Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Randbøl: Ingeniørmæssig projektering

2021/S 204-533871

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Gjøddinggård, Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Magnus Bjerre Clausen
E-mail: macl@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.naturstyrelsen.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med kloakering af kolonihaver

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Naturstyrelsen skal forestå kloakering af kolonihaver i Rødovre samt håndtering af overfladevand på kolonihavernes fællesområder. Området består af følgende tre matrikler, matrikel nr. 1z, Islev By, Islev, Rødovre, matrikel nr. 1a, Islev By, Islev, Rødovre og matrikel nr. 1ak, Islev By, Islev, Rødovre, omfattende i alt 543 havelodder og fællesarealer (herefter betegnet området). Det gennemførte udbud vedrørte totalrådgivning (ingeniørydelser) vedrørende bl.a. projektering, forundersøgelse, udbud, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med kloakeringen af området. Det er rådgivers opgave at koordinere projektet under hele planlægnings-, forslags- og projekteringsfasen. Rådgiver skal under udførelsesfasen udføre fagtilsyn. Under punkt II.2.4 findes en nærmere beskrivelse af kontrakten.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 389 450.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71313440 Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71322200 Projektering af rørledning
71356400 Teknisk projektering
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71540000 Bygge- og anlægskoordinering
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Randbøl

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgiver skal sikre, at kloakeringen bliver gennemført fagligt korrekt i henhold til den i kontraktens afsnit 8 anførte økonomiske ramme og inden for den aftalte hovedtidsplan, jf. kontraktens bilag 5. Den fysiske udførelse af anlægget skal udføres af en entreprenør på baggrund af indbudt licitation. Det er bygherre, der på baggrund af den af totalrådgiver gennemførte licitation indgår kontrakt med entreprenøren.

Anlægsprojektet omfatter i hovedpunkter etablering af hovedkloak inklusiv skelbrønd ca. 5 meter fra hovedledning ind til hver enkelt havelod samt etablering af alle nødvendige installationer som fx pumper og brønd for tilkobling til det offentlige kloaksystem. Det er totalrådgivers ansvar at indhente nødvendige myndighedsgodkendelser på bygherrens vegne for tilslutning til offentlig til forsyning.

Anlægsprojektet omfatter endvidere overfladeafvanding af fællesarealer som veje, parkeringspladser og fælles græsarealer. Afvandingen skal ske ved dræn frem for grøfter med afledning til Harrestrup Å, hvis tilladelse hertil kan opnås, da denne løsning antages at være den billigste. Kan afledningstilladelse ikke opnås, skal totalrådgiver foreslå en alternativ løsning. Naturstyrelsen er endvidere interesseret i forslag om en alternativ løsning, hvis totalrådgiver kan fremvise en totaløkonomisk fordel ved en sådan.

Endelig omfatter anlægsprojektet reetablering af veje og stier til oprindelig stand. Den oprindelige stand dokumenteres af rådgiver forud for anlægsprojektets igangsættelse.

Den enkelte havelods tilslutning til hovedkloakken samt håndtering af regnvand på de enkelte havelodder er ikke omfattet af kontrakten.

Totalrådgiver skal varetage hele ansvaret for alle projektets faser fra idéfasen over projekteringen og frem til og med 1-års eftersynet.

Opgaven omfatter bl.a. gennemførelse af forundersøgelser, projektering og udarbejdelse af komplet udbudsmateriale, gennemførelse af licitation, byggeledelse, fagtilsyn med den valgte entreprenør og varetagelse af Naturstyrelsen forpligtelser som bygherre efter arbejdsmiljølovgivningen både i projekterings- og udførelsesfasen. De detaljerede krav til totalrådgiver fremgår af kontraktens bilag 2 (ydelsesbeskrivelse), herunder bilag 2.1 og bilag 2.2.

Projektering skal ske, så færdsel til og fra havelodderne generes mindst muligt og i kortest mulig tid. Projektering skal endvidere ske på en måde, så havelodslejerne får mulighed for parallelt med anlægsprojektets udførelse at foretage tilslutning til hovedkloakken.

Naturstyrelsen er herudover berettiget, men ikke forpligtet, til at rekvirere totalrådgiveres assistance på timeløn i op til 100 timer, fx, men ikke begrænset til, ydelsesbeskrivelsens punkt 9.30 og 9.31.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 65
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Naturstyrelsen skal for en god ordens skyld, i overensstemmelse med udbudslovens § 49, stk. 2, orientere om, at kontrakten ikke er opdelt i delaftaler, da en opdeling af kontrakten ikke vil sikre tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle marked.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 065-166385
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med kloakering af kolonihaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/08/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: Vejlsøvej 23
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: mvl@envidan.dk
Telefon: +45 53344034
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 389 450.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer