Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Udførelse af elektriske installationer

2021/S 232-612403

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kompetencecenter Sikring
Att: René Holdorf
Mailadresse: fes-kcsikr07@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.ejendomsstyrelsen.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lojnuzmnzz

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kompetencecenter Sikring
Att: René Holdorf
Mailadresse: fes-kcsikr07@mil.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kompetencecenter Sikring
Att: René Holdorf
Mailadresse: fes-kcsikr07@mil.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lojnuzmnzz

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase II og III på 409 Ryes Kaserne - Sikringsentreprise
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia

NUTS-kode DK03 Syddanmark

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Nærværende udbud omhandler sikringsentreprisen i forbindelse med udførelsen af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase II og III på 409 Ryes Kaserne - bygning 91, 92 og 93.
Sikringsentreprisen indeholder således sikring af to nyopførte garager med materiel- og mandskabsfacilitet (bygning 91 og 92). Bygningerne indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil er etableret tre etager med undervisningslokaler, pudsestue, køkken, omklædning, badefaciliteter, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. Hver bygning er i alt ca. 3.400 m2.
Sikringsentreprisen indeholder endvidere sikring af en nyopført garage (bygning 93). Bygningen indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil er etableret to etager med kontorarbejdspladser, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. Bygningen er i alt ca. 2.000 m2.
Foruden sikring af de tre nyopførte bygninger indeholder sikringsentreprisen endvidere opsætning af brandalarmeringsanlæg (ekskl. ABA) samt styring af perimeterbevogtning, herunder porte, ganglåger, signalanlæg og tv-overvågning.
Der vil i sikringsentreprisen indgå AIA, ADK, TVO, ABV, intercom og mekanisk sikring.
Da sikringsentreprisen påbegyndes i forbindelse med bygningernes endelige færdiggørelse, skal sikringsentreprenøren påregne et koordinationssamarbejde med projektets hovedentreprenør. Hovedparten af byggeriet vil dog være afsluttet på tidspunktet for sikringsentreprisens udførelse.
For så vidt angår det nærmere indhold af sikringsentreprisen henvises til det øvrige udbudsmateriale, som af sikkerhedsmæssige årsager først udleveres på det tidspunkt, hvor de virksomheder, som Ejendomsstyrelsen prækvalificerer til at afgive tilbud, har opnået behørig sikkerhedsgodkendelse. Der er i tidsplanen afsat tid til, at de pågældende virksomheder kan opnå behørig sikkerhedsgodkendelse. Ansøgers anmodning om prækvalifikation skal således alene afgives på baggrund af oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen samt nærværende prækvalifikationsbetingelser.
Der gøres særligt opmærksom på, at sikringsentreprisen skal foregå under militært sikrede forhold, og der skal iagttages særlige sikkerhedskrav under udførelsen. Medarbejdere, herunder personale og underentreprenører-/leverandører, der skal håndtere udbudsmaterialet under tilbudsfasen og/eller udføre sikringsentreprisen, skal være sikkerhedsgodkendt til niveauet "HEMMELIGT". Tilbudsfasen indledes først på det tidspunkt, hvor de medarbejdere, der skal håndtere udbudsmaterialet under tilbudsfasen og/eller forestå den praktiske udførelse af sikringsentreprisen, har opnået sikkerhedsgodkendelse til "HEMMELIGT", og hvor de prækvalificerede virksomheder har opnået virksomhedssikkerhedsgodkendelse til niveauet "Til Tjenestebrug". De prækvalificerede virksomheder skal straks efter meddelelse om resultatet af prækvalifikationsvurderingen igangsætte ansøgningsprocedurerne. Såfremt samtlige prækvalificerede virksomheder allerede på tidspunktet for meddelelse om resultatet af prækvalifikationsvurderingen er i besiddelse af de fornødne sikkerhedsgodkendelser, forbeholder Ejendomsstyrelsen sig retten til at gå direkte til tilbudsfasen uden afholdelse af en periode til sikkerhedsgodkendelse.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45310000 Udførelse af elektriske installationer, 45312000 Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg, 45312100 Installation af brandalarmsystem, 45312200 Installation af tyverialarmsystem, 45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår, og for hvilke kontraktgenstande de foreslås
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 23000000.00 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 6 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for Ejendomsstyrelsen, jf. AB 18 § 9. Indtil aflevering har fundet sted, skal sikkerhedsstillelsen svare til 15 % af entreprisesummen ekskl. moms. Herefter nedskrives sikkerhedsstillelsen til 10 %. Sikkerheden nedskrives til 2 % ét år efter afleveringstidspunktet. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, medmindre Ejendomsstyrelsen forinden har fremsat reklamation over mangler.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Sikringsentreprenøren udarbejder og fremsender senest 30 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse et oplæg til en betalingsplan, som viser de forventede månedlige betalinger i hele byggeperioden, og hvis indhold aftales endeligt mellem sikringsentreprenøren og Ejendomsstyrelsen. Der gøres opmærksom på, at Ejendomsstyrelsen stiller krav om elektronisk fakturering, og at fakturaer skal fremsendes i OIOUBL format. Betalingsfristen for såvel løbende fakturaer som slutopgørelsen er 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. De nærmere krav til fakturering vil fremgå af entrepriseaftalen.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt entrepriseaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Såfremt entreprenøren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på en støttende virksomhed, skal entreprenøren ligeledes indgå i solidarisk hæftelse med den pågældende virksomhed.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Entrepriseaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, herunder personale og eventuelle underentreprenører/-leverandører, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af entrepriseaftalen, skal være sikkerhedsgodkendt til niveauet "HEMMELIGT". Endvidere skal sikringsentreprenørens virksomhed være virksomhedsgodkendt til niveauet "Til Tjenestebrug". Sikkerhedsgodkendelserne skal foreligge forinden udlevering af udbudsmaterialet til brug for tilbudsfasen.
Der stilles endvidere krav til informationssikkerhed i niveauet mellem/gul. Kravene til informationssikkerhed fremgår af prækvalifikationsmaterialet.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
For ansøgere, der endnu ikke er sikkerhedsgodkendt, er fristen for godkendelse: 1.5.2022
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ejendomsstyrelsen vil udelukke ansøgeren fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene i Forsvarsdirektivet artikel 39, stk. 1 og stk. 2, hvilket omfatter følgende:
Ansøgere, der ved endelig dom er dømt for et eller flere af nedenstående forhold, udelukkes fra deltagelse i udbuddet:
a) deltagelse i en kriminel organisation, som defineret i artikel 2, stk. 1, i fælles aktion 98/773/RIA,
b) bestikkelse, som defineret i henholdsvis artikel 3 i retsakt af 26. maj 1997 og artikel 2, stk. 1, i rammeafgørelse 2003/568/RIA,
c) svig, som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser,
d) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i rammeafgørelse 2002/475/RIA og anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4, og/eller
e) hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som defineret i artikel 1 i direktiv 2005/60/EF.
Derudover udelukkes ansøgere fra deltagelse i udbuddet,
a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning,
b) hvis bo er taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning,
c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed, som f.eks. overtrædelse af gældende lovmæssige bestemmelser om eksport af følsomt forsvarsudstyr og/eller sikkerhedsudstyr,
d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder/ordregiverne bevisligt har konstateret, som f.eks. misligholdelse af sine forpligtelser med hensyn til informationssikkerhed eller forsyningssikkerhed i forbindelse med en forudgående kontrakt,
e) som på grundlag af ethvert bevismiddel, herunder beskyttede datakilder, vurderes ikke at besidde den pålidelighed, som er nødvendig for at udelukke, at der består nogen sikkerhedsrisici for medlemsstaten,
f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds/ordregiverens land,
g) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds/ordregiverens land, og/eller
h) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.
Ansøger skal ved fremsendelse af en anmærkningsfri serviceattest eller tilsvarende dokumentation dokumentere, at ansøger ikke er omfattet af en eller flere af ovenstående udelukkelsesgrunde. Serviceattesten eller tilsvarende dokumentation må ikke være udstedt senere end seks måneder før ansøgningsfristen for prækvalifikation.
Ansøger skal endvidere dokumentere, at ansøger er egnet til at udøve det pågældende erhverv i forbindelse med kontraktens udførelse. Det er et minimumskrav, at ansøger har en ISO 9001-ceritificering eller tilsvarende certificering som sikringsinstallatør, og at certificeringen er registreret hos Forsikring og Pension eller en tilsvarende myndighed eller brancheforening i det land, hvor ansøger er hjemmehørende. Minimumskravet gælder alene for den eller de virksomheder, som skal forestå den praktiske udførelse af sikringsentreprisen. Såfremt ansøger f.eks. baserer sin økonomiske og finansielle formåen på en virksomhed, som ikke skal forestå den praktiske udførelse af sikringsentreprisen, gælder minimumskravet således ikke for den støttende virksomhed.

Kriterier angående underleverandørers personlige forhold (som kan føre til, at de afvises), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der stilles ligeledes krav til, at ansøgers eventuelle underleverandører/-entreprenører ikke må være omfattet af en eller flere af de ovennævnte obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde. Ansøgers eventuelle underleverandører/-entreprenører skal på tilsvarende vis dokumentere ikke at være omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene ved fremsendelse af en anmærkningsfri serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Såfremt ansøgers eventuelle underleverandører/-entreprenører ikke er kendte på tidspunktet for aflevering af ansøgning om prækvalifikation, skal dokumentationen afleveres på det tidspunkt, hvor underleverandøren/-entreprenøren antages.
Såfremt ansøgers eventuelle underleverandører/-entreprenører skal forestå dele af den praktiske udførelse af sikringsentreprisen er det et minimumskrav, at den pågældende underleverandør/-entreprenør har en ISO 9001-certificering eller tilsvarende certificering som sikringsinstallatør, og at certificeringen er registreret hos Forsikring og Pension eller en tilsvarende myndighed eller brancheforening i det land, hvor underleverandøren/-entreprenøren er hjemmehørende.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal dokumentere, at ansøger besidder en tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til entrepriseaftalens udførelse. Ansøger skal til brug herfor vedlægge information om:
1) ansøgers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår.
2) ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, og
3) ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste tre regnskabsår.
Forinden opfordring til afgivelse af tilbud skal de ansøgere, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at prækvalificere, fremlægge dokumentation for ovenstående oplysninger. Ejendomsstyrelsen opfordrer dog til, at dokumentationen fremsendes samtidig med ansøgningen om prækvalifikation. Følgende dokumentation skal fremlægges:
1) (gennemsnitlig omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår): Årsregnskaber eller lignende dokumentation for de seneste tre disponible regnskabsår, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætning, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskaberne. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør/-entreprenør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
2) (egenkapital): Ansøgers virksomheds balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
3) (soliditetsgrad i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår): Erklæring om ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for tre år, fordi ansøgers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger.
Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse ifm. Ejendomsstyrelsens anmodning om dokumentation. Ejendomsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som ansøger kan benytte.
Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør/-entreprenør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, skal ansøger i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige for opfyldelse af entrepriseaftalen ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Denne skal godtgøre, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil Ejendomsstyrelsen ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end ansøgers egen. Ejendomsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1) (gennemsnitlig omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår):
Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 20.000.000 DKK over de seneste tre disponible regnskabsår.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår.
2) (egenkapital):
Som mindstekrav kræves, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
3) (soliditetsgrad):
Som mindstekrav kræves, at ansøger har en årlig soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.

Kriterier angående underleverandørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de afvises)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der stilles kun krav til underleverandørers/-entreprenørers økonomiske og finansielle formåen i det tilfælde, hvor de enten deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), eller hvor ansøger baserer sig på underleverandørens/-entreprenørens økonomiske og finansielle formåen, jf. ovenfor.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal dokumentere, at ansøger besidder en tilstrækkelig teknisk og faglig formåen til entrepriseaftalens udførelse. Ansøger skal som dokumentation herfor vedlægge en liste over minimum fire og maksimalt seks af de betydeligste sammenlignelige referencer, som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de seneste fem år inden ansøgningsfristen.
I vurderingen af, hvilke referencer der er mest sammenlignelige, lægges der vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:
1) Ansøgerens erfaring med udførelse af sikringsopgaver for offentlige bygherrer, idet det vægter positivt, hvis ansøger kan fremvise mere end tre referencer, som illustrerer erfaring hermed.
2) Ansøgerens erfaring med udførelse af sikringsopgaver med tilsvarende kompleksitet som den udbudte entreprise, idet det vægter positivt, såfremt referencerne illustrerer erfaring med fysisk sikring i form af montering af sikringsdøre, porte og rullejalousi. Det vægter endvidere positivt, såfremt referencerne illustrerer erfaring med udførelse af elektronisk overvågning, adgangskontrolsystemer, brandalarmeringsanlæg, portstyring, perimetersikring og tv-overvågning. Det vægter særligt positivt, såfremt der i samme reference illustreres erfaring med både fysisk sikring og elektronisk overvågning. Endvidere vægter det positivt, såfremt referencerne illustrerer erfaring med udførelse af sikkerheds- og overvågningssystemer, der kan behandles i et overordnet managementsystem.
3) Ansøgerens erfaring med udførelse af sikringsopgaver af større økonomisk værdi, idet det vægter positivt, hvis ansøger kan fremvise mere end to referencer med en kontraktværdi på mindst 5.000.000 DKK eller derover. I kontraktværdien medregnes ikke efterfølgende service.
Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af de udførte ydelser og omfanget heraf, ansøgers rolle i projektet, oplysninger om kontraktværdi, perioden hvori arbejdet er pågået samt hvilken kunde arbejderne er udført for.
Der kan maks. angives i alt seks referencer. Har ansøger vedlagt mere end seks referencer, lægges der alene vægt på de seks først angivne referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.
Er ansøger et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på én eller flere støttende virksomheder, vil de første seks referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. fra ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet seks referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.
Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal ansøger dokumentere at råde over ressourcer nødvendige for entrepriseaftalens opfyldelse ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation. Denne skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil Ejendomsstyrelsen ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end ansøgers. Ejendomsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.
Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen vedr. konkrete dele af de arbejder, som entrepriseaftalen omfatter, skal arbejderne udføres af den pågældende virksomhed.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Det er et mindstekrav, at ansøger kan angive:
- minimum tre referencer vedrørende sikringsopgaver udført for offentlige bygherrer.
- minimum to referencer vedrørende sikringsopgaver med en kontraktværdi på minimum 5.000.000 DKK for hver reference. I kontraktværdien iberegnes ikke efterfølgende service.

Kriterier angående underleverandørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de afvises)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Der stilles kun krav til underleverandørers/-entreprenørers tekniske og faglige formåen i det tilfælde, hvor de enten deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), eller hvor ansøger baserer sig på underleverandørens/-entreprenørens økonomiske og finansielle formåen, jf. ovenfor.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt mere end fire ansøgere opfylder kravene til egnethed, vil udvælgelsen af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, ske på baggrund af, hvilke ansøgere der har angivet de mest sammenlignelige referencer i forhold til det udbudte projekt. Vurderingen af, hvilke referencer der er mest sammenlignelige, fremgår af udvælgelseskriterierne, jf. pkt. III.2.3).
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 50

2. Organisation og bemanding. Vægtning 20

3. Løsningsforslag. Vægtning 30

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2021/010508
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
4.1.2022 - 23:59
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
14.1.2022
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk.

2) Entrepriseaftalen indeholder en arbejdsklausul.
3) Entrepriseaftalen indeholder en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler.
4) Entrepriseaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, herunder personale og underentreprenører/-leverandører, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af entrepriseaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "HEMMELIGT", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse. Entrepriseaftalen indeholder endvidere krav om, at sikringsentreprenørens virksomhed skal være virksomhedsgodkendt til niveauet "TIL TJENESTEBRUG".
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudsloven § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25.11.2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer