Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 182-472579

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Andelsboligforening afd. 44 II Dagmargården
CVR-nummer: 58963313
Postadresse: Adelgade 106
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Svend Åge Christensen
E-mail: svend@frostlarsen.dk
Telefon: +45 24481421
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sab-net.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skanderborg Andelsforening Afd. 44 II Dagmargården

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bygherren Skanderborg Andelsboligforening - afd. 44 II Dagmargården ønsker at udvide det nuværende Plejecenter Dagmargården i Skanderborg med en Etape II bestående af 62 plejeboliger med tilhørende servicearealer og parkering i p-kælder. Der skal bygges i alt ca. 4807 m2 BBR arealer. Bebyggelsen opføres i 3 etager + kælder med teglfacader. Totalentreprenøren skal have tilknyttet tekniske rådgivere indenfor disciplinerne ingeniør, arkitekt og landskabsarkitekt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Skanderborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygherren Skanderborg Andelsboligforening - afd. 44 II Dagmargården ønsker at udvide det nuværende Plejecenter Dagmargården med en Etape II bestående af 62 plejeboliger med tilhørende servicearealer og parkering i p-kælder. Det nuværende Plejecenter er beliggende på adressen Sygehusvej 1, 8660 Skanderborg. Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende:

Færdigprojektering af det foreliggende Dispositionsforslag på baggrund af udbudsmaterialet og det modtagne totalentreprisetilbud i dialog med bygherre og bygherrerådgiver.

Ansøgning om byggetilladelse.

Byggemodning af grundareal, herunder rydning af grund for bevoksning.

Opførelse af 62 plejeboliger med tilhørende servicearealer og parkering i p-kælder.

Anlæg af udearealerne, anlæg og installationer i terræn.

Der skal bygges i alt ca. 4807 m2 BBR arealer. Hertil kommer supplerende arealer bl.a. teknikrum og ny p-kælder med tilkørsel fra eksisterende p-kælder. De støtteberettigede arealer, hvortil der foreligger godkendt Skema A, udgør ca. 4310 m2

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Hvilke "pakker" der tilbydes / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet, materialevalg. / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og gennemførelse / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbuddet ud over de lovgivningsmæssige, herunder planmæssige, rammer er forbundet med mindstekrav angivet i udbudsbetingelserne

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 174-452842
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Skanderborg Andelsforening Afd. 44 II Dagmargården

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan findes på: www.rib-software.dk/udbudsportal/, udbudsnummer TN781996A

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 27. september 2021, kl. 12:00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 30. september 2021 på udbudsportalen, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Skanderborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer