Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Silkeborg: Ingeniørvirksomhed

2021/S 204-534424

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Varme A/S
CVR-nummer: A3625
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mogens Lyhne
E-mail: ml@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206541
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313079&B=SILKEBORGFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313079&B=SILKEBORGFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indhentning af tilbud på projektrådgivning i forbindelse med indkøb og etablering af ny varmepumpe til Silkeborg Forsyning

Sagsnr.: A3625
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Silkeborg Forsyning har igangsat et forløb som skal gøre fjernvarmeforsyningen CO2 neutral senest i 2030. Dette indebærer en faseopdelt plan (roadmap), hvor fase 1, som indeholder en elkedel og en luftbaseret varmepumpe, er besluttet og igangsat. På længere sigt vil der blive en yderligere udbygning med nye anlæg. Opgaven Silkeborg Forsyning har planlagt et forløb for implementeringen af fase 1, som er opdelt i fire ho-vedområder: 1. Fælles/tværgående opgaver 2. Bygherreleverancer (Forsyning, tilslutning, SRO og tunnel) 3. Indkøb og etablering af elkedel 4. Indkøb og etablering af varmepumpe De overordnede terminer for disse hovedopgaver fremgår af neden viste tidsplan, hvor også de-tailtidsplanen for varmepumpeprojektet fremgår. Dette udbud omhandler projektrådgivning for opgave 4: Indkøb og etablering af varmepumpe.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71323000 Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med industriel forarbejdning og produktion
71323200 Projektering af anlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Silkeborg Forsyning har igangsat et forløb som skal gøre fjernvarmeforsyningen CO2 neutral senest i 2030. Dette indebærer en faseopdelt plan (roadmap), hvor fase 1, som indeholder en elkedel og en luftbaseret varmepumpe, er besluttet og igangsat. På længere sigt vil der blive en yderligere udbygning med nye anlæg. I dag er varmeforsyningen primært baseret på produktion fra det eksisterende CCGT baserede kraftvarmeanlæg og fra solvarmeanlægget. Kraftvarmeanlægget er for nyligt udvidet med røggas-kondensering og sammen med solvarmeanlægget fra 2016 er der allerede gennemført en væsent-lig CO2-reduktion. Den nuværende elkedel på 30 MW er idriftsat i 2015 og bruges primært som spids- og reservelast, samt til levering af specialregulering. Opgaven Silkeborg Forsyning har planlagt et forløb for implementeringen af fase 1, som er opdelt i fire ho-vedområder: 1. Fælles/tværgående opgaver 2. Bygherreleverancer (Forsyning, tilslutning, SRO og tunnel) 3. Indkøb og etablering af elkedel 4. Indkøb og etablering af varmepumpe De overordnede terminer for disse hovedopgaver fremgår af neden viste tidsplan, hvor også de-tailtidsplanen for varmepumpeprojektet fremgår. Dette udbud omhandler projektrådgivning for opgave 4: Indkøb og etablering af varmepumpe.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se vedlagte udbudsdokumenter

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer