Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 119-336175

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Kønigsberg Sørensen
E-mail: Steso@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af aftale om totalrådgivning - ombygning af Lundtoftegårdsvej

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med byudvikling af Tracéet og anlæggelse af Hovedstadens Letbane vil Lyngby-Taarbæk Kommune ombygge Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej. En strækning på ca. 1,3 km.

Opgaven omfatter udarbejdelse af detailprojektering i samarbejde med LTK, med henblik på at sikre tilstrækkelig afdækning af lokale muligheder og begrænsninger for anlægsprojektet. Derudover skal totalrådgiveren forestå byggeledelsen samt fagtilsyn med den entreprenør, der skal forestå selve istandsættelsen

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et skitseprojektet, der skal danne grundlag for rådgiverens videre projektering.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 315 700.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Lundtoftegårdsvej, 2800 Kongens Lyngby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med byudvikling af Tracéet og anlæggelse af Hovedstadens Letbane vil Lyngby-Taarbæk Kommune ombygge Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej. En strækning på ca. 1,3 km.

I henhold til projektforslaget skal der ske en ombygning af Lundtoftegårdsvej med anlæg af 3 signalreguleret kryds (ved Rævehøjvej, Nordvej og Lundtoftevej 160) samt ombygning af 2 eksisterende signalreguleret kryds (ved Lundtofteparken og Lundtoftevej/Nymøllevej). Anlæg af nye og ombygning af eksisterende signalanlæg omfatter også nødvendig ombygning af sideveje i krydsene for at tilpasse eksisterende profil med krydset.

Strækningen imellem signalerne skal ombygges med profil som tosporet vej med bred midterrabat, hvor der skal plantes træer. I forbindelse med signalkrydsene skal der anlægges højre- og venstresvingsbaner af hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed. Der skal desuden anlægges fortov i den østlige side, hvor der i dag ikke er fortov.

Strækningen bliver en del af supercykelsti Helsingørruten og projektforslaget indeholder tiltag ved busstoppesteder som fremrykket perron og tiltag i signalanlæggene som cykelsignal, nedtælling eller lignende.

Totalrådgiver skal bistå med projektets gennemførelse i alle faserne fra projektering til gennemført 5-års eftersyn, jf. opgavebeskrivelsen, bilag 1, samt i henhold til øvrige krav fastsat i Bygherrens udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsforslag / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 188-489420
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/05/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: MOE A/S
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 315 700.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klager over ikke at få tildelt kontrakten skal være indgivet 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer