Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2021/S 182-472634

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicedirektør Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leverancekontrakt vedr. Delprojekt 43 - 10kV infrastruktur inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH

Sagsnr.: DP43
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter etableringen af en samlet 10kV infrastruktur på Nyt OUH, herunder etablering af en koblingsstation, et 10 kV koblingsanlæg, inkl. EMS (overvågning), transformerkiosker og ledningsnet mv. (herefter Den samlede 10kV infrastruktur), hvor der sker et samlet udbud af:

a. Projektering, etablering og opførelse af Den samlede 10kV infrastruktur på Nyt OUH samt finansiering i Etableringsfasen.

b. Drift og vedligehold samt finansiering i en efterfølgende Forsyningsfase på 12½ år.

Den udbudte opgave udbydes som en leverancekontrakt, og kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 126 557 643.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31170000 Transformatorer
31174000 Strømforsyningstransformatorer
31320000 Stærkstrømskabler
31321000 Stærkstrømsledninger
45232200 Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
45232221 Transformatorstation
45317200 Elinstallation til transformere
51111000 Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere
51111300 Installation af transformere
45232220 Anlæg af koblingsstation
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50324200 Forebyggende vedligeholdelse
45232000 Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
45311100 Installation af el-ledninger
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Med nærværende udbud ønsker Region Syddanmark at udbyde etableringen, finansieringen og driften af en samlet 10kV infrastruktur på Nyt OUH.

Den samlede 10kV infrastruktur består overordnet af en Koblingsstation, et 10kV koblingsanlæg med tilhørende EMS (overvågningsanlæg), der skal forbindes til Region Syddanmarks SCADA anlæg på Nyt OUH, hovedforsyningskabler mellem koblingsstationen og en 60/10kV transformerstation der er placeret ved SDU (Syddansk Universitet), hovedforsyningskabler mellem koblingsstationen og en 60/10kV transformerstation der er placeret ved Nyt OUH, kabler mellem et DRUPS-anlæg (Diesel Rotary UPS System) og koblingsstationen, nye 10/0,4kV transformerkiosker samt etablering og omlægning af 10 kV radialer (kabler).

Koblingsstationen skal opføres i Nyt OUH’s ”Teknikby” på en delvist byggemodnet grund, som udgør et byggefelt på den samlede hospitalsgrund. Grunden ejes af Region Syddanmark.

Byggefeltet udgør ca. 316 m2 (sokkelgrund), men der stilles et større areal på 2100 m2 til rådighed til brug for etablering af byggeplads mv.

Arealmæssigt er den nye Koblingsstation på Nyt OUH estimeret til maximalt (brutto) at udgøre ca 300 m2.

Koblingsstationen skal rent fysisk bygges sammen med en senere etableret bygning der indeholder et DRUPS-anlæg. DRUPS-anlægget udbydes i et særskilt udbud, og er ikke en del af nærværende udbud. Den samlede 10kV infrastruktur på det samlede Nyt OUH skal forsynes ved at der etableres hovedforsyningskabler fra to 60/10kV transformere der føres frem til Koblingsstationen. Selve de to 60/10kV transformere er ikke en del af nærværende udbud, men etableres af Vores Elnet.

Koblingsstationen forbindes via 10kV radialer i terræn til en række 10/0,4kV transformerkiosker på Nyt OUH. Dele af 10kV radialerne er allerede etableret, lige som nogle af 10/0,4kV transformerkioskerne også er etableret, idet den allerede etablerede del af 10kV infrastrukturen i byggeperioden anvendes til levering af byggestrøm.

Udbuddet indeholder foruden projektering, etablering og finansiering af 10kV infrastrukturen endvidere drift og vedligehold i den efterfølgende Forsyningsfase.

Region Syddanmark ønsker derved en Leverandør, der ved hjælp af en totaløkonomisk tankegang har vedvarende fokus på at minimere omkostninger til drift og vedligehold i både Etablerings- og Forsyningsfasen. Videre ønsker Region Syddanmark en Leverandør, der ved hjælp af et stabilt og driftssikkert driftscenter med tilhørende overvågningssystem og vagtordning kan sikre, at der hverken opstår strøm-/spændingsudfald og/eller risiko herfor, og som samtidig har et beredskab, som sikrer mulighed for omgående afhjælpning.

På baggrund af opgavens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold, udbydes leverancekontrakten om etablering og drift af Den samlede 10kV infrastruktur i en længere kontraktperiode. Kontrakten forudsættes således at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes at være 12,5 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

Der henvises for en nærmere beskrivelse af opgavens omfang til det samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale, jf. pkt. I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af den tilbudte løsning / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og metode / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV’er / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til opgaven er tilknyttet fire optioner, som omfatter følgende:

• Option på Yderligere 10 kV koblingsfelt (Option 1). Option 1 omfatter muligheden for tilkøb af 2 stk. 10kV koblingsfelt for kabelafgange (tilsluttet eksisterende felter i Koblingsstationen).

• Option på Yderligere radialer (Option 2). Option 2 omfatter muligheden for tilkøb af 10kV radialer, inkl. nedgravning retablering og tilslutninger til den af Leverandøren tilbudte meter-pris.

• Option på Yderligere 10/0,4 transformerkiosker (Option 3). Option 3 omfatter muligheden for tilkøb af 10 stk. transformerkiosker, beregnet i forhold til to transformere, leveret med 2 stk. RMU anlæg, leveret med EMS signalmodel og leveret med 4 stk. 400V sikringslister.

• Option på Yderligere transformere (Option 4). Option 4 omfatter muligheden for tilkøb af 15 stk. 10/0,4kV transformer på 1000kVA.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 217-529003
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: DP43
Betegnelse:

Leverancekontrakt vedr. Delprojekt 43 - 10kV infrastruktur inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bravida Danmark A/S
CVR-nummer: 14769005
Postadresse: Park Allé 373
By: Brøndby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Internetadresse: www.bravida.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 107 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 126 557 643.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer