Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 233-614125

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Evy Tiedgen Svejgaard
E-mail: hesve@hillerod.dk
Telefon: +45 72320362
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-15126
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af skolekapacitet i Hillerød vest

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Begrænset udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af skolekapacitet i Hillerød vest

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest skolen, afd. Ålholm

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Begrænset udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af skolekapacitet i Hillerød vest

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, CV’er for nøglepersoner og præsentation / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 35%
Pris - Vægtning: 25%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 81
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Valg af teknisk rådgiver og entreprenør

Bygherre kan som en option vælge at søge bistand hos Bygherrerådgiver i forbindelse med valg af teknisk rådgiver og hoved- eller totalentreprenør, alt afhængig af hvilken entrepriseform bygherre vælger for det enkelte delprojekt. Al rådgivning indeholdt i optionen afregnes efter medgået tid. Optionen skal senest aktiveres ved afslutningen af Første fase.

Option 2: Granskning

Bygherre kan som en option vælger at søge bistand hos Bygherrerådgiver under projekteringen til granskning af entreprenørens projektering. Bygherre kan bruge optionen uanset valg af entrepriseform, dvs. både ved totalentreprise og hovedentreprise. Al rådgivning indeholdt i optionen afregnes efter medgået tid. Optionen skal senest aktiveres ved indgåelse af kontrakten med den tekniske rådgiver.

Option 3: Byggeledelse

Bygherre kan som en option vælge at Bygherrerådgiver skal udføre byggeledelse i den fulde byggeperiode, herunder kontrol af overholdelse af kvalitet, tid og økonomi, mv. Der henvises til Afgrænsningsskema til Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgiver. Al rådgivning indeholdt i optionen afregnes efter medgået tid. Inden brug af optionen skal der fremsendes et CV til Bygherre på en byggeleder med minimum 10 års erfaring og byggeledelse af skolebyggerier i drift. Optionen skal seneste aktiviseres 2 måneder inden første spadestik.

Option 4: Bistand i forbindelse med commissioning

Bygherre kan som en option vælge, at Bygherrerådgiver skal være Hillerød Kommunes repræsentant i forbindelse med commissioningsprocessen. Al rådgivning indeholdt i optionen afregnes efter medgået tid. Optionen skal seneste aktiviseres 2 måneder inden første spadestik.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis Bygherrerådgiveren er omfattet af en følgende af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde:

• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at kunne komme i betragtning skal Bygherrerådgiveren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og

soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

Nettoomsætning: 10.000.000 DKK

Egenkapital: 2.000.000 DKK

Soliditetsgrad: 15 %

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at Bygherrerådgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal kunne vedlægge mindst én reference, der dokumenterer erfaring som bygherrerådgiver (ikke underrådgiver) med:

a) Erfaring med kapacitetsudvidelse af skoler (normalklassekapacitet/klasselokaler)

b) Projekt med erfaring med brugerinddragelse, og

c) Erfaring med tekniske installationer i undervisningsbyggerier

Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med flere af kategorierne a-c angivet ovenfor. Hvis Bygherrerådgiveren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/01/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer