelse.

Tilbudsgiver skal herudover som minimum kunne dokumentere, at tilbudsgiver råder over døgnbemandet akutberedskab, f.eks. ved at virke som sygehus med akutafdeling/skadestue.

Tilbudsgiveren skal på opfordring indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på, erklærer, at tilbudsgiveren kan basere sig på den pågældende enheds formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Læger der er tilknyttet Radio Medical Danmark, skal have dansk autorisation som speciallæge, når de udøver Radio Medical Danmark funktionen.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten stilles der krav om, at leverandøren, ledelsen eller de tilknyttede læger må ikke have kommercielle interesser i at varetage Radio Medical Danmark funktionen, udover dem der følger af kontrakten. Det betyder f.eks., at leverandøren, ledelsen eller de tilknyttede læger ikke må producere og/eller sælge medicinsk udstyr, herunder telemedicinsk udstyr, og lignende til skibsfarten, eller på anden måde have kommercielle interesser, der kan skabe tvivl om deres habilitet og uafhængighed i forhold til kontrakten.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Anskaffelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186 – 190.

Udbudsproceduren er opdelt i en tilbudsfase og en tildelingsfase. Den ordregivende myndighed forbeholder sig imidlertid retten til løbende at opdatere eller tilpasse opgave- og procesbeskrivelsen.

Tildeling af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudsbetingelserne.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. II.1.4) bemærkes, at hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) anførte tjenesteydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen, dato for leverancen samt navn på kunden. Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, eksempelvis fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder.

Kun referencer, der vedrører tjenesteydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsfristen, vil blive tillagt betydning ved vurdering af referencerne. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsfristen, som vil indgå i vurderingen af referencen.

I relation til pkt. II.2.7) bemærkes, at kontrakten træder i kraft ved underskrift og udløber automatisk efter 5 år, medmindre Søfartsstyrelsen med 6 måneders skriftligt varsel forlænger kontrakten i op til 2 gange af op til 5 år hver gang, dvs. i alt 15 år.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 3. september 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end denne frist, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

—Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers faglige formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.4). Tilbud kan endvidere afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

— Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af Radio Medical Danmark i forbindelse med eventuelt genudbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer