Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2021/S 233-612567

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Funder Hein
E-mail: fes-ues03@mil.dk
Telefon: +45 29244928
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nstiejpkqp
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af Fjernvarmeledning

Sagsnr.: 2021/009963
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ejendomsstyrelsen udbyder hermed entrepriseaftale vedrørende Etablering af Fjernvarmeledning. Entrepriseaftalen omfatter anlæg af tracé til fjernvarmeledning mellem den eksisterende energicentral og det nye F-35-område på Flyvestation Skrydstrup samt tilslutningsanlæg på hovedvarmecentralen. Entreprisen omfatter to optioner, for henholdsvis levering og udvidelse af grav samt nedlægning af forsyningskabel til senere brug og for udvidelse og nedlægning af forsyningskabel, som leveres af energiselskabet N1 i forbindelse med etablering af forbindelse til det offentlige el-net.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44163120 Fjernvarmerørledninger
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2, 6500 Vojens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen udbyder hermed entrepriseaftale vedrørende Etablering af Fjernvarmeledning. Entrepriseaftalen omfatter anlæg af tracé til fjernvarmeledning mellem den eksisterende energicentral og det nye F-35-område på Flyvestation Skrydstrup samt tilslutningsanlæg på hovedvarmecentralen. Entreprisen omfatter to optioner, for henholdsvis levering og udvidelse af grav samt nedlægning af forsyningskabel til senere brug og for udvidelse og nedlægning af forsyningskabel, som leveres af energiselskabet N1 i forbindelse med etablering af forbindelse til det offentlige el-net.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen omfatter to optioner:

Option 1: Levering, udvidelse af grav og nedlægning af forsyningskabel til evetuel senere brug

Option 2: Udvidelse og nedlægning af forsyningskabel, som leveres af energiselskabet N1 i forbindelse med etablering af forbindelse til det offentlige el-net.

Optionerne kan iværksættes jf. proceduren i entrepriseaftalens pkt. 3. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af omfang og vilkår.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal udfylde del IV i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen.

Tilbudsgiver skal angive:

· Tilbudsgivers omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår

oDet er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort DKK 9.000.000

· Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

o Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen(tilbudsteam), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets eller tilbudsteamets samlede egnethed, der vurderes.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal udfylde del IV i ESPD’et, vedrørende teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal angive følgende:

Tilbudsgiver skal angive to referencer, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste fem år inden tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver kan opfylde samtlige nedenstående krav ved en reference, er det tilstrækkeligt, at tilbudsgiver kun angiver en reference. Tilbudsgiver skal, som minimum indlevere:

· Én reference vedrørende anlæg af trace og nedlægning af fjernvarmerør på minimum DN 125 Twinrør, til en økonomisk værdi af minimum 3.000.000 DKK.

· Én reference vedrørende tilslutningsarbejder til varmecentral eller tilsvarende

For at Ejendomsstyrelsen kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde:

· kort beskrivelse af arbejderne og omfanget heraf,

· oplysninger om tilbudsgivers honorar/aftaleforholdets værdi,

· angivelse af perioden, hvori arbejdet er pågået, Kun den del af arbejderne, som er udført i perioden fra tilbudstidspunktet og fem år tilbage, vil blive tillagt vægt i vurderingen af opfy-delse af mindstekravet. Tilbudsgiver skal derfor angive, hvilke arbejder der er udført i perioden, såfremt arbejderne er påbegyndt før perioden og/eller afsluttes efter tilbudsfristen, og

· hvilken kunde arbejderne blev udført for.

Hvis tilbud indleveres af et konsortium, eller en tilbudsgiver benytter sig af støttende virksomheder, skal konsortiet eller tilbudsgiverteamet angive referencer som én enhed, hvorefter alene den befuldmægtigede virksomhed i konsortiet eller tilbudsgiveren, der benytter sig af støttende virksomheder, skal angive referencer i ESPD’et. Det skal fremgå, hvilken af de økonomiske aktører, den enkelte reference vedrører. Hvis øvrige konsortiedeltagere end den befuldmægtigede virksomhed eller støttende virksomheder indleverer referencer, vil disse alene blive tillagt vægt, hvis den befuldmægtigede virksomheds eller tilbudsgiverens referencer ikke overstiger det maksimale antal referencer. Referencer angivet af de øvrige konsortiedeltagere eller støttende virksomheder vil blive prioriteret i alfabetisk rækkefølge efter virksomhedsnavn.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Entrepriseaftalen indeholder en arbejdsklausul

2) Entrepriseaftalen indeholder krav om, at medarbejdere der i forbindelse med løsningen af opgaven, skal have adgang til udførelsesstedet, skal kunne sikkerhedsgodkendes op til niveauet "FORTROLIGT", jf. Statsministeriets cirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesser for landende i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

3) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

4) Såfremt entrepriseaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/01/2022
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/01/2022
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ejendomsstyrelsen vil åbne tilbuddene efter udløb af tilbudsfristen. Det vil ikke være muligt for tilbudsgiver at være til stede ved åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ejendomsstyrelsen vil udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i dette udbud, hvis tilbudsgiver er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudsloven §§ 135-137, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt samtlige frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudsloven §137: tilsidesættelse af visse forpligtigelser, jf. nr. 1, forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2, alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3, aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4, mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5, uretmæssige påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6 og ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100.000 DKK, jf. nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven §138.

2) Tilbudsgiver skal som foreløbig dokumentation for de i udbudslovens § 148, stk. 1-2 nævnte forhold, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3 samt VI.3.1 udfylde og indlevere ESPD(European Single Procurement Document). Afgives tilbud af et konsortium, skal de i pkt. III.1.2 og III.1.3 samt VI.3.1 krævede oplysninger angives og bekræftes for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver kosortiedeltager. Konsortiet skal desuden afgive en konsortieerklæring med angivelse af konsortiets navn og angivelse af de virksomheder, der deltager i konsortiet. Til brug herfor kan tilbudsgiver anvende Udbudsbilag 2 - Konsortieerklæring. Virksomhederne i sammenslutningen skal i konsortieerklæringen erklære, at disse påtager sig at hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelse af Entrepriseaftalen. Krav vedrørende verificering af oplysninger i ESPD’et, gælder ligeledes for konsortiedeltagere.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudsloven §144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige formåen, skal de pkt. III.1.2 og III.1.3 samt VI.3.1 krævede oplysninger afgives og bekræftes for hver enhed i særskilte ESPD. Der skal udarbejdes en støtteerklæring for hver af de virksomheder, der støtter tilbudsgiver med finansiel og økonomisk og/eller teknisk og faglig formåen. Til brug herfor kan tilbudsgiver anvende udbudsbilag 1. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, påtager den støttende virksomhed sig solidarisk hæftelse med tilbudsgiver ved fremsendelse af erklæringen. For yderligere oplysninger om støttende virksomheder og konsortier henvises til udbudsmaterialet.

3) Den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele Entrepriseaftalen, skal fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i tilbudsgivers ESPD. Tilbudsgiver skal fremsende følgende oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed:

· Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation ud-stedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen.

· Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende do-kumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, så-fremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbuds-givers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

· Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

- Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

Referencelisten fra ESPDét betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudsloven §155, nr. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager: - En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. - Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer