Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Rødovre: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2022/S 093-257883

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 6530 7316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
E-mail: cn22395@rk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt for teknisk rådgivning og assistance vedrørende udbygning af fjernvarmeforsyningen i Rødovre Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave vedrører projektering og anden teknisk rådgivning i forbindelse med udbygning af fjernvarmeforsyningen i Rødovre Kommune.

Den udbudte kontrakt har form af en rammekontrakt, idet den konkrete udbygningstakt ikke kan fastlægges på forhånd.

Der indgås kun rammekontrakt med en aktør.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71314000 Energi og hermed beslægtet virksomhed
71315000 Tekniske installationer i bygninger
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71322200 Projektering af rørledning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Rødovre Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har i december 2021 fået godkendt et projektforslag for Konvertering til fjernvarmeforsyning af to naturgasforsynede områder i den sydlige del af Rødovre. Projektforslaget omfatter konvertering af ca. 1800 kunder, som primært består af villakunder.

Fjernvarmen leveres fra VEKS via vekslere. Projektet omfatter design af anlæg for fjernvarmeledninger og tilhørende stikledninger samt etablering af kundeinstallationer, herunder udbud og kontrahering med entreprenør for anlæg og for kundeinstallationer. Ligeledes skal der ydes assistance til RKF til indkøb af rør og kundeinstallationer som bygherreleverancer.

Endvidere skal der ydes teknisk rådgivning i forbindelse med eksisterende vekslerinstallationer samt ved evt. projekt for ombygning af disse. Derudover ønskes rådgivning i forbindelse med abonnementsordning for kundeinstallationer.

Planen er at implementere fjernvarme i områderne fra 2022 til 2026. Der henvises i øvrigt til Projektforslaget for konvertering til fjernvarme i Rødovre dateret juni 2021

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilgang til opgaven / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktens løbetid med 3 gange 2 år, til maksimalt 8 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 243-642108
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammekontrakt for teknisk rådgivning og assistance vedrørende udbygning af fjernvarmeforsyningen i Rødovre Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/05/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35 12 84 17
Postadresse: Hannemanns Allè 53
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager over beslutning om tildeling af rammeaftale skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiver har meddelt tildelingsbeslutningen til de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer