Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

2021/S 233-614957

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Klostergaard
E-mail: RIKL@BANE.dk
Telefon: +45 25183240
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgiverudbud Langå Station

Sagsnr.: FSP0502-08
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rådgivningsydelser i forbindelse med fornyelse af spor og perroner, hastighedsopgradering samt udvalgte forberedende arbejder for elektrificeringsprogrammet på Langå Station i 2024.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221114 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer
45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71322300 Projektering af broer
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivningsydelser i forbindelse med fornyelse af spor og perroner, hastighedsop-gradering samt udvalgte forberedende arbejder for elektrificeringsprogrammet på Langå Station i 2024. I forbindelse med hastighedsopgraderingen og de forberedende arbejder til elektrificeringsprogrammet forlægges og sænkes sporene under Væthvej og Væthvejsbroens fundament skal forstærkes. Arbejderne omfatter program-, projekterings-, udførelses- og afslutningsfase. Rådgivningsydelserne omfatter i hovedtræk projektafklaring og udarbejdelse af programfaserapport, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, projektopfølgning og as built materiale. Derudover omfatter rådgivningsydelsen udbud samt opgaver i udførelses- og af-slutningsfase i forbindelse med fjernelse af 4 (fire) sporskifter på Mundelstrup Station, arbejder i forbindelse med ny adgang til DSB’s værksted i Årslev, sporfornyelse på Skørping Station, 0,2 km ny sporkasse på Arden Station og fornyelsesarbejder på 17 broer på strækningen Hobro – (Aalborg), herunder 2 omisoleringer. Rådgivningsydelserne omfatter i hovedtræk projektafklaring og udarbejdelse af udbudsmateriale, projektopfølgning og as built materiale i forbindelse med disse arbejder. Opgaven omfatter udarbejdelse af i alt 3 (tre) udbudsmaterialer til henholdsvis 2 (to) sporentrepriser og 1 (en) broentreprise samt ansvaret for projektgennemgang med alle entreprenører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavebeskrivelse og tidsplan / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Option 1. Nedrivning af stationsbygning på Langå Station

• Option 2. Projektgennemgang og projektoptimering

• Option 3. Timer til uforudseelige opgaver

• Option 4. Grænsefladeafklaringer

• Option 5. Visualisering af ændringen på Langå Station

• Option 6. CSM assistance

• Option 7. Ballastvurdering Aalborg station

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 027-048323
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rådgiverudbud Langå Station

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer