Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Forberedelse af byggeplads

2021/S 182-472616

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: mpo@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163569909.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Entreprenørplads - Bekendtgørelse om indgået kontrakt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45100000 Forberedelse af byggeplads
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bygherre skal have udført et projekt på Renseanlæg Damhusåen (RD), hvor der skal etableres en entreprenørplads til de totalentreprenører, der kommer til at skulle forestå udbygningen af Renseanlæg Damhusåen frem mod 2026.

Opgaven blev udbudt som totalentreprise i underhåndsbud efter tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Bygherre havde fastsat entreprisesummen, så der alene blev konkurreret på kvaliteten af løsningen i form af kvalitative underkriterier.

Opgaven udføres i totalentreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45113000 Byggepladsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Renseanlæg Damhusåen - Valby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygherre skal have udført et projekt på Renseanlæg Damhusåen (RD), hvor der skal etableres en entreprenørplads til de totalentreprenører, der kommer til at skulle forestå udbygningen af Renseanlæg Damhusåen frem mod 2026.

Opgaven blev udbudt som totalentreprise i underhåndsbud efter tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Bygherre havde fastsat entreprisesummen, så der alene blev konkurreret på kvaliteten af løsningen i form af kvalitative underkriterier.

Opgaven udføres i totalentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Holdbarhed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Funktion / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Værdi / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 0 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der henvises til bekendtgørelsen om forudgående gennemsigtighed med bekendtgørelse nr. 2021/S 100-263042, hvoraf det fremgik, at:

BIOFOS A/S gennemfører en større udbygning af Renseanlæg Damhusåen og har i den forbindelse iværksat 2 EU-udbud, henholdsvis udbudsbekendtgørelse nr. 2021/S 037-091416 og 2021/S 018-040485. forventer samtidig at udsende yderligere 3 bygge- og anlægsprojekter i EU-udbud i forbindelse med udbygningen. Det samlede udbygningsprojekt har en værdi på over 1,1 mio. ekskl. moms, hvoraf størstedelen vedrører Renseanlæg Damhusåen.

Denne kontrakt, som er en del af udbygningsprojektet, vedrører en fælles entreprenørplads for samtlige entreprenører, som deltager under udbygningen af Renseanlæg Damhusåen. Det er nødvendigt at etablere entreprenørpladsen for udførelsen af udbygningsprojekterne, idet entreprenørpladsen skal benyttes i samtlige entrepriser på Renseanlæg Damhusåen. Hvis BIOFOS A/S ikke selv forestod etableringen af entreprenørpladsen, ville den førstkommende entreprenør skulle etablere en lignende plads. BIOFOS A/S har derfor vurderet det mest hensigtsmæssigt at indgå kontrakt om etablering af én fælles entreprenørplads til alle entreprenører. Samtidig indgås denne kontrakt efter den samme samlede udbygningsplan, som de øvrige entrepriser under udbygningsprojektet.

BIOFOS A/S vurderer, at alle entrepriser i forbindelse med udbygningsprojektet, herunder nærværende kontrakt om entreprenørpladsen, udgør et samlet bygge- og anlægsarbejde i henhold til udbudslovens § 24, nr. 5, fordi der er en økonomisk og teknisk forbindelse mellem projekterne. Denne kontrakt er derfor tildelt ved brug af "delydelsesreglen", jf. udbudslovens § 8, stk. 2, idet den anslåede værdi af nærværende kontrakt ikke overstiger tærskelværdien på 7.455.100 DKK eksklusive moms. Samtidig overstiger den samlede værdi af kontrakter, der tildeles med § 8, stk. 2 ikke 20 pct. af den samlede værdi af alle delkontrakter i forbindelse med det samlede udbygningsprojekt.

BIOFOS A/S har indhentet underhåndsbud i henhold til tilbudsloven for at sikre konkurrenceudsættelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Munck Havne & Anlæg A/S
CVR-nummer: 10664195
Postadresse: Toftegårdsvej 18
By: Hjulby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt , jf. lovens § 7, stk. 3.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer