Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Birkerød: Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling

2021/S 204-533211

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: kno@novafos.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/165281377.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/165281377.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/165281377.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale landinspektørydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøb af landinspektørydelser i forbindelse med anlægsprojekter og driftsopgaver inden for vand og spildevand i Novafos.

Tryk her https://permalink.mercell.com/165281377.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71355200 Landmåling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen indeholder nedenstående fem gængse hovedtyper af landinspektørydelser, men rammeaftalen er ikke begrænset til disse. Rammeaftalen omfatter således alle typer landinspektørydelser, som Novafos har behov for og som erfaringsmæssigt udvikler sig over tid.

Opmåling Afløb - Opmåling Vand - Rettighedserhvervelse, tinglysning og andre ydelser - Scanning og 3D leverancer - Ledningsregistrering og andre GIS ydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end det ønskede antal ansøgere opfylder mindstekravene, vil Novafos på baggrund af ansøgernes referencer vægte og udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til landinspektørydelser som det udbudte (dvs. referencer, der dokumenterer erfaring med de typer ydelser, der er beskrevet i afsnit 1.2 Rammeaftalens omfang og i Ydelsesbeskrivelsen).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ydelsen "Ledningsregistrering og andre GIS ydelser" indgår i udbuddet som en option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have haft positiv egenkapital i de seneste 3 år.

Ansøgers omsætning skal være større end 4 mio. kr. i hvert af de seneste 3 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med landinspektørydelser svarende til det udbudte ved at fremvise mindst én reference på opmåling af afløbsanlæg, mindst én reference på opmåling af vandforsyningsanlæg og mindst én reference for bistand i forbindelse med rettighedserhvervelse og/eller tinglysning for en forsyningsvirksomhed de seneste 3 år. Referencerne kan være opnået på et og samme projekt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Mindst en af Nøglepersonerne skal have beskikkelse som landinspektør.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/12/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde, ift. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-6, finder anvendelse for udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer