Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 204-533512

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Dollerup
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af Facility Monitoring System (FMS) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) (Genudbud)

Sagsnr.: DP114
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark ønsker at indkøbe et Facility Monitoring System (FMS) i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
33195200 Central monitorstation
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
38341500 Apparatur til monitorering af kontamination
38344000 Apparatur til monitorering af forurening
38931000 Temperatur/fugtmålere
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71700000 Overvågning og kontrol
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72228000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel
72250000 System- og supporttjenester
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72268000 Levering af programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH skal der anskaffes et Facility Monitoring System (FMS) med IoT Teknologi. Anskaffelsen vedrører levering og implementering af et FMS, herunder konfiguration, installation, validering, test, uddannelse og dokumentation af systemet, levering og kalibrering af udstyr (sensorer mv.) samt vedligeholdelse og support. Formålet med anskaffelsen er at få etableret et Facility Monitoring System til GxP og CNC rum samt artikler på Nyt OUH med alle de bestanddele et sådan FMS-system består af. FMS-systemet skal sikre data til at godkende et rums eller artikels egnethed iht. rummets eller udstyres funktion, samt kunne advisere personale i tilfælde af kritiske niveauer og værdier fra omgivende miljø bliver overskredet. FMS-anlægget skal kunne påvise revisionsspor på alle loggede data, hvorved akkrediteret data kan fremvises for lovgivende myndigheder.

Ordregiver har valgt udbud med forhandling, da Ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, jf. Udbudslovens § 61, stk. 1, a). Der er således tale om en it-løsning, der skal tilpasses ordregivers it-miljø mv. Ordregiver har besluttet ikke at opdele kontrakten i delaftaler af markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder i forhold kompatibilitet mellem system, udstyr og ydelser. Ordregiver opfordrer virksomheder, som ikke har erfaring og/eller kapacitet på alle områder dækket af kontrakten til at indgå samarbejde med 3. part.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 4 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers sammenlignelige referencer.

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere vil der maksimalt blive prækvalificeret 4 ansøgere. Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav om egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) Referenceområde 1: I hvor høj grad referencerne modsvarer og omhandler levering, implementering og vedligeholdelse af tilsvarende FMS-funktionalitet, herunder IoT Teknologi.

2) Referenceområde 2: I hvor høj grad referencerne modsvarer og omhandler levering af FMS-funktionalitet til hospitaler og sygehuse, farmaceutisk og/eller forhandler af medicin

3) Referenceområde 3: I hvor høj grad referencerne modsvarer og omhandler levering af FMS-funktionalitet med et tilsvarende antal sensorer (ca. 1 500 eller derover).

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

Hver reference bør maksimalt fylde, hvad der svarer til 3 normalsider (2.400 typeenheder med mellemrum).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på timebaseret ydelser og ekstra udstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i afsnit II.2.6) er baseret på en periode på 60 måneder, jf. varighed af kontrakt i afsnit II.2.7). Kontrakten har dog ingen fast udløbsdag, men løber, indtil den opsiges af en af parterne, jf. kontraktens bestemmelser herom.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPDets afsnit IV.B oplyse økonomiske nøgletal:

— Årsomsætning i de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår

— Egenkapital i de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår

— Soliditesgrad i de 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at få sin ansøgning taget i betragtning:

Økonomisk og finansiel formåen:

- Gennemsnitlig årsomsætning på DKK 9.000.000 for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

- Positiv egenkapital for hver af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

- Soliditetsgrad på 10 % for hver af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPDets afsnit IV.C oplyse sine betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger skal oplyse følgende for hver reference (hvis muligt):

- Modtager (Kunde)

- Start- og slutdato (Kontraktens varighed)

- Beløb (Kontraktsværdi)

- Beskrivelse (Beskrivelse af leveringer af ydelser/varer med angivelse af referencens relevans for den udbudte kontrakt, herunder i hvilket omfang referencen omfatter erfaring med referenceområderne 1-3, som angivet i II.2.9).

Referencer, der er påbegyndt for mere end 3 år bagud, men hvor hele eller dele af ansøgers ydelser er leveret i perioden inden for de seneste 3 år, kan medtages. Referencer, som endnu ikke er afsluttet, beskrives kun for den del af leverancen, som allerede er udført.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der kun angives det maksimale antal referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første angivne referencer i ESPDet.

Hver reference bør maksimalt fylde, hvad der svarer til 3 normalsider (2 400 typeenheder med mellemrum).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

Der henvises til kontrakten for øvrige vilkår.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 030-071755
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/11/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN259571A.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer