Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 008-015879

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Fjordparken v/ Boligkontoret Danmark
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Møgelgaard Jensen
E-mail: smje@bdk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bdk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning Schillers Parken

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter Boligselskabet Fjordparkens udbud af totalrådgivning i forbindelse med støttet udførelse af Schillers Parken i Nykøbing Falster. Schillers Parken omfatter ca. 110 nye, almene familieboliger i en parkbebyggelse, der også skal have parkering, fællesarealer og LAR-håndtering på grunden. Boligselskabet støttes i dette arbejde af Boligkontoret Danmark, og der benyttes Boligkontorets paradigmer til byggeprojektet.

Totalrådgiveren skal varetage projektering, kalkulation af projektgrundlaget, udbud af hovedentreprisen i EU-udbud, AMK P og B, tilsyn, aflevering og 1. års gennemgang. Omfang af arbejderne er fastlagt i det vedlagte udbudsmateriale.

Sagen udbydes som begrænset EU-udbud i henhold til udbudslovens regler.

Der er opnået Skema A godkendelse d. 19. august 2021.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 740 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sagen udbydes som begrænset EU-udbud i henhold til udbudslovens regler.

Kun prækvalificerede ansøgere vil kunne give tilbud på opgaven. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning herom. Boligselskabet Fjordparken agter at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud på den udbudte opgave.

Såfremt Boligselskabet modtager ansøgning fra flere end 5 egnede ansøgere, vil Boligselskabet foretage en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgere, idet denne udvælgelse vil ske ud fra de objektive kriterier, som står beskrevet nedenfor.

Prækvalifikationsbetingelserne indeholder oplysninger om vilkårene for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger.

Udbuddet gennemføres elektronisk og ved brug af webportalen Byggeprojekt.dk, hvor det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt, og hvor såvel ansøgning om prækvalifikation som tilbud skal afleveres elektronisk.

Ansøgning om prækvalifikation skal bestå af følgende og uploades i pdf-format på de enkelte afleveringskrav i Byggeprojekt.dk:

A - ESPD

- Udfyldt ESPD-dokument fra ansøger

- Evt. udfyldt ESPD-dokument fra eventuelle virksomheder, som ansøger støtter sig på

- Udfyldt GDPR erklæring (Bilag C) fra samtlige virksomheder, der har udfyldt et ESPD.

- Evt. dokumentation for self-cleaning jf. udbudslovens § 138

B –Filupload teknisk og faglig kapacitet (samles gerne til én pdf)

- Ansøgningsbrev med kort angivelse af den tilbudte organisation på firmaniveau

- Referencesager

- Evt. udfyldte rådighedserklæringer fra virksomheder, som ansøger støtter faglig og teknisk kapacitet på.

ESPD’et tjener som foreløbig dokumentation for, at ansøger er egnet til at løse den udbudte opgave og ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, der gælder for udbuddet. Der skal udfyldes særskilt ESPD for henholdsvis ansøger og hver af de aktører, som ansøgeren måtte støtte ret på vedrørende teknisk og faglig kapacitet på til brug for Boligkontoret Danmarks udvælgelse af de bedst egnede ansøgere.

Skabelon for ESPD forefindes under udbudsmaterialet på Byggeprojekt.dk. Vejledning til ESPD på Byggeprojekt.dk kan findes på Byggeprojekt.dk's hjemmeside.

Generel vejledning om ESDP findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Ansøgning om prækvalifikation bedes afleveret via Byggeprojekt.dk.

Udbudstidsplan for prækvalifikation og tilbudsfase er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 07.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning og proces / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 169-442354
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivning Schillers Parken

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/01/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 740 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer