Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vejen: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 235-619634

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Lindved
E-mail: heli@vejen.dk
Telefon: +45 79966168
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejen.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivningsaftale

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen vedrører bygherrerådgivning i forbindelse med afholdelse af workshops, udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af totalrådgiverudbud m.v. i forbindelse med Vejen Kommunes udbud af totalrådgivning i tilknytning til opførelse af tre nye daginstitutioner i kommunen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejen Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører levering af bygherrerådgivning til Vejen Kommune i forbindelse med opførelse af tre nye daginstitutioner beliggende ved Bække Skole, Askov Skole, henholdsvis i Vejen Syd. Bygherrerådgivningen vil bestå af gennemførelse og afholdelse af workshops, bistand i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram samt bistand med udarbejdelse af udbudsmateriale til og gennemførelse af udbud af totalrådgivningskontrakt i tilknytning til opførelse af de tre nye daginstitutioner i kommunen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Aftalen har en værdi, der er lavere end den relevante tærskelværdi for offentlig indkøb af tjenesteydelseskontrakter, jf. udbudslovens § 6. Det er ordregivers opfattelse, at at der ikke foreligger en sådan sammenhæng mellem bygherrerådgivningsaftalen med KJAER & RICHTER og den totalrådgivningsaftale, der på baggrund af det af KJAER & RICHTER udarbejdede grundlag udbydes, at der ved beregning af tærskelværdier skal ske sammenlægning af værdien af disse aftaler, smh. udbudslovens § 8, stk. 1. Ordregiver har særligt lagt vægt på, at de to kontrakter ikke udbudsretligt kan udføres af den samme leverandør, samt at de to kontrakter vedrører forskelligartede ydelser, der alene har det til fælles, at ydelserne leveres i tilknytning til det samme overordnede bygge- og anlægsprojekt. Værdien af bygherrerådgivningsaftalen vurderes således at være under tærskelværdien for udbud omfattet af udbudslovens afsnit II.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/11/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER A/S
CVR-nummer: 25128141
Postadresse: Mejlgade 7
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.kjaerrichter.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 900 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer