Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Anlæg til spildevandsbehandling

2021/S 183-475034

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Spildevand A/S
CVR-nummer: 33044488
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
E-mail: REHA@forsyningen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.forsyningen.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af Forrenseanlæg på Skagen Renseanlæg i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører etablering af et forrenseanlæg i totalentreprise i forbindelse med Skagen Renseanlæg.

Forrenseanlægget skal behandle spildevandsstrømme fra to fiskeindustrier på Skagen Havn.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 78 528 841.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Skagen Renseanlæg, Buttervej 74, 9990 Skagen

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Spildevandet fra FF-Skagen og Scandic Pelagic skal i fremtiden skal renses på Skagen Renseanlæg. Der skal etableres et helt nyt forrenseanlæg, som skal rense industrispildevandet fra FF-Skagen og fra Scandic Pelagic. Bygherre ønsker, at industrispildvandet renses ned til særbidragsgrænsen inden det efterfølgende renses til udlederkrav på det eksisterende Skagen Renseanlæg.

Bygherren forventer, at forrenseanlægget opbygges af:

• Et trin 1 (T1) - et primærtrin (mekanisk/kemisk rensning) til behandling af det høje COD-indhold i spildevandet fra Scandic Pelagic. Spildevandet fra Scandic Pelagic er ikke forrenset hos industrien og spildevandet kan der-for indeholde partikler, som må forventes at skulle frasepareres med en rist i indløbet.

• Et trin 2 (T2) - et sekundært trin (biologisk rensning) af spildevandet fra FF-Skagen og spildevandet fra trin 1. Spildevandet fra FF-Skagen er forrenset hos FF-Skagen og har derfor ikke større partikler i spildevandet og en rist i indløbet vurderes derfor ikke at være nødvendig.

• Det forventes, at der skal etableres udligningsbassiner svarende til 24 timers drift før Trin 1 og Trin 2.

• Slammet fra forrenseanlægget (primærslam og aktiv slam) skal føres til Skagen Renseanlæg. Aktiv slam vil blive forafvandet på Skagen Renseanlæg, mens primær slam skal føres direkte til slamlagertanken på Skagen Renseanlæg. Der ønskes etableret en slamlagertank (SL) med en kapacitet på 3 døgn inden slammet ledes til den eksisterende slamlagertank på Skagen Renseanlæg.

• Udligningstank og slamlagertank skal overdækkes og afkastluften skal renses

• Der skal etableres en udløbsbrønd (UB) med mulighed for at måle flow og stationær prøvetagningsudstyr til døgnprøvetagning.

Der forventes en gennemsnitlig (60 % fraktil) belastning på:

Flow COD Total-N Total-P

FF Skagen 1.800 m3/d 12.000 kg/d 1.500 100

SCANDIC Pelagic 3.040 m3/d 22.240 kg/d 2.025 480

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Robusthed / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: Etablering + garanteret maksimal energi- og kemikalieforbrug / Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Afvanding af slam til min. 15 % TS, jf. udbudsmaterialet

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 015-029798
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Etablering af Forrenseanlæg på Skagen Renseanlæg i totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Krüger
CVR-nummer: 57446412
Postadresse: Gladsaxevej 363
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Trigon A/S
CVR-nummer: 13190631
Postadresse: Knivholtvej 45
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 78 528 841.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer