Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 183-476835

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Andersen
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af teknisk rådgivning til landskabsprojekt og færdiggørelse af øvrige delprojekter på Nyt OUH

Sagsnr.: DP306
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte rammeaftale omfatter teknisk rådgivning til landskabsprojektet og færdiggørelsen af øvrige delprojekter på Nyt OUH.

Rådgivningen omfatter sædvanlig teknisk rådgivning, med de tilpasninger som de konkrete projekter tilsiger. Rådgivningen forventes bl.a. at bestå i (varetagelse af/deltagelse i/granskning af/sparring om) gennemførelse af brugerproces, udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, evt. baseret på funktionskrav, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, udarbejdelse af tekniske dele af udbudsmateriale, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn og styring.

Den overordnede koordinering og prioritering af tekniske tilsyn (projektopfølgning) varetages af bygherreorganisationen, og Rådgiveren skal stille tekniske kompetencer til rådighed. Tilsynsopgaver sker således under Region Syddanmarks instruktion.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter teknisk rådgivning til landskabsprojektet og færdiggørelsen af øvrige delprojekter på Nyt OUH.

Landskabsprojektet forventes opdelt i række landskabsentrepriser (delprojekter), som påregnes udbudt i hovedentreprise. Rådgivning til landskabsprojektet forventes at skulle ydes til og med hovedprojekt, mens udbud, kontrahering og udførelse (projektopfølgning, tilsyn og byggeledelse) afhænger af, hvordan og hvorvidt de enkelte delprojekter konkret besluttes gennemført.

Overordnet vil Rådgivers ydelser i forbindelse med landskabsprojektet kunne relatere sig til følgende ydelser:

• Brugerinddragelse

• Rådgivning om og udarbejdelse af udbudsstrategier

• Projektering af udbudsgrundlag for landskabsprojektet

• Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder bl.a. fag- og projektbeskrivelser samt tegnings-materiale. Bygherrens paradigmer skal anvendes.

• Tilbudsvurdering og kontrahering med rådgivere og entreprenører

• Projektopfølgning

• Tilsyn og styring i forbindelse med projektering og udførelse

• Deltagelse i afleveringsforretning og 1-års gennemgang

• Håndtering af IKT

• Håndtering af myndighedsforhold og øvrige grænseflader, herunder bl.a. til øvrige delprojekter

Rådgivning for så vidt angår færdiggørelsen af øvrige delprojekter på Nyt OUH vil overordnet kunne relatere sig til følgende ydelser:

• Projektering

• Projektopfølgning på bygge- og anlægsopgaver, samt tekniske anlæg

• Fagtilsyn på bygge- og anlægsopgaver, samt tekniske anlæg

• Byggeledelse på bygge- og anlægsopgaver, samt tekniske anlæg

• Rådgivning om og udarbejdelse udbudsstrategier

• Rådgivning i forbindelse med udstyrsleverancer, herunder også bygherreleverancer, tværgående entrepriser og logistik

• Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder bl.a. fag- og projektbeskrivelser samt tegningsmateriale, med henblik på udbud af delprojekter på Nyt OUH

Rådgivningsydelsernes omfang og udførelse er behovsstyret, således Rådgivningsaktiviteterne løbende skal påregnes justeret i overensstemmelse med Bygherrens ønsker og behov.

Rammeaftalen omfatter ydelser og opgaver, som igangsættes i perioden fra kontraktunderskrift og i en periode på 4 år frem.

Den estimerede kontraktværdi for kontraktperioden er kr. 40.000.000,00, og Region Syddanmark har estimeret, at godt 1/4 af kontraktværdien angår rådgivning til landskabsprojektet, mens de resterende knap 3/4 angår rådgivning til færdiggørelsen af de øvrige delprojekter på Nyt OUH.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer, herunder CV’er / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 069-175915
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: DP306
Betegnelse:

Udbud af teknisk rådgivning til landskabsprojekt og færdiggørelse af øvrige delprojekter på Nyt OUH

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer