Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger

2021/S 182-472617

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: mpo@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163570646.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Gasfakkel - Bekendtgørelse om indgået kontrakt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231220 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den eksisterende gasfakkel og rørføring er utilstrækkelig med henblik på kapacitet på Renseanlæg Damhusåen.

Der skal derfor etableres en ny gasfakkel, tilsvarende den eksisterende mht. funktion, udformning og kapacitet, samt nyt gasrør fra gaslageret, i et delvist nyt tracé.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 199 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45252130 Udstyr til spildevandsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Valby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den eksisterende gasfakkel og rørføring er utilstrækkelig med henblik på kapacitet på Renseanlæg Damhusåen.

Der skal derfor etableres en ny gasfakkel, tilsvarende den eksisterende mht. funktion, udformning og kapacitet, samt nyt gasrør fra gaslageret, i et delvist nyt tracé.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der henvises til bekendtgørelsen om forudgående gennemsigtighed med bekendtgørelse nr. 2021/S 161-422136, hvoraf det fremgik, at:

BIOFOS gennemfører en udbygning af Renseanlæg Damhusåen og har i den forbindel-se offentliggjort tre igangværende udbud med forhandling, henholdsvis udbudsbe-kendtgørelse nr. 2021/S 037-091416, 2021/S 018-040485 og 2021/S 119-311765 samt et begrænset udbud med udbudsbekendtgørelse 2021/S 138-365995.

BIOFOS arbejder samtidig imod at udsende yderligere to bygge- og anlægsprojekter på Renseanlæg Damhusåen i EU-udbud.

Denne kontrakt vedrører etableringen af en ny gasfakkel inkl. nyt gasrør fra

gaslageret i et delvist nyt tracé.

Gasfaklen etableres i sammenhæng med den, ved udbudsbekendtgørelse nr. 2021/S 037-091416, offentliggjorte totalentreprise om termisk hydrolyseanlæg på renseanlæg Damhusåen. Der vil i forbindelse med ibrugtagningen af det termiske hydrolyseanlæg opstå behov for forøget kapacitet til afbrænding, og dermed behov for etablering af den nye gasfakkel. Gasfaklens dimensionering er fastsat på baggrund af dette konkrete behov.

BIOFOS vurderer derfor, at den udbudte totalentreprise om termisk hydrolyseanlæg på renseanlæg Damhusåen og nærværende kontrakt om etablering af ny gasfakkel udgør et samlet bygge- anlægsarbejde i henhold til udbudslovens § 24, nr. 5, fordi der er en økonomisk og teknisk forbindelse mellem projekterne.

Denne kontrakt er derfor tildelt ved brug af "delydelsesreglen", jf. udbudslovens § 8, stk. 2.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Munck Havne & Anlæg A/S
CVR-nummer: 10664195
Postadresse: Toftegårdsvej 18
By: Hjulby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 199 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 199 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt , jf. lovens § 7, stk. 3.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer