Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 186-484302

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/33dd42b1-6f04-46b8-a096-ac247c53538b/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S' renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 453 925.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål. Pakhus 47 er opført i 1946 og består af et samlet renoveringsareal på ca. 19.000 kvm fordelt på kælder, stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal. Pakhus 53 er opført i 1955 og består af et samlet renoveringsareal på ca. 4.800 kvm på 1. sal samt muligheden for at etablere en helt ny 2. sal på ca. 3.000 kvm. Pakhusene er blevet renoveret og ombygget af flere omgange og fremstår idag som lager- og kontorbygninger. Udviklingsselskabet By & Havn I/S har sideløbende med nærværende totalrådgiverudbud iværksat et udbud af miljøsanering og rydning af Pakhus 47, jf. udbudsbekendtgørelse 2021/S 015-029850 med senere ændringer. Dette arbejde forventes igangsat i foråret 2021.

Pakhus 47 og 53 skal hver renoveres og ombygges til en whitebox-løsning, der er klar til indretning af erhvervslejemål. Whitebox-løsningen skal indeholde bygningsfacader samt grundmoduler til opdelingen af erhvervslejemålene.

Totalrådgivningen består i hovedtræk af følgende rådgivningsydelser:

- Projekteringsledelse

- Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag

- Udarbejdelse af myndighedsprojekt

- Varetagelese af myndighedsbehandling

- Udarbejdelse af udbudsmateriale

- Biståelse med udbudsforretning

Udbuddet indeholder endvidere følgende optioner:

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i forbindelse med afleveringen

- Indretning af erhvervslejemål

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og procesbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder følgende optioner:

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen

- Byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i forbindelse med afleveringen

- Indretning af erhvervslejemål

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ad. II.1.7) Udbuddets samlede værdi

Værdien udgør kontraktens samlede værdi, ekskl. optioner og variable ydelser

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 040-099298
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ ombygning af Pakhus 47 og 53 til erhvervslejemål

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: SKALA Arkitekter A/S
CVR-nummer: 14 84 29 85
Postadresse: Nørrebrogade 45 E
By: København N
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 453 925.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer