Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 206-537711

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64 94 22 12
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Cicilie Oxholm Zigler
E-mail: NH15@kk.dk
Telefon: +45 21381851
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hofor A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Cicilie Oxholm Zigler
E-mail: NH15@kk.dk
Telefon: +45 21381851
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hofor.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fælledparkprojekterne

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud bygger på de oprindelige skybrudsplaner for København fra 2013, som efterfølgende er blevet videreudviklet af Københavns Kommune og HOFOR i Hydraulisk Masterplan for Nørrebro Vandopland fra 2020. Projekterne har to primære formål: at tilbageholde skybrudsvand opstrøms i Nørrebro Vandopland for at reducere oversvømmelsesrisikoen i mere udsatte dele af lokalområdet – og indplacere de tekniske skybrudsløsninger på en sådan måde, at eksisterende byrumskvaliteter i projektet bevares, herunder hensyntagen til eksisterende beplantning og træer.

Med udgangspunkt i allerede udarbejdet rammesætning fra Masterplanen, og en efterfølgende foranalyse foretaget, skal Rådgiver således udarbejde anlægsprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud bygger på de oprindelige skybrudsplaner for København fra 2013, som efterfølgende er blevet videreudviklet af Københavns Kommune og HOFOR i Hydraulisk Masterplan for Nørrebro Vandopland fra 2020. Projekterne har to primære formål: at tilbageholde skybrudsvand opstrøms i Nørrebro Vandopland for at reducere oversvømmelsesrisikoen i mere udsatte dele af lokalområdet – og indplacere de tekniske skybrudsløsninger på en sådan måde, at eksisterende byrumskvaliteter i projektet bevares, herunder hensyntagen til eksisterende beplantning og træer.

Med udgangspunkt i allerede udarbejdet rammesætning fra Masterplanen, og en efterfølgende foranalyse foretaget, skal Rådgiver således udarbejde anlægsprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt.

Løsningsgrebet for projektet er redegjort for i Masterplanens projektbeskrivelser og den tilhørende foranalyse (vedlagt som bilag til Idéoplægget) og består af en række terrænnære anlægstiltag, som skal sikre transport af skybrudsvand til Fælledparken, som forsinkes ved udførsel af terrænbearbejdninger. Hertil skal der også indarbejdes forsinkelseskapacitet i Øster Allé under den eksisterende vejbane.

Projektet skal udføres som medfinansieringsprojekt, uden byrumstilkøb, som betyder, at alle løsninger og afledt drift skal være begrundet i et behov for regnvandshåndtering. Projektet indeholder derved ikke tiltag eller økonomi til byrumsforbedringer, begrønning eller lignende.

Rådgivers rolle er at varetage projekteringsledelse og styring samt at projektere en samlet løsning, der kan danne grund for myndighedsgodkendelse, entrepriseudbud og anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fælledparkprojekterne vil som udgangspunkt udføres som medfinansieringsprojekter fordelt på tre bevillinger, med TMF som bygherre/Ordregiver. Skulle dele af medfinansieringsprojekterne indeholdt i de tre bevillinger under projekteringen, vise sig ikke at kunne overholde retningslinjerne for medfinansieringsprojekter, vil disse overgå til at blive udført som spildevandstekniske anlæg med HOFOR A/S som Bygherre/Ordregiver (option). Derfor er HOFOR med som ordregiver på udbuddet af projektet. TMF har tidligere i tilsvarende projekter oplevet, at der ved projekteringen er sket ændringer i et projekts udformning og dele af et projekt er overgået til HOFOR, som spildevandsteknisk anlæg. For at sikre, at samme rådgiver kan anvendes til projekteringen af et eventuelt spildevandsteknisk anlæg og dermed bevare projektviden, udbydes Fælledparkprojektet tillige med HOFOR som ordregiver og med option på projektering af spildevandsteknisk anlæg.

Det forventes, at det afklares i de indledende projektfaser, hvorvidt en del af Fælledparkprojektet vil overgå til HOFOR.

HOFOR er ikke forpligtet til at anvende Rådgiver og kan vælge at udbyde et eventuelt spildevandsteknisk anlæg på anden vis. HOFOR overtager kun bygherrerollen, hvis optionen benyttes. I så fald vil HOFOR indgå en allonge med Rådgiver, hvor igangsætningen af faserne/ydelserne, afregning og betaling af honorar mv. for de dele af projektet der vedrører spildevandstekniske anlæg, vil fremgå af allongen, dog i henhold til den indgåede Rådgiveraftale.

Udbuddet indeholder desuden option på fagtilsyn, se Tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver og virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på, er udelukket fra deltagelse, hvis de er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 12 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal til brug for ovenstående vurdering udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 12 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

Tilbudsgiver skal til brug for ovenstående vurdering udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge følgende referencer:

• Reference A: Tilbudsgiver skal fremlægge 2 referencer på rådgivning og projektering af anlægsprojekter, som omfatter etablering af skybrudsprojekter i parker, grønne områder og/eller naturområder, samt er omfattet af fredningsforhold. Referencerne skal indeholde etablering af overfladeløsninger som f.eks. LAR-anlæg eller grønne overfladeløsninger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. for hver reference.

• Reference B: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på varetagelse og styring af anlægsprojekt med flere bevillinger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. Tilbudsgiver skal have været totalrådgiver og have varetaget projekteringsledelsen på referencen.

• Reference C: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på projektering og udførelse af projekt på vejarealer med høj trafikklasse, som inkluderer etablering af LAR-anlæg på vejarealer og trafikafvikling under anlægsfasen.

• Reference D: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference for varetagelse og styring af proces for myndighedsbehandling, som inkluderer varetagelse af en fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Referencernes samlede projektøkonomi omfatter projektering og budget for udførelse.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende:

• Kort beskrivelse af projektet

• Tilbudsgivers konkrete rolle i projektet

• Tilbudsgivers konkrete aktiviteter og leverancer i projektet

• Periode for projektering, herunder dato for afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt eller udførelse.

• Projektets samlede projektøkonomi.

• Navn på Bygherren.

Tilbudsgiveren bedes tydeligt anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 3 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet tidligere end 3 år regnet fra dette udbuds tilbudsfrist. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning, eller hvor der er afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt. For så vidt angår Reference D, forstås med afsluttede opgaver, at der på tilbudsfristdagen for dette udbud, er foretaget fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD Del IV afsnit C:

Tilbudsgiveren skal oplyse de ovenfor angivne referencer (2 referencer vedr. Reference A, 1 reference vedr. Reference B, 1 reference vedr. Reference C, og 1 reference vedr. Reference D, dvs. I alt 5 referencer) til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer flere end de angivne referencer, vil TMF alene se på de første 5 referencer.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge følgende referencer:

• Reference A: Tilbudsgiver skal fremlægge 2 referencer på rådgivning og projektering af anlægsprojekter, som omfatter etablering af skybrudsprojekter i parker, grønne områder og/eller naturområder, samt er omfattet af fredningsforhold. Referencerne skal indeholde etablering af overfladeløsninger som f.eks. LAR-anlæg eller grønne overfladeløsninger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. for hver reference.

• Reference B: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på varetagelse og styring af anlægsprojekt med flere bevillinger, med en samlet projektøkonomi på minimum 10 mio. kr. Tilbudsgiver skal have været totalrådgiver og have varetaget projekteringsledelsen på referencen.

• Reference C: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference på projektering og udførelse af projekt på vejarealer med høj trafikklasse, som inkluderer etablering af LAR-anlæg på vejarealer og trafikafvikling under anlægsfasen.

• Reference D: Tilbudsgiver skal fremlægge 1 reference for varetagelse og styring af proces for myndighedsbehandling, som inkluderer varetagelse af en fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Referencernes samlede projektøkonomi omfatter projektering og budget for udførelse.

For hver reference skal tilbudsgiver oplyse følgende:

• Kort beskrivelse af projektet

• Tilbudsgivers konkrete rolle i projektet

• Tilbudsgivers konkrete aktiviteter og leverancer i projektet

• Periode for projektering, herunder dato for afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt eller udførelse.

• Projektets samlede projektøkonomi.

• Navn på Bygherren.

Tilbudsgiveren bedes tydeligt anføre, hvilke referencer der opfylder hvilke mindstekrav.

Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 3 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet tidligere end 3 år regnet fra dette udbuds tilbudsfrist. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning, eller hvor der er afleveret hovedprojekt/udbudsprojekt. For så vidt angår Reference D, forstås med afsluttede opgaver, at der på tilbudsfristdagen for dette udbud, er foretaget fuld miljøvurdering, herunder VVM.

Til brug for ovenstående vurdering skal tilbudsgiver udfylde de relevante oplysninger i ESPD Del IV afsnit C:

Tilbudsgiveren skal oplyse de ovenfor angivne referencer (2 referencer vedr. Reference A, 1 reference vedr. Reference B, 1 reference vedr. Reference C, og 1 reference vedr. Reference D, dvs. I alt 5 referencer) til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis tilbudsgiveren afleverer flere end de angivne referencer, vil TMF alene se på de første 5 referencer.

TMF forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og inddrage eventuelle udtalelser herfra i vurderingen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 137-365501
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/11/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45

kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for

Udbud af 2. juni 2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer