Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 095-262678

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Danmark
CVR-nummer: 31 38 66 16
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Hugo Stavad
E-mail: jhst@bdk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bdk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1841-754-001-C_Engparken
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
E-mail: agbr@cowi.com
Telefon: +45 28916041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1841-754-001-C_Engparken
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1841-754-001-C_Engparken
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivningsudbud Engparken Dragør

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter Boligkontoret Danmarks udbud af totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og nybygning af Engparken i Dragør på vegne af Dragør Boligforening.

Opgaverne er godkendt i beboerdemokratiet - og finansiering og huslejekonsekvens er godkendt i Kommune og Landsbyggefond.

Totalrådgiveren skal varetage færdigprojektering, udbud, AMK P og B, tilsyn, aflevering og 1. års gennemgang samt være til rådighed til 5-årsgennemgangen. Omfang af arbejderne er fastlagt i det vedlagte udbudsmateriale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Engparken, Dragør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sagen udbydes som et begrænset EU-udbud i henhold til udbudslovens regler.

Kun prækvalificerede ansøgere vil kunne give tilbud på opgaven. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning herom. Boligkontoret Danmark agter at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud på den udbudte opgave.

Såfremt Boligkontoret modtager ansøgning fra flere end 5 egnede ansøgere, vil Boligkontoret foretage en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgere, idet denne udvælgelse vil ske ud fra de objektive kriterier.

Prækvalifikationsbetingelserne indeholder oplysninger om vilkårene for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger.

Udbuddet gennemføres elektronisk og ved brug af webportalen Byggeprojekt.dk, hvor det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt, og hvor såvel ansøgning om prækvalifikation som tilbud skal afleveres elektronisk.

Udbudstidsplan for prækvalifikation og tilbudsfase er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 07.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Ansøgning om prækvalifikation skal bestå af følgende og uploades i .pdf-format på de enkelte afleveringskrav i Byggeprojekt.dk:

A – Filupload ESPD

- Udfyldt ESPD-dokument fra ansøger

- Evt. udfyldt ESPD-dokument fra eventuelle virksomheder, som ansøger støtter ansøgningen på, eller ESPD fra samtlige økonomiske aktører der indgår i en evt. sammenslutning (et kon-sortie).

- Udfyldt GDPR erklæring (Bilag B) fra samtlige virksomheder, der har udfyldt en ESPD.

- Evt. dokumentation for self-cleaning jf. udbudslovens § 138

B – Filupload Teknisk og Faglig Kapacitet (samles til én pdf)

- Ansøgningsbrev med angivelse af den tilbudte organisation på firmaniveau

- Evt. supplerende referenceoplysninger udover angivelse i ESPD

- Udfyldte rådighedserklæringer (Bilag A) fra virksomheder, som ansøger baserer sig på i forhold til faglige og tekniske kapacitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning og proces / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

ESPD’en tjener som foreløbig dokumentation for, at ansøger er egnet til at løse den udbudte opgave og ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, der gælder for udbuddet. Der skal udfyldes særskilt ESPD for henholdsvis ansøger og hver af de aktører, som ansøgeren måtte basere sig på vedrørende den tekniske og faglige kapacitet på til brug for Boligkontoret Danmarks udvælgelse af de bedst egnede ansøgere.

Blandt ansøgere, der ikke er udelukket, forventes at blive prækvalificeret 5 ansøgere.

Er der flere end 5 egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de 5 bedst egnede. Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af de fremsendte referenceoplysninger. I vurderingen af referencerne vil bygherren lægge vægt på, at referencerne viser (i ikke prioriteret rækkefølge), at ansøger (sammen med eventuelle støttende enheder) har erfaring med:

- gennemførelse af renovering indenfor det almene område, herunder beboerkommunikation

- gennemførelse af byggeri i rollen som totalrådgiver samt styring af processen med færdigprojektering

- gennemførelse af udbud af hovedentrepriser

- gennemførelse og styring af udførelsen herunder fagtilsyn af opgaver af lignende omfang.

- gennemførelse af renovering af lejlighedsbyggerier

- gennemførelse af renovering af rækkehuse

- gennemførelse af tilgængelighedsboliger

- gennemførelse af boligrenoveringer i beboede bebyggelser

Det vægtes positivt, hvis ansøger kan vedlægge en positiv anbefaling fra bygherre til de konkrete referencer, heri lægges især vægt på samarbejdet mellem rådgiver og bygherre samt rådgivers evne til at styre entreprisen.

Jo flere af ovenstående kriterier, som en reference lever op til, jo mere vægter det positivt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om ansøgers (og eventuelle underrådgiveres) erfaring med varetagelse af sammenlignelige ydelser i forbindelse med ombygninger og renoveringer. Der må i ansøgningen af totalrådgiveren samt evt. underrådgivere maksimalt oplyses 5 referenceprojekter. Såfremt ansøger har behov herfor, må der vedlægges ansøgningen supplerende referenceark med beskrivelse af hver reference. Evt. supplerende referenceark må for hver reference maksimalt fylde 1 A4-side (2 sider såfremt der medfølger en anbefaling). Sagerne skal være udført inden for de seneste 3 år. Kun opgaver, hvor aflevering og/ eller 1-årsgennemgang (ikke 5-års gennemgang) er gennemført inden for de seneste 3 år kan benyttes som referencer.

Boligkontoret ser gerne, at der for hver reference angives følgende oplysninger:

• Bygherres navn

• Opgavebeskrivelse med oplysning om, hvorvidt byggeri er gennemført som ombygning og renovering inden for det almene område, og om opgave inkluderer beboerhåndtering og – kommunikation, om opgave blev løst på baggrund af helhedsplan, samt om antallet af boligenheder i opgaven.

• Enterprisesum

• Rådgivers rolle på sag, herunder oplysning om ansøger var totalrådgiver samt om benyttelse af tilknyttede underrådgivere

• Kontraktperiode

• Evt. anbefaling fra bygherre

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre at ansøgeren har en tilstrækkelig kapacitet til at løfte opgaven, er det et mindstekrav, at ansøgeren har gennemført mindst ét tilsvarende projekt indenfor de seneste 3 år. Med tilsvarende projekt menes et projekt, der har et tilsvarende omfang som den udbudte opgave dvs. mindst 200 mio. kr. i entreprisesum inkl. moms.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Aftalen er i hennold til ABR18.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/08/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Indledningsvis udelukkes ansøgere, som er omfattet af en af de i udbudslovens § 135-136 angivne obligatoriske udelukkelsesgrunde, der tillige fremgår af ESPD Del III, litra A-B, medmindre ansøger i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning har dokumenteret at være pålidelig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer