Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Lemvig: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 146-388660

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kystdirektoratet
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Højbovej 1
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Malene Fenger Lund
E-mail: mlun@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kyst.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand til levetidsvurderinger på vandbygninger og andre infrastrukturelle anlæg og konstruktioner

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kystdirektoratet har ansvaret for en række anlæg og konstruktioner af infrastrukturelle karakter, primært på den jyske vestkyst. Kystdirektoratet ønsker at igangsætte levetidsvurderinger af samtlige af de anlæg og konstruktioner, som Kystdirektoratet har ansvaret for. Levetidsvurderingerne skal tage udgangspunkt i værkernes nuværende tilstand, samt forholde sig til elementer som restlevetid, udskydelse af behov for hovedistandsættelse ved fortsat kapitalbevarende vedligehold og eventuelt funktionsophør på baggrund af design eller klimaforandringer. Rådgivningen skal leveres i flere sideløbende og sammenhængende spor. Der er tale om komprimeret proces, og rådgiveren skal derfor forvente at opstarte arbejdet med fuld bemanding straks efter kontraktindgåelse, forventeligt i juli 2021. Rådgiveren må endvidere forvente et højt produktionsniveau frem til forventet afslutning på arbejdet i december 2022.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 600 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
71335000 Tekniske undersøgelser
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Den jyske vestkyst

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kystdirektoratet har ansvaret for en del anlæg og konstruktioner af infrastrukturelle karakter, primært på den jyske vestkyst. Det består dels af traditionelle vandbygningskonstruktioner, som dæmninger, moler og kajværker, men også af forskellige sluseværker og fyrbelysninger. Grundet værkernes generelle alder har Kystdirektoratet en forventning om, at der over en årrække vil skulle laves omfattende investeringer for at sikre deres funktion. For at præcisere og validere Kystdirektoratets investeringsbehov er der behov for levetidsvurderinger af samtlige af de anlæg og konstruktioner, som Kystdirektoratet har ansvaret for. Levetidsvurderingerne skal tage udgangspunkt i værkernes nuværende tilstand, samt forholde sig til elementer som restlevetid, udskydelse af behov for hovedistandsættelse ved fortsat kapitalbevarende vedligehold og eventuelt funktionsophør på baggrund af design eller klimaforandringer. Rådgivningen skal leveres i flere sideløbende og sammenhængende spor. Der er tale om komprimeret proces, og rådgiveren skal derfor forvente at opstarte arbejdet med fuld bemanding straks efter kontraktindgåelse, forventeligt i juli 2021. Rådgiveren må endvidere forvente et højt produktionsniveau frem til forventet afslutning på arbejdet i december 2022.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 098-256330
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand til levetidsvurderinger på vandbygninger og andre infrastrukturelle anlæg og konstruktioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om deltagelse i udbuddet var angivet i udbudsbekendtgørelsen 2021/S 098-256330.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer