Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 182-472551

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: mpo@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163569185.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bundbeluftning - bekendtgørelse om indgået kontrakt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrørte en totalentreprise omfattende detailprojektering, levering, indbygning og idriftsættelse af nye bundbeluftningsanlæg i de eksisterende tanke på Renseanlæg Lynetten og Renseanlægget Damhusåen. Totalentreprisen omfattede desuden renovering af betontanke i forbindelse med indbygningen, samt 5 års totalservice på anlæggene efter afleveringen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 280 145 714.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
45252127 Bygge-anlægsarbejde: spildevandsbehandlingsanlæg
45259100 Reparation og vedligeholdelse af spildevandsrensningsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrørte en totalentreprise omfattende detailprojektering, levering, indbygning og idriftsættelse af nye bundbeluftningsanlæg i de eksisterende tanke på Renseanlæg Lynetten og Renseanlægget Damhusåen. Totalentreprisen omfattede desuden renovering af betontanke i forbindelse med indbygningen, samt 5 års totalservice på anlæggene efter afleveringen.

Der ville blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør.

Kontrakten blev ikke opdelt ikke i delaftaler, da dette på grund af opgavens kompleksitet blev vurderet til at medføre væsentlige ulemper på grund af det øgede antal grænseflader og den deraf følgende risiko for uklarheder vedrørende ansvaret for den samlede funktion af anlægget. Et udbud som samlet kontrakt ville endvidere kunne sikre ensartet opbygning og bestykning af beluftningssystemet på de 2 renseanlæg, hvilket giver mulighed for driftsmæssige besparelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vedligeholdelsesvenlighed / Vægtning: 20 %
Omkostningskriterium - Navn: Omkostninger / Vægtning: 80 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 018-040485
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
09/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Wicotec Kirkebjerg
CVR-nummer: 73 58 55 11
Postadresse: Dybendal Alle 10
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 320 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 280 145 714.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer